Aktualności

Apel o pomoc dla hodowców koni w Szwecji

9 sierpnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Szanowni Hodowcy, od pew­ne­go cza­su w mediach gło­śno jest o dłu­go­trwa­łej suszy w Szwecji, któ­rej efek­tem są poża­ry lasów i wysy­cha­nie pól i łąk. Tegoroczny zbiór zbóż i sia­na praw­do­po­dob­nie nie osią­gnie 40% nor­my. Tak sła­be plo­ny ozna­cza­ją brak żyw­no­ści dla zwie­rząt, któ­rych wła­ści­cie­le nie posia­da­ją wła­snych upraw, co w kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzić może do wyprze­da­wa­nia koni za gra­ni­cę lub kie­ro­wa­nia ich na ubój i tym samym zała­ma­niu hodow­li koni w tym kra­ju.

W gasze­niu poża­rów pomo­gli nasi stra­ża­cy. Podczas ubie­gło­ty­go­dnio­wej Międzynarodowej Wystawy Koni w Bollerup nasi hodow­cy wyszli z oddol­ną ini­cja­ty­wą prze­ka­za­nia naszym kole­gom ze Szwecji sia­na oraz sia­no­ki­szon­ki, co od razu prze­ro­dzi­ło się w pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia ogól­no­kra­jo­wej zbiór­ki wśród naszych hodow­ców.

Gdyby zechcie­li Państwo dołą­czyć do tej akcji, jeste­śmy otwar­ci na Waszą pomoc. Może ona przy­brać róż­ną for­mę – przyj­mie­my dobrej jako­ści sia­no i kiszon­ki. Można rów­nież wspo­móc ini­cja­ty­wę finan­so­wo – pie­nią­dze będzie­my mogli prze­zna­czyć albo na zakup pokar­mu dla koni, albo na opła­ce­nie trans­por­tu do Szwecji. Jeśli mają Państwo kon­tak­ty do ludzi dys­po­nu­ją­cych dobrym sia­nem i kiszon­ka­mi na sprze­daż, szcze­gól­nie z woj. pomor­skie­go, zachod­nio­po­mor­skie­go i warmińsko-mazurskiego – będzie­my wdzięcz­ni za prze­ka­za­nie nam infor­ma­cji na ten temat. Musimy odpo­wied­nio wcze­śnie zabez­pie­czyć sobie dostęp do towa­ru.
Szczególnie istot­na jest spra­wa trans­por­tu. Właśnie on jest tym, co pozwo­li nam prze­kształ­cić gest dobrej woli w pomoc na zauwa­żal­ną ska­lę. Szukamy naj­lep­szych i naj­tań­szych roz­wią­zań. Jeśli świad­czą Państwo usłu­gi trans­por­tu mię­dzy­na­ro­do­we­go lub mają kon­tak­ty z oso­ba­mi, któ­re pro­wa­dzą taką dzia­łal­ność i są goto­we pomóc, cze­ka­my na infor­ma­cje od Was. Zamiast towa­ru, czy pie­nię­dzy moż­na poda­ro­wać usłu­gę.
Jeśli macie jakieś kon­tak­ty w mediach, na pew­no pomoc­ne będzie nagło­śnie­nie naszej akcji.

Wszystkie oso­by, któ­re zde­cy­du­ją się nam pomóc, znaj­dą się na spe­cjal­nej liście hono­ro­wych dar­czyń­ców, któ­rą będzie­my publi­ko­wać na naszych por­ta­lach inter­ne­to­wych oraz stro­nach Facebooka.

Link do finan­so­wej zrzut­ki on-line.

Osoba upo­waż­nio­ną przez PZHK do kon­tak­tu w spra­wie akcji jest:
Pan Tomasz Szultka, e‑mail: sos-szwecja@pzhk.pl, tel. 608 – 325-075.

Hodowca i Jeździec