Aktualności

MPMK 2018 – propozycje trzech dyscyplin jeździeckich

16 sierpnia 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Szanowni Państwo, w załą­cze­niu przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje do trzech Mistrzostw Polski Młodych Koni (ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dyWKKW) oraz Pucharu Polski Młodych Koni (PPMK) w ujeż­dże­niu, któ­re po raz pierw­szy mają się odbyć w jed­nym miej­scu i cza­sie, czy­li w Strzegomiu w dniach 20 – 23 wrze­śnia.

Transmisję on-line z MPMK w Strzegomiu prze­pro­wa­dzi por­tal Świat Koni.

Wszystkich wła­ści­cie­li, któ­rych konie mają star­to­wać w tego­rocz­nych MPMK pro­si­my o uzu­peł­nie­nie oświad­cze­nia dot. MŚP/DP, jeże­li wcze­śniej nie zło­ży­li takie­go wnio­sku do PZHK lub odpo­wied­nie­go OZHK/WZHK. Wzór oświad­cze­nia wid­nie­je w załącz­ni­ku. Bardzo pro­szę o wypeł­nie­nie wnio­sku i prze­sła­nie na adres: cuber@pzhk.pl lub bez­po­śred­nio do odpo­wied­nie­go OZHK/WZHK.

Jeżeli wła­ści­cie­lem konia jest oso­ba pry­wat­na nie speł­nia­ją­ca wyma­gań tzw. duże­go przed­się­bior­stwa pro­szę o zakre­śle­nie MŚP (małe/średnie przed­się­bior­stwo). Poniżej infor­ma­cja co nazy­wa­my MŚP a co DP (duże przed­się­bior­stwo):

Na kate­go­rię MŚP skła­da­ją się przed­się­bior­stwa, któ­re zatrud­nia­ją mniej niż 250 pra­cow­ni­ków i któ­rych rocz­ny obrót nie prze­kra­cza 50 milio­nów euro, a/lub cał­ko­wi­ty bilans rocz­ny nie prze­kra­cza 43 milio­nów euro.

Zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerw­ca 2014 r. uzna­ją­ce­go nie­któ­re rodza­je pomo­cy za zgod­ne z ryn­kiem wewnętrz­nym w zasto­so­wa­niu art. 107 i 108 Traktatu wyod­ręb­nia się nastę­pu­ją­ce kate­go­rie przed­się­biorstw:

śred­nie przed­się­bior­stwo:

  • zatrud­nia mniej niż 250 pra­cow­ni­ków oraz
  • jego rocz­ny obrót nie prze­kra­cza 50 milio­nów euro lub rocz­na suma bilan­so­wa nie prze­kra­cza 43 milio­nów euro;

małe przed­się­bior­stwo:

  • zatrud­nia mniej niż 50 pra­cow­ni­ków oraz
  • jego rocz­ny obrót nie prze­kra­cza 10 milio­nów euro lub rocz­na suma bilan­so­wa nie prze­kra­cza 10 milio­nów euro;

mikro­przed­się­bior­stwo:

  • zatrud­nia mniej niż 10 pra­cow­ni­ków oraz
  • jego rocz­ny obrót nie prze­kra­cza 2 milio­nów euro lub rocz­na suma bilan­so­wa nie prze­kra­cza 2 milio­nów euro.

Nowa Definicja MŚP – Szczegółowe infor­ma­cje i wyja­śnie­nia.

MPMK 2018 - plakat

Hodowca i Jeździec