HODOWLA

Laboratorium w Poznaniu

 

Jak pobierać i przesyłać próby krwi od koni w celu badania DNA?

  1. Od konia (w wie­ku powy­żej 1 mie­sią­ca) nale­ży pobrać krew do 2 pro­bó­wek o obję­to­ści 10 ml każ­da.
  2. Probówki powin­ny być pla­sti­ko­we z wewnętrz­nym kor­kiem, co zapo­bie­ga wyla­niu zawar­to­ści i znisz­cze­niu prób w trak­cie trans­por­tu (nie nale­ży uży­wać pro­bó­wek szkla­nych oraz z nakręt­ka­mi i igła­mi).
  3. Jedna z pro­bó­wek, do któ­rych pobie­ra­na jest krew powin­na zawie­rać 4% roz­twór cytry­nia­nu sodu (w ilo­ści oko­ło 2 ml)lub EDTA, dru­ga pro­bów­ka - bez pły­nu.
  4. Na każ­dej pro­bów­ce nale­ży napi­sać (naj­le­piej dłu­go­pi­sem na pla­strze), dru­ko­wa­ny­mi lite­ra­mi, peł­ną nazwę konia, od któ­re­go pobra­no pró­bę krwi.

Dokumenty, które należy dołączyć do prób:

  1. „Protokół pobra­nia krwi od konia” - pod­pi­sa­ny przez pobie­ra­ją­ce­go krew i przez hodow­cę lub wła­ści­cie­la konia. Prosimy o sta­ran­ne wypeł­nie­nie wszyst­kich rubryk.
  2. „Zlecenie badań DNA u konia” - z wpi­sa­ną licz­bą koni prze­sy­ła­nych do bada­nia, nazwi­skiem i adre­sem hodowcy/właściciela, nume­rem NIP-u oraz for­mą płat­no­ści - PRZELEW. Płatności gotów­ką moż­na doko­nać tyl­ko oso­bi­ście w kasie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  3. Dowód wpła­ty za bada­nia lub jego kse­ro - z dopi­skiem: „Badania DNA koni”.

Transport krwi

  1. Pobraną krew, tak dłu­go jak to moż­li­we, nale­ży prze­cho­wy­wać w tem­pe­ra­tu­rze +4 do +18°C (prób nie wol­no zamra­żać ani prze­wo­zić w lodzie!).
  2. Próby nale­ży dostar­czyć do Laboratorium nie póź­niej niż 48 godzin od momen­tu pobra­nia (wysła­nie prób pocz­tą jako LIST PRIORYTETOWY gwa­ran­tu­je speł­nie­nie tego warun­ku).

Przesyłkę z krwią należy wysłać na adres:

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań

a opła­tę za bada­nie wpła­cić na kon­to Uczelni:

Bank Zachodni WBK S.A., 6 Oddział Poznań, Nr kon­ta: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Uwaga: dodat­ko­we infor­ma­cje doty­czą­ce pobie­ra­nia i prze­sył­ki krwi moż­na uzy­skać pod tele­fo­nem, faxem lub mailem:

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec