Hodowla

Laboratorium w Poznaniu

 

Jak pobierać i przesyłać próby krwi od koni, w celu badania DNA?

  1. Od konia (w wie­ku powy­żej 1 mie­sią­ca) nale­ży pobrać krew do 1 pro­bów­ki o pojem­no­ści mini­mum 5 ml.
  2. Probówka powin­na być pla­sti­ko­wa z wewnętrz­nym kor­kiem, co zapo­bie­ga wyla­niu zawar­to­ści znisz­cze­niu pro­bó­wek w trak­cie trans­por­tu (nie uży­wać pro­bó­wek szkla­nych oraz z nakręt­ka­mi i igła­mi).
  3. Probówka, do któ­rej pobie­ra­na jest krew powin­na zawie­rać anty­ko­agu­lant EDTA lub 4% cytry­nian sodu.
  4. Na każ­dej pro­bów­ce nale­ży napi­sać (naj­le­piej dłu­go­pi­sem), dru­ko­wa­ny­mi lite­ra­mi, peł­ną nazwę konia, od któ­re­go pobra­no pró­bę krwi.

Dokumenty

Do prób nale­ży dołą­czyć:

  1. „Protokół pobra­nia krwi lub wło­sów od konia” – pod­pi­sa­ny przez pobie­ra­ją­ce­go krew i przez wła­ści­cie­la konia oraz pro­si­my podać tak­że kon­tak­to­wy numer tele­fo­nu wła­ści­cie­la.
  2. „Zlecenie badań DNA konia” – z wpi­sa­ną licz­bą koni prze­sy­ła­nych do bada­nia, nazwi­skiem i adre­sem wła­ści­cie­la.
  3. Jeśli zosta­ła doko­na­na wpła­ta za bada­nia to dowód wpła­ty lub jego kse­ro nale­ży dołą­czyć do wysy­ła­nej pró­by i for­mu­la­rzy.

Transport krwi

  1. Pobraną krew, tak dłu­go jak to moż­li­we, nale­ży prze­cho­wy­wać w tem­pe­ra­tu­rze +4 do +18°C (prób nie wol­no zamra­żać ani prze­wo­zić w lodzie!).
  2. Próby nale­ży dostar­czyć do Laboratorium nie póź­niej niż 48 godzin od momen­tu pobra­nia (wysła­nie prób pocz­tą listem PRIORYTETOWYM, lub prze­sył­ką kurier­ską, gwa­ran­tu­je speł­nie­nie tego warun­ku).

Przesyłkę z krwią należy wysłać na adres:

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
ul. Wołyńska 33, 60 – 637 Poznań

a opłatę za badanie wpłacić na konto Uczelni:

Bank Zachodni WBK S.A., 6 Oddział Poznań,
Nr kon­ta: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Uwaga: dodat­ko­we infor­ma­cje doty­czą­ce pobie­ra­nia i prze­sył­ki krwi moż­na uzy­skać pod telefonem/faxem:

Poznań – 61 848 – 72-37; fax: 61 848 – 72-37
jay.up.poznan.pl/LABORATORIUM-KONIE
e‑mail: labkonie@up.poznan.pl lub slawekst@up.poznan.pl

Hodowca i Jeździec