Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Praktyka żywienia koni – podsumowanie zasad ogólnych

29 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Właściwa die­ta pokry­wa­ją­ca aktu­al­ne potrze­by pokar­mo­we, odpo­wied­nio skom­po­no­wa­ne i uroz­ma­ico­ne daw­ki pokar­mo­we, zawsze prze­wa­ga pasz obję­to­ścio­wych nad tre­ści­wy­mi, sta­ły dostęp do świe­żej wody, regu­lar­ne pory kar­mie­nia i jak naj­wyż­sza jakość pasz – to jed­ne z waż­niej­szych zasad w żywie­niu koni, któ­re nie są tyl­ko „wymy­słem” żywie­niow­ców i leka­rzy wete­ry­na­rii, lecz wyni­ka­ją ze spe­cy­ficz­nej budo­wy prze­wo­du pokar­mo­we­go konia. Nic i nikt nie wyzna­cza nam prze­strze­ga­nia tych wszyst­kich zasad i reguł w takim stop­niu, jak wła­śnie skom­pli­ko­wa­na natu­ra konia. Czytaj dalej »

Okres laktacji

22 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Jak wspo­mi­na­li­śmy w luto­wych wpi­sach z cyklu Porad żywie­nio­wych, pisząc o wyso­kiej źreb­no­ści kla­czy i okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, wszyst­kie czyn­no­ści hodowlano-weterynaryjne prze­pro­wa­dza­ne u przy­szłej mat­ki oraz tro­skli­wa opie­ka nad nią i odpo­wied­nie żywie­nie mają na celu pra­wi­dło­wy prze­bieg całe­go dłu­gie­go okre­su cią­ży, odby­wa­ją­cy się bez kom­pli­ka­cji poród oraz przyj­ście na świat zdro­we­go, sil­ne­go źre­bię­cia. Wskazywaliśmy rów­nież na koniecz­ność oszczęd­niej­sze­go żywie­nia kla­czy kil­ka dni przed ter­mi­nem wyźre­bie­nia i w dniu poro­du oraz na jej wyma­ga­nia pokar­mo­we tuż po poro­dzie, któ­re wraz z upły­wem kolej­nych dni istot­nie wzra­sta­ją. Dzisiaj kil­ka słów wła­śnie o lak­ta­cji i potrze­bach pokar­mo­wych tego okre­su. Właściwe żywie­nie kla­czy kar­mią­cej ma bowiem klu­czo­wy wpływ na jej wydaj­ność mlecz­ną, ogól­ną kon­dy­cję oraz kolej­ne zaźre­bie­nie, nie wspo­mi­na­jąc oczy­wi­ście o dobro­sta­nie i for­mie jej źre­bię­cia. Czytaj dalej »

Żywienie konia w postępowaniu klinicznym

15 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Tym razem zacznie­my od defi­ni­cji. W ogól­nym poję­ciu pasza kli­nicz­na to pasza prze­zna­czo­na dla koni z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi. Najczęściej wymie­nia­ne są tu dole­gli­wo­ści ze stro­ny ukła­du pokar­mo­we­go (nad­żer­ki i wrzo­dy, skłon­ność do wystę­po­wa­nia kolek, czę­ste bie­gun­ki), aler­gie o róż­nym pod­ło­żu czy też scho­rze­nia zwią­za­ne z nie­pra­wi­dło­wy­mi prze­mia­na­mi meta­bo­licz­ny­mi. W przy­pad­ku poważ­nych, zdia­gno­zo­wa­nych cho­rób, któ­re sta­no­wią zagro­że­nie dla zdro­wia i nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia konia, pasza kli­nicz­na powin­na zastą­pić stan­dar­do­wą paszę tre­ści­wą jaką jest zazwy­czaj owies lub wysoko-zbożowe mie­szan­ki pełno-porcjowe. Czytaj dalej »

Energia w żywieniu koni

8 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Energia jest nie­zbęd­na do każ­dej aktyw­no­ści – tak­że bez­czyn­ne­go sta­nia konia w bok­sie. Konie, podob­nie jak każ­dy orga­nizm żywy, do życia i wszel­kich pro­ce­sów życio­wych wyma­ga­ją ener­gii – zarów­no do utrzy­ma­nia cia­ła w spo­czyn­ku jak i do wszyst­kich dodat­ko­wych czyn­no­ści, takich jak kon­sump­cja, wzrost, roz­wój, roz­mna­ża­nie się, cią­ża, lak­ta­cja czy jaka­kol­wiek pra­ca fizycz­na. Dlatego pla­no­wa­nie dobrze zbi­lan­so­wa­ne­go żywie­nia koni roz­po­czy­na się od koniecz­no­ści zaspo­ko­je­nia jego potrzeb ener­ge­tycz­nych. Czytaj dalej »

Białko w żywieniu koni

1 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Zbilansowana die­ta nasze­go konia to odpo­wied­nia ilość biał­ka, ener­gii, wita­min oraz makro- i mikro­ele­men­tów. Każdy ele­ment tego rów­na­nia pozo­sta­je istot­ny i waż­ny – zarów­no podaż pra­wi­dło­wo dopa­so­wa­nej do potrzeb konia daw­ki ener­gii oraz pro­te­in jak i dostar­cze­nie we wła­ści­wych pro­por­cjach skład­ni­ków mine­ral­nych oraz wita­min – zwłasz­cza tych, któ­rych orga­nizm nie jest w sta­nie sam wytwo­rzyć. Czytaj dalej »

Suplementacja koni sportowych

22 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Choć naszy­mi głów­ny­mi zagad­nie­nia­mi, któ­re prze­wi­ja­ją się w tema­ty­ce new­slet­te­rów, są konie hodow­la­ne i pokry­cie ich potrzeb pokar­mo­wych oraz zapew­nie­nie wła­ści­wej opie­ki i warun­ków odcho­wu, dzi­siaj kil­ka infor­ma­cji o potrze­bach koni spor­to­wych, a w zasa­dzie – o powo­dach, dla któ­rych ich wła­ści­cie­le i użyt­kow­ni­cy chęt­nie się­ga­ją po okre­ślo­ną suple­men­ta­cję. Czytaj dalej »

Żywienie konia a jego zachowanie

15 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Powszechnie wia­do­mo, co zosta­ło zresz­tą potwier­dzo­ne w wie­lu bada­niach nauko­wych, że kar­mie­nie konia nie­wiel­ką ilo­ścią dużych posił­ków paszy tre­ści­wej powo­du­je podraż­nie­nie prze­wo­du pokar­mo­we­go. Co cie­ka­we, u koni kar­mio­nych w taki spo­sób, głów­nie koni wyści­go­wych i poka­zo­wych, naj­czę­ściej docho­dzi do obja­wia­nia się pro­ble­mów beha­wio­ral­nych. Za nad­mier­ną pobu­dli­wość jest zazwy­czaj obwi­nia­na die­ta wyso­ko węglo­wo­da­no­wa, cho­ciaż teza ta nie zosta­ła potwier­dzo­na w żad­nych liczą­cych się bada­niach nauko­wych. Czytaj dalej »

Okres okołoporodowy

8 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Wszystkie czyn­no­ści hodowlano-weterynaryjne prze­pro­wa­dza­ne u cię­żar­nej kla­czy, tro­skli­wa opie­ka nad nią i odpo­wied­nie żywie­nie, zwłasz­cza w okre­sie wyso­kiej źreb­no­ści, mają na celu pra­wi­dło­wy prze­bieg całe­go dłu­gie­go okre­su cią­ży, nastę­pu­ją­cy w jej wyni­ku i odby­wa­ją­cy się bez kom­pli­ka­cji poród oraz przyj­ście na świat zdro­we­go, sil­ne­go źre­bię­cia. Czytaj dalej »

Okres wysokiej źrebności

1 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Urodzenie przez klacz żywe­go i zdro­we­go źre­bię­cia jest nad­rzęd­nym celem dzia­łań każ­de­go hodow­cy. Niestety, śmier­tel­ność zarod­ków w cza­sie trwa­nia cią­ży jest sto­sun­ko­wo wyso­ka, sta­ty­sty­ka okre­śla ją na pozio­mie oko­ło 15%. Nierzadko jest to zwią­za­ne z czyn­ni­ka­mi gene­tycz­ny­mi lub zakaź­ny­mi, ale rów­nie czę­sto głów­ną rolę odgry­wa­ją czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we lub po pro­stu zda­rze­nia loso­we. Aby sku­tecz­nie zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko resorb­cji i poro­nień, źreb­ną klacz powin­no się oto­czyć szcze­gól­nie tro­skli­wą opie­ką, dążąc w postę­po­wa­niu z przy­szłą mat­ką do mak­sy­mal­ne­go ogra­ni­cze­nia błę­dów i zanie­dbań. Na czas cią­ży, a zwłasz­cza na okres wyso­kiej źreb­no­ści, musi­my posta­rać się o stwo­rze­nie jej jak naj­lep­szych warun­ków byto­wych, tak, aby przyj­ście na świat źre­bię­cia było wyda­rze­niem rado­snym i zwień­cza­ło nasze 11-miesięczne sta­ra­nia o zacho­wa­nie jej zdro­wia i szczę­śli­wy poród potom­stwa. Czytaj dalej »

Koń – Senior jeszcze raz

25 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

O żywie­niu koni star­szych cie­szą­cych się u nas doży­wot­nią eme­ry­tu­rą pisa­li­śmy we wrze­śniu, wska­zu­jąc na potrze­bę stwo­rze­nia pla­nu żywie­nio­we­go uwzględ­nia­ją­ce­go pro­ble­my z prze­żu­wa­niem, poten­cjal­ne scho­rze­nia prze­wo­du pokar­mo­we­go oraz zmniej­szo­ne wchła­nia­nie nie­zbęd­nych mine­ra­łów i wita­min. Pisaliśmy tak­że o zapo­trze­bo­wa­niu na błon­nik i koniecz­nym zbi­lan­so­wa­niu jego daw­ki z ilo­ścią biał­ka i wap­nia. Z uwa­gi na duże zain­te­re­so­wa­nie tema­tem dzi­siaj wra­ca­my do koni – senio­rów z per­spek­ty­wy dodat­ko­wych, prze­mil­cza­nych we wrze­śniu potrzeb, na któ­re wska­zu­ją zarów­no wła­ści­cie­le jak i leka­rze wete­ry­na­rii. Czytaj dalej »

Płodność ogiera

18 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W świe­cie hodow­li sta­nów­ka roz­po­czę­ła się już na dobre. Dobór ogie­ra dla naszej kla­czy, połą­cze­nie jej pre­dys­po­zy­cji z pre­dys­po­zy­cja­mi repro­duk­to­ra dla osią­gnię­cia okre­ślo­nych cech nowe­go osob­ni­ka to jed­no z naj­trud­niej­szych zadań w hodow­li, któ­re­go efek­tu tak do koń­ca nie jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć. Oczywiście gdy­by tak nie było, hodow­la spro­wa­dza­ła­by się do skru­pu­lat­nej ana­li­zy danych i algo­ryt­mi­zo­wa­nia. Na szczę­ście – i dla nas, bo ele­ment nie­pew­no­ści wno­si w nasze życie uroz­ma­ice­nie i doda­je mu kolo­ry­tu, i dla naszych pod­opiecz­nych – bo ich świat skła­dał­by się wyłącz­nie z dosko­na­łych egzem­pla­rzy (super matek, super ogie­rów, super cham­pio­nów itd.) – odpo­wied­ni dobór ogie­ra dla naszej kla­czy to nie tyl­ko mate­ma­ty­ka i pie­nią­dze. To rów­nież doświad­cze­nie i wie­dza, choć nie­ma­łe zna­cze­nie ma tak­że intu­icja, a cza­sem po pro­stu szczę­ście. Czytaj dalej »

Początek stanówki

11 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Ze wzglę­du na natu­ral­ny cykl rujo­wy kla­czy naj­lep­sze warun­ki dla sku­tecz­ne­go zaźre­bie­nia to przed­wio­śnie i wio­sna. Niemniej jed­nak wie­lu hodow­ców roz­po­czy­na sta­nów­kę już w okre­sie zimo­wym, mając głów­nie na uwa­dze poten­cjal­ną potrze­bę rezer­wy cza­so­wej na powtór­ne kry­cia, zwłasz­cza kla­czy pro­ble­mo­wych. Wiele z nich bowiem nie zaźre­bia się w pierw­szym cyklu w sezo­nie i powta­rza ruje, cza­sem wie­lo­krot­nie. Im wcze­śniej roz­pocz­nie­my zatem sezon roz­rod­czy, tym zysku­je­my wię­cej cza­su, aby w stan­dar­do­wym okre­sie sta­nów­ki (pierw­sze pół­ro­cze) uzy­skać w naszym sta­dzie matek mak­sy­mal­nie wyso­ką źreb­ność. Czytaj dalej »

Badania i rozwój produktów żywieniowych dla koni – teraźniejszość i niedaleka przyszłość

4 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W ostat­nim new­slet­te­rze poprzed­nie­go roku pisa­li­śmy o paszach i suple­men­tach w uję­ciu histo­rycz­nym. Z przy­mru­żo­nym okiem przed­sta­wi­li­śmy nie­któ­re, dość egzo­tycz­ne skład­ni­ki die­ty koń­skiej, zwró­ci­li­śmy jed­nak tak­że uwa­gę na olbrzy­mi postęp, jaki z uwa­gi na rosną­cą popu­lar­ność jeź­dziec­twa, nastą­pił w obsza­rze badań i roz­wo­ju w „koń­skim” paszo­znaw­stwie. Czytaj dalej »

Historia postępu w żywieniu koni

28 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Historia podej­ścia do żywie­nia koni jest rów­nie dłu­ga jak histo­ria postę­pu hodow­la­ne­go. Przejście od tra­dy­cyj­ne­go pastwi­ska w okre­sie wiosenno-letnim oraz owsa i sia­na w okre­sie zimo­wym do zaawan­so­wa­nych pro­gra­mów żywie­nio­wych zwią­za­nych ze spor­tem, wyso­kim wyczy­nem, roz­ro­dem czy pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi (np. scho­rze­nia­mi o pod­ło­żu meta­bo­licz­nym) wyma­ga­ło tysię­cy godzin obser­wa­cji, doświad­czeń, badań i testów. W kil­ku kolej­nych para­gra­fach spró­bu­je­my opi­sać wyda­rze­nia prze­ło­mo­we, któ­re dopro­wa­dzi­ły do tego, iż współ­cze­sne żywie­nie koni to skom­pli­ko­wa­na nauka, a umie­jęt­na for­mu­la­cja paszy czy suple­men­tu, wyko­rzy­stu­ją­ca naj­now­szą wie­dzę w swo­jej dzie­dzi­nie, nie jest umie­jęt­no­ścią ani powszech­ną ani pro­stą. Czytaj dalej »

Nadchodząca zima

21 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Konie, podob­nie jak inne gatun­ki zwie­rząt, reagu­ją na zmia­ny pór roku, co ma swo­je odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w ich kon­dy­cji i wyglą­dzie, lecz tak­że w ich potrze­bach pokar­mo­wych. Dzikie konie żyją­ce na pastwi­skach, któ­re wio­sną i latem roz­ko­szu­ją się zie­le­nią traw, zimą żyją z cze­go­kol­wiek, co znaj­dą. Konie w staj­niach nie muszą trosz­czyć się o tak istot­ne zubo­że­nie swo­jej die­ty, ale tak czy ina­czej powin­ni­śmy dopa­so­wy­wać ich die­tę do pory roku. Czytaj dalej »

W oleju moc i siła

14 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Oleje sta­ją się coraz czę­ściej pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem koń­skiej die­ty, dla­te­go war­to upew­nić się, kie­dy doda­tek ole­ju do daw­ki pokar­mo­wej jest tak na praw­dę potrzeb­ny i dla­cze­go nale­ży być ostroż­nym przy skar­mia­niu jego więk­szych ilo­ści. Czytaj dalej »

Wrzody przewodu pokarmowego

7 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

W pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni prio­ry­te­to­we trak­to­wa­nie ich ukła­du pokar­mo­we­go naka­zu­je nam zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­nych sta­nów cho­ro­bo­wych tego ukła­du czy­li na owrzo­dze­nie żołąd­ka. Od momen­tu roz­po­czę­cia przez czło­wie­ka pla­no­wa­nej hodow­li koni, wrzo­dy pozo­sta­ją jed­ną z naj­częst­szych dole­gli­wo­ści naszych pod­opiecz­nych. Na ich powsta­nie i roz­wój naj­bar­dziej nara­żo­ne są oczy­wi­ście konie spor­to­we, utrzy­my­wa­ne w cią­głym reżi­mie tre­nin­go­wym i star­to­wym, rygo­rze czę­stych podró­ży i zmian, a co z tym zwią­za­ne – ze znacz­nym stre­sem. Czytaj dalej »

Witamina E z selenem

30 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Witamina E niwe­lu­je skut­ki inten­syw­ne­go tre­nin­gu, dzia­ła pro­tek­cyj­nie na tkan­kę mię­śnio­wą, współ­dzia­ła z sele­nem i wita­mi­ną C oraz wzmac­nia odpor­ność. To naj­krót­sza cha­rak­te­ry­sty­ka wita­mi­ny, któ­ra jako klu­czo­wy egzo­gen­ny anty­ok­sy­dant musi być dostar­cza­na koniom wraz z paszą i suple­men­ta­mi dedy­ko­wa­ny­mi. Zwłaszcza koniom spor­to­wym. Czytaj dalej »

Witaminy – zdrowie i odporność

23 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Dodatek wita­min do pod­sta­wo­wej daw­ki pokar­mo­wej, naj­czę­ściej w posta­ci pre­pa­ra­tu mineralno-witaminowego, sto­su­je­my, aby pokryć indy­wi­du­al­ne potrze­by pokar­mo­we konia i zmak­sy­ma­li­zo­wać pozy­tyw­ne efek­ty zwią­za­ne ze sto­so­wa­niem odpo­wied­niej die­ty. Witaminowe dodat­ki uzu­peł­nia­ją­ce, jak sama nazwa wska­zu­je, mają za zada­nie uzu­peł­niać defi­cyt wita­min, zwłasz­cza tych, któ­rych w daw­ce pokar­mo­wej zło­żo­nej z sia­na i owsa jest za mało. Czytaj dalej »

Prawidłowe żywienie konia czyli pochwała ciągłej nauki

16 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Jako hodow­cy, obser­wu­ją­cy nasze konie od dnia ich naro­dzin, czę­sto oce­nia­my ich stan odży­wie­nia na pod­sta­wie kon­dy­cji, ogól­ne­go wyglą­du oraz zacho­wa­nia. Nikt lepiej niż my sami nie zna swo­ich pod­opiecz­nych, ich pre­fe­ren­cji żywie­nio­wych, prze­by­tych cho­rób czy pro­ble­mów, któ­re towa­rzy­szy­ły nam na dro­dze ich wzro­stu i roz­wo­ju. Jednak oce­na wła­ści­we­go zaopa­trze­nia orga­ni­zmu konia we wszyst­kie nie­zbęd­ne skład­ni­ki odżyw­cze oraz jego potrzeb pokar­mo­wych nie zawsze jest spra­wą oczy­wi­stą i pro­stą. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec