Zakończenie okresu przejściowego po Brexicie

31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy związany z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja) oraz Irlandię Północną.

Wielka Brytania w stosunku do krajów członkowskich UE jest „państwem trzecim”, lecz 24 grudnia 2020 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie umowy o handlu i wzajemnej współpracy, które obowiązuje 1 stycznia 2021 r. Umowa ta przewiduje szereg uproszczeń dotyczących wzajemnej wymiany handlowej, jak również m. in. zerowych stawek celnych.

Irlandia Północna będzie współpracować z UE na zasadach określonych w „Protokole w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej („Protokół IE/NI”)”.

Najważniejsze informacje

Istotne informacje zawiera „Zawiadomienie dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego związane z przemieszczaniem żywych zwierząt”.

Zwierzęta hodowlane czystorasowe lub potomstwo wyprodukowane z materiału biologicznego zwierząt hodowlanych czystorasowych (nasienie, oocyty, zarodki), które znajdują się w UE i są wpisane wyłącznie do księgi hodowlanej lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym w Zjednoczonym Królestwie lub które dopiero zostaną wprowadzone na terytorium UE, mogą zostać wpisane do księgi hodowlanej lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym w UE wyłącznie na warunkach określonych w art. 36 Rozporządzenia (UE) 2016/1012, tj. m.in. w przypadku gdy zwierzę hodowlane lub dawcy materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu są wpisani do księgi hodowlanej lub są zarejestrowani w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez podmiot zajmujący się hodowlą w wysyłającym państwie trzecim lub gdy ww. podmiot zajmujący się hodowlą został wpisany do wykazu podmiotów zajmujących się hodowlą prowadzonego przez Komisję (art. 34 Rozporządzenia (UE) 2016/1012).

Wielka Brytania wystąpiła do UE o uznanie brytyjskich ksiąg stadnych.

Zwierzętom hodowlanym lub ich materiałowi biologicznemu musi towarzyszyć świadectwo zootechniczne zgodnie z art. 30 i 33 rozporządzenia (UE) 2016/1012 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/717. Koniowate przywożone ze Zjednoczonego Królestwa do UE mają być identyfikowane zgodnie z art. 14 i 15 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/262. Oznacza to, że konie muszą posiadać paszport urzędowy wydany przez organizacje wymienione na wykazie, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/1012 oraz transponder i/lub opis graficzny i słowny.

W przypadku importu zwierząt z Wielkiej Brytanii do UE należy:

 • upewnić się, że importer w UE jest zarejestrowany w unijnym systemie weterynaryjnym TRACES
 • posiadać właściwie zidentyfikowanego koniowatego
 • posiadać ważne świadectwo zootechniczne
 • posiadać eksportowy certyfikat zdrowia (EHC), opcjonalnie eksportową deklarację dobrostanu
 • posiadać wyniki badań krwi w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni i wirusowego zapalenia tętnic koni
 • spełniać warunki dotyczące izolacji koniowatych przed wywozem
 • sprawdzić czy transportujący zwierzęta posiada ważne dokumenty tj. zezwolenia dla przewoźników, świadectwa zatwierdzenia środków transportu oraz licencje kierowców i osób obsługujących
 • zaplanować przekroczenie granicy z UE w punkcie kontroli granicznej
 • należy wypełnić deklaracje celną. Zwierzętom przywożonym do UE musi towarzyszyć świadectwo zootechniczne oraz dokumentacja zgodna z art. 37 rozporządzenia (UE) 2016/1012, aby miała zastosowanie stawka celna dotycząca zwierząt hodowlanych czystorasowych.

W przypadku eksportu zwierząt z UE do Wielkiej Brytanii należy:

 • wypełnić notyfikację przedimportową w systemie IPAFFS
 • posiadać właściwie zidentyfikowanego koniowatego
 • posiadać świadectwo zdrowia
 • posiadać wyniki badań krwi w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni i wirusowego zapalenia tętnic koni
 • w przypadku zwierząt nierejestrowanych spełniać warunki dotyczące izolacji koniowatych przed wywozem
 • posiadać ważne dokumenty transportowe wydane w Wielkiej Brytanii
 • zaplanować przekroczenie granicy z UK w punkcie kontroli granicznej
 • wypełnić deklaracje celną
 • spełnić inne warunki, które mogą mieć zastosowanie

Przydatne linki

 1. Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony
 2. „Protokół w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej („Protokół IE/NI”)”
 3. www.brexit.gov.pl
 4. www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit—wazne-informacje
 5. Zawiadomienie dla zainteresowanych stron; Wystąpienie zjednoczonego królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie hodowli zwierząt („Zootechnika”)
 6. www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/animal_transport_pl.pdf
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”)
 8. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu
 9. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określające, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia)
 10. Rozporządzenie Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97
 11. www.ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en
 12. www.gov.uk/guidance/guide-to-zootechnical-rules-and-standards-from-1-january-2021
 13. www.gov.uk/government/publications/horse-passport-issuing-organisations
 14. www.gov.uk/guidance/export-horses-and-ponies-special-rules
 15. www.gov.uk/guidance/export-horses-and-ponies-from-1-january-2021
Scroll to Top