Zmiany w Programach hodowlanych koni ras m, wlkp, sp, śl., hc i kn

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że MRiRW zatwierdziło zmiany do Programów hodowlanych koni ras małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia sportowego, śląskiej, huculskiej, konika polskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi wersjami Programów hodowlanych z zaznaczonymi na czerwono najistotniejszymi zmianami.


Kompilacja najważniejszych zmian w Programach hodowlanych koni ras małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia sportowego, śląskiej, huculskiej, konika polskiego, podzielona na zmiany wspólne dla wszystkich ras, a następnie na zmiany specyficzne dla danej rasy:

Zmiany wspólne dla Programów hodowlanych koni wszystkich powyższych ras:

 • poprawki wynikające z nowelizacji Ustawy o organizacji hodowli z 2020 r., m.in.: zmiana nazewnictwa z wartość hodowlana na wartość genetyczna, dyscyplina jeździecka na konkurencja jeździecka
 • doprecyzowanie definicji nieprawidłowego zgryzu będącego powodem odmowy wpisu do ksiąg stadnych (tzw. karpiowaty lub szczupaczy w nasileniu powodującym całkowity brak kontaktu siekaczy górnych i dolnych) o zapis, że wszystkie pary siekaczy muszą mieć powierzchnię styczną
 • zmiana sposobu liczenia wyniku oceny wartości użytkowej źrebiąt pod matkami, koni rocznych i dwuletnich z sumy punktów na średnią 4 cech (zmiana skali ocen cząstkowych ze skali od 1 do 5 pkt na 1 do 10 pkt z dokładnością do 0,1 pkt, zmiana oceny końcowej z sumy na średnią ocen cząstkowych maksymalnie do 10 punktów z dokładnością do 0,1 pkt).
 • aktualizacja listy centrów pozyskiwania nasienia i przechowywania nasienia
 • doprecyzowanie zapisów Przepisów antydopingowych

Zmiany wspólne dla Programów hodowlanych koni ras małopolskiej, wielkopolskiej i polskiego konia sportowego:

 • nadawanie źrebiętom przynależności do typu użytkowego (A – ujeżdżeniowy, B – skokowy, C – WKKW, D – zaprzęgowy) na podstawie użytkowości rodziców (w wątpliwych sytuacjach typ użytkowy źrebięcia determinuje typ użytkowy ojca) przed wydaniem dokumentu identyfikacyjnego (z piktogramem grupy użytkowej lub bez w przypadku przynależności trudnej do określenia)
 • dodanie zapisu w „Zasadach wpisu do księgi głównej ogierów (GO)” o potwierdzeniu pochodzenia ogiera po wskazanych w rodowodzie rodzicach, że w przypadku ogierów urodzonych przed 2007 r. dopuszcza się potwierdzenie pochodzenia co najmniej po ojcu
 • rozszerzenie zapisu dotyczącego uznawania ogierów pełnej krwi angielskiej (o ogiery, które ukończyły w swojej karierze w sposób ważny min. 6 gonitw i nie zostały zdyskwalifikowane)
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących przedstawienia kariery konia po karierze wyścigowej zgłoszonego do doskonalenia rasy
 • informacja dotycząca stopnia osteochondrozy (OCD) jest podawana w rejestrze ogierów publikowanym przez prowadzącego księgę
 • przesunięcie minimalnego wieku ogierów w momencie kwalifikacji do hodowli i treningu (min. 30 miesięcy) oraz próby dzielności ogierów ras szlachetnych (min. 39 miesięcy). Kwalifikacje młodych ogierów do hodowli odbywają się w terminie do końca roku, w którym ogiery kończą 3 lata (dla ogierów ras wielkopolskiej i polskiego konia sportowego lub dopuszczonych do użycia w tych rasach) lub 4 lata (dla ogierów rasy wielkopolskiej spełniających wymagania POZG i wszystkich ogierów rasy małopolskiej). Próbom dzielności poddawane są ogiery, które ukończyły 39 m-cy, w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 4 lata (dla ogierów ras wielkopolskiej i polskiego konia sportowego lub dopuszczonych do użycia w tych rasach) lub 5 lat (dla ogierów rasy wielkopolskiej spełniających wymagania POZG i wszystkich ogierów rasy małopolskiej).
 • zmiany w zasadach kwalifikacji ogierów do hodowli i treningu wierzchowego oraz próby dzielności, m. in.:
  • podniesiono próg punktowy kwalifikujący do wpisu do ksiąg dla ogierów ras szlachetnych w ocenie liniowej za typ – 7,5 i pokrój – 7,5, a w przypadku ogierów spełniających wymagania POZG pozostawiono odpowiednio 7,0 i 7,0 pkt.
  • w załączniku „Schemat korytarza do skoków luzem”
   • zapisano, że zaleca się, aby najwyższy okser był skakany min. 2 razy, aby zapewnić powtarzalność skoku
   • skorygowano odległości (6,5 – 7,5 m do stacjonaty; 7,0 – 8,0 m do oksera)
 • ujednolicenie dokładność oceny do 0,1 pkt. w metodyce oceny wartości użytkowej koni 2- i 3-letnich oraz koni starszych
 • zmiany zasad prób po stacjonarnym zaprzęgowym treningu ogierów i klaczy (złagodzone normy czasowe, min. progi punktowe, które umożliwiają wpis do księgi po ww. próbach, zmiana systemu liczenia wyników końcowych)
 • zapis, że w przypadku, gdy liczba klaczy ras szlachetnych (małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń sportowy) jest niewystarczająca do przeprowadzenia stacjonarnej próby zaprzęgowej, klacze tych ras mogą uczestniczyć w stacjonarnej próbie zaprzęgowej przewidzianej dla klaczy rasy śląskiej, na zasadach określonych w programie hodowlanym koni rasy śląskiej (inne progi selekcyjne i normy czasowe)
 • dodanie zapisu, że regulamin prób jest ustalany przez prowadzącego księgę

Szczegółowe zmiany w Programie hodowlanym koni rasy małopolskiej:

 • zmiany warunków wpisu do ksiąg stadnych (warunkiem wpisu klaczy do księgi głównej jest uzyskanie min. 74 pkt. w ocenie bonitacyjnej i min. po 6 pkt. za typ i pokrój w ocenie liniowej)
 • rozszerzenie zapisu dotyczącego uznawania ogierów czystej krwi arabskiej (o ogiery, które mają minimum roczną karierę wyścigową i ukończyły w co najmniej 3 gonitwy zajmując w rankingu dla swojego rocznika lokaty plasujące je w 25% najlepszych ogierów lub mają minimum roczną karierę wyścigową i ukończyły w sposób ważny co najmniej 5 gonitw i nie zostały zdyskwalifikowane)
 • dodanie do programu polowej wierzchowej próby dzielności ogierów zapisu, że ogier z grupy C musi zaprezentować się również w galopie na przeszkodach terenowych
 • dodanie zapisu, że Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat koni rasy małopolskiej oraz analogiczne czempionaty regionalne (tj. wyłącznie dla koni małopolskich) odbywają się według zasad opisanych w Regulaminie ustalonym przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy małopolskiej
 • zmiany w kategoryzacji ogierów

Szczegółowe zmiany w Programie hodowlanym koni rasy wielkopolskiej:

 • rezygnacja z oceny bonitacyjnej jako warunku wpisu ogierów i klaczy do ksiąg stadnych
 • dodanie do oceny wartości użytkowej koni 2-, 3-letnich i starszych do oceny ujeżdżeniowej i skokowej oceny za typ i pokrój
 • rozszerzenie możliwości użycia ogierów tylko do krycia klaczy POZG na klacze spełniające warunki rodowodowe POZG – „ogiery spełniające warunki programu ochrony zasobów genetycznych (POZG) mogą uzyskać wpis do księgi stadnej i prawo krycia wyłącznie klaczy objętych POZG oraz klaczy rasy wielkopolskiej spełniających warunki rodowodowe POZG po uzyskaniu w próbie dzielności minimum 7,0 pkt. w ocenie ogólnej przy czym żadna z cech nie może zostać oceniona poniżej 6,5 punktu. Jeśli taki ogier zakwalifikuje się lub wystartuje w MPMK w kategorii 4 lub 5 lub 6 lat, uzyskuje prawo krycia również klaczy nieobjętych i niespełniających warunków rodowodowych POZG”
 • zmiana w uznawaniu ogierów po MPMP w powożeniu
 • rozszerzenie listy związków, z których ogiery i klacze mogą być użyte w hodowli o NRPS i związek meklemburski
 • liberalizacja zasad kategoryzacji ogierów i zmiany w kategoryzacji klaczy i ogierów

Szczegółowe zmiany w Programie hodowlanym koni rasy polski koń sportowy:

 • rezygnacja z oceny bonitacyjnej jako warunku wpisu ogierów i klaczy do ksiąg stadnych
 • dodanie do oceny wartości użytkowej koni 2-, 3-letnich i starszych do oceny ujeżdżeniowej i skokowej oceny za typ i pokrój
 • zmiana w uznawaniu ogierów po MPMP w powożeniu
 • rozszerzenie listy związków, z których ogiery i klacze mogą być użyte w hodowli o NRPS i związek meklemburski
 • liberalizacja zasad kategoryzacji ogierów i zmiany w kategoryzacji klaczy i ogierów

Szczegółowe zmiany w Programie hodowlanych koni rasy śląskiej:

 • wykluczenie dopuszczenia do użycia w rozrodzie koni rasy oldenburskiej w starym typie
 • zapis, że o dopuszczeniu klaczy / ogiera / nasienia do użycia w programie hodowlanym decyduje Komisja Księgi Stadnej
 • zmiany dotyczące wyników użytkowych ogierów pełnej krwi angielskiej dopuszczonych do użycia w rasie śląskiej
 • kwalifikacja do hodowli jedynie ogierów 2,5- oraz 3,5-letnich
 • zmiany w regulaminie próby zaprzęgowej ogierów, zmiana sposobu liczenia wyników prób dzielności, rezygnacja ze średniej i odchylenia standardowego na rzecz progów selekcyjnych)
 • zmiany w uznawaniu ogierów na podstawie MPMK w powożeniu lub ujeżdżeniu
 • zmiana regulaminów polowej próby zaprzęgowej i polowej próby wierzchowej klaczy
 • usunięcie polowej próby zaprzęgowej w wersji sportowej
 • wprowadzenie premiowanej polowej próby zaprzęgowej (jednodniowa)
 • tytuł „Klacz Premiowana”
 • zmiany w kategoryzacji ogierów i klaczy

Szczegółowe zmiany w Programie hodowlanych koni rasy huculskiej:

 • zmiany dotyczące kwalifikacji młodych ogierów oraz klaczy do wpisu do ksiąg (wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. komisyjnej oceny typu klaczy na zorganizowanych przeglądach)
 • zmiany w zasadach nadawania przydomków
 • wprowadzenie zapisu, że konie wpisane do księgi w wieku 5 lat lub starszym nie podlegają weryfikacji
 • zmiany progów zdawalności zasadniczej próby dzielności (100 pkt. dla ogierów i 90 pkt. dla klaczy)
 • zmiany progów w ocenie słownej przy zasadniczej próbie dzielności
 • Komisja Sędziowska przy zasadniczej próbie dzielności (min. 2 osoby) jest powoływana i zatwierdzana przez prowadzącego księgę w porozumieniu z organizatorem
 • zmiany w kategoryzacji ogierów i klaczy

Szczegółowe zmiany w Programie hodowlanym koni rasy konik polski:

 • zmiana nazwy programu z Program hodowli zachowawczej koni rasy konik polski Program hodowlany koni rasy konik polski
 • wprowadzenie zapisu, że klacze w wieku 7 lat lub starsze muszą zaliczyć polową próbę dzielności przed wpisem do księgi głównej GKI i GKII
 • zmiany punktacji w kategoryzacji ogierów w związku ze zmianą sposobu liczenia oceny wartości użytkowej źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków
Scroll to Top