Aktualności

Pierwsza aukcja polskich koni wierzchowych

22 grudnia 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Tour, ·

Podczas Cavaliady w Poznaniu odby­ła się pierw­sza od lat aukcja pol­skich koni wierz­cho­wych, orga­ni­zo­wa­na pod hasłem „Teraz Polskie Konie”. Pomysłodawcą aukcji był Polski Związek Hodowców Koni oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, a głów­nym celem pro­mo­cja pol­skich koni wierz­cho­wych, któ­re jako­ścią nie ustę­pu­ją koniom hodow­li zagra­nicz­nej.

Na aukcji wysta­wio­nych zosta­ło 14 koni z całej Polski, zarów­no ze stad­nin pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych. Konie pre­zen­to­wa­ne były w ręku i pod sio­dłem na par­ku­rze kon­kur­so­wym, co bez wąt­pie­nia było wspa­nia­łym testem zacho­wa­nia w nowym miej­scu i przed tak licz­nie zgro­ma­dzo­ną publicz­no­ścią. Kupujący mie­li tak­że moż­li­wość dosia­da­nia koni. Organizatorzy zapew­ni­li na miej­scu leka­rzy wete­ry­na­rii, któ­rzy na życze­nie klien­tów prze­pro­wa­dza­li kom­plek­so­we bada­nie kupno=sprzedaż.

W Poznaniu nie doszło do sfi­na­li­zo­wa­nia żad­nej trans­ak­cji. Zainteresowanych jed­nak nie zabra­kło i trwa­ją obec­nie osta­tecz­ne nego­cja­cje mię­dzy wystaw­ca­mi i kupu­ją­cy­mi, mię­dzy inny­mi koni wysta­wio­nych przez SK Racot, SK Prudnik i SK Janów Podlaski.

Teraz Polskie Konie

Hodowca i Jeździec