Hodowla

Kategorie ogierów szlachetnych

 

Warunki uzyskania przez ogiery hodowlane kategorii B

 1. MPMK
  zaję­cie nastę­pu­ją­cych miejsc w kla­sy­fi­ka­cji spo­rzą­dzo­nej na pod­sta­wie wyni­ków koń­co­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni 4, 5, 6‑letnich (bez oce­ny na pły­cie):
  • 1 – 3 w ujeż­dże­niu,
  • 1 – 5 w sko­kach przez prze­szko­dy,
  • 1 – 4 w WKKW,
  • 1 – 2 w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi.

  Ogiery hodow­li zagra­nicz­nej, star­tu­ją­ce w zawo­dach dodat­ko­wych roz­gry­wa­nych pod­czas MPMK, muszą uzy­skać wynik rów­ny lub lep­szy od okre­ślo­ne­go w powyż­szych nor­mach .

 2. SPORT JEŹDZIECKI
  • Ujeżdżenie
   • ogie­ry w wie­ku 5 lat – win­ny uzy­skać w 4 kon­kur­sach kla­sy N, na zawo­dach ogól­no­pol­skich wynik min. 65 %;
   • ogie­ry w wie­ku 6 lat – win­ny uzy­skać w 4 kon­kur­sach kla­sy C, na zawo­dach ZO, ZOO lub wyż­szej ran­gi wynik min. 63% (mini­mum na dwóch róż­nych zawo­dach);
   • ogie­ry w wie­ku 7 – 9 lat – win­ny uzy­skać w 6 kon­kur­sach kla­sy CC na zawo­dach ogól­no­pol­skich lub wyż­szej ran­gi wynik powy­żej 63 % (mini­mum na dwóch róż­nych zawo­dach). Liczone są rów­nież kon­kur­sy kür.
  • Skoki przez prze­szko­dy
   Uwzględnia się wyni­ki uzy­ska­ne na zawo­dach ZO, ZOO lub wyż­szej ran­gi, w nastę­pu­ją­cych kon­kur­sach: w tzw. Rundzie Młodych Koni (RMK), zwy­kłym, dokład­no­ści, dwu­naw­ro­to­wym lub dwu­fa­zo­wym. W kon­kur­sach dwu­naw­ro­to­wych każ­dy nawrót liczo­ny jest osob­no, w kon­kur­sach dwu­fa­zo­wych uwzględ­nia się tyl­ko wynik I fazy.
   • ogie­ry w wie­ku 5 lat – win­ny uzy­skać 4 prze­jaz­dy w Rundzie Młodych Koni z wyni­kiem mini­mum 7,5 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych;
   • ogie­ry w wie­ku 6 – 7 lat – win­ny uzy­skać 6 „czy­stych” prze­jaz­dów w kon­kur­sach kla­sy C lub wyż­szych (liczo­ny jest rów­nież finał RMK, jeże­li pierw­sza faza roz­gry­wa­na jest na wyso­ko­ści 130 cm);
   • ogie­ry w wie­ku 8 – 9 lat – win­ny 6 razy pla­so­wać się od 1 do 3 miej­sca w kon­kur­sach od 140 cm na ZO i ZOO lub od 1 do 6 miej­sca na zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych ran­gi CSI, CSIO i wyż­szych.
  • WKKW (zawo­dy peł­ne i kom­bi­no­wa­ne)
   • ogie­ry w wie­ku 5 lat – win­ny dwa razy w kla­sie CNC* lub CIC* uzy­skać wynik w kro­sie nie więk­szy niż 20 pkt. kar­nych lub 1 raz wynik 0 pkt. kar­nych;
   • ogie­ry w wie­ku 6 lat – win­ny w kla­sach:
    1. CNC* 2 razy zająć miej­sca od 1 do 3 lub
    2. CCI*, CIC*, CNC** 1 raz zająć miej­sce od 1 do 3 lub
    3. CIC**, CCI** 1 raz uzy­skać w kro­sie wynik nie więk­szy niż 20 pkt. kar­nych;
   • ogie­ry w wie­ku 7 – 9 lat – win­ny w kla­sach:
    1. CNC**, CIC** 4 razy zająć miej­sca od 1 do 3 lub
    2. CCI** i wyżej zająć miej­sca od 1 do 5.
  • Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no i paro­kon­ny­mi
   (w zaprzę­gach paro­kon­nych liczo­ne są tyl­ko wyni­ki z zawo­dów, w któ­rych ogier star­to­wał w trzech pró­bach)
   • ogie­ry w wie­ku 5 lat – win­ny zająć 3 razy miej­sca 1 – 3 w kon­kur­sach kl. N na zawo­dach ZOO;
   • ogie­ry w wie­ku 6 lat – win­ny zająć 2 razy miej­sca 1 – 3 w kon­kur­sach kla­sy C na zawo­dach ZOO lub wyż­szej ran­gi;
   • ogie­ry w wie­ku 7 – 9 lat – win­ny zająć 6 razy miej­sca 1 – 3 w kon­kur­sach kl. C na ZOO lub 3 razy miej­sca 1 – 3 na CAI lub 2 razy miej­sca 1 – 3 na CAIO lub 1 raz miej­sca 1 – 6 na MŚ.
Hodowca i Jeździec