Aktualności

Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej – propozycje

13 sierpnia 2018 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w związ­ku z licz­ny­mi tele­fo­na­mi od hodow­ców doty­czą­cych pró­by dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej posta­no­wił zor­ga­ni­zo­wać dodat­ko­wą wierz­cho­wą pró­bę dziel­no­ści koni tej rasy w Tarnowie – Klikowej, w dniu 12 wrze­śnia 2018 r.

Warunkiem zor­ga­ni­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia pró­by jest zgło­sze­nie i udział w zawo­dach mini­mum 20 koni /klaczy i ogierów/ w tym w zasad­ni­czej pró­bie dziel­no­ści wierz­cho­wej (ścież­ka hucul­ska) 15 koni lub zasad­ni­czej pró­bie dziel­no­ści zaprzę­go­wej min. 5 szt. koni.

Prosimy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych o pil­ne zgło­sze­nie koni i nie­zwłocz­ną infor­ma­cję w tej spra­wie do biu­ra MZHK w Krakowie. Regulamin oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne są na stro­nie związ­ku.

Hodowca i Jeździec