Kategoria: Porady żywieniowe

Kategoria: Rasa: Okres:

Przygotowanie do jesieni – zadbanie o odporność

28 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Odporność u koni, choć jako układ bar­dzo zło­żo­na i czę­ścio­wo nie do koń­ca jesz­cze przez świat nauki pozna­na i zro­zu­mia­ła, jest wypad­ko­wą przede wszyst­kim trzech czyn­ni­ków – pozio­mu stre­su, odży­wie­nia orga­ni­zmu i wie­ku konia. Na wiek koni nie mamy spe­cjal­nie wpły­wu – sta­rze­ją się one razem z nami, naj­czę­ściej wbrew naszej woli. Czytaj dalej »

Żywienie koni starszych

21 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Nasza coraz bar­dziej doj­rza­ła prak­ty­ka hodow­la­na oraz zasob­ność port­fe­la pozwa­la­ją nam coraz czę­ściej zapew­nić doży­wot­nią opie­kę sta­rym i wysłu­żo­nym koniom – zasłu­żo­nym mat­kom stad­nym, ogie­rom, koniom spor­to­wym czy po pro­stu naszym wier­nym towa­rzy­szom, na któ­rych grzbie­tach spę­dzi­li­śmy wie­le godzin tre­nin­gów, spa­ce­rów i prze­jaż­dżek w tere­nie. Górę bie­rze zarów­no siła sen­ty­men­tu i przy­zwy­cza­je­nie jak i respekt oraz sza­cu­nek wobec zasług hodow­la­nych i spor­to­wych. Czytaj dalej »

Zdrowy odsadek – zalecenia żywieniowe w okresie odsadzenia

14 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

W okre­sie, gdy źre­bię­ta usa­mo­dziel­nia­ją się i sta­ją się odsa­da­mi, potem rocz­nia­ka­mi, naj­istot­niej­sze zna­cze­nie dla ich kon­dy­cji oraz pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju, wzro­stu i kształ­to­wa­nia ukła­du szkie­le­to­we­go oraz mię­śni mają ruch i odpo­wied­nia die­ta. Dlatego w dużych hodow­lach mło­dzież utrzy­mu­je się zazwy­czaj nie w bok­sach, lecz na bie­gal­niach, gdzie spę­dza­ją noc i prze­by­wa­ją pod­czas nie­ko­rzyst­nej pogo­dy mając dużą swo­bo­dę ruchu. Wiązane są tyl­ko na czas kar­mie­nia. Natomiast pozo­sta­ły czas spę­dza­ją na wybie­gach i pastwi­skach. Jest to naj­lep­szy sys­tem odcho­wu mło­dych koni. Czytaj dalej »

Żywienie i postępowanie z matkami w okresie odsadzenia

7 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Czas, w któ­rym odsa­dza­my źre­bię­ta od matek, przy­pa­da zazwy­czaj na póź­ne lato oraz jesień. Zazwyczaj ma miej­sce w wie­ku 6 – 7 mie­się­cy, lecz nie jest to sztyw­ny ter­min. Zawsze bowiem nale­ży kie­ro­wać się stop­niem roz­wo­ju źre­bię­cia, jego kon­dy­cją oraz sta­nem zdro­wia i od tych ele­men­tów uza­leż­nić ter­min odsa­dze­nia. Czytaj dalej »

Pastwisko późnego lata

31 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Druga poło­wa sierp­nia i wrze­sień to z per­spek­ty­wy zja­wisk przy­rod­ni­czych zde­cy­do­wa­ne spo­wol­nie­nie. Przyroda reali­zu­jąc swój cykl rocz­ny koń­czy dawać plo­ny i odpo­czy­wa, nad­cho­dzi też czas pierw­szych odlo­tów pta­ków. Pomimo, że w sierp­niu słoń­ce jesz­cze let­nio przy­grze­wa, dni sta­ją się coraz krót­sze. Czytaj dalej »

Żywienie ogierów użytkowanych w hodowli i sporcie

24 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

W sezo­nie roz­rod­czym cią­gle mówi­my o potrze­bach kla­czy – źreb­nych, w kry­ciu, kar­mią­cych – jakich dodat­ków potrze­bu­ją w poszcze­gól­nych okre­sach, na co zwró­cić uwa­gę przy ich żywie­niu, jak postę­po­wać w sytu­acjach szcze­gól­nych. Chwilę póź­niej kon­cen­tru­je­my się już na ich potom­stwie, spraw­nie prze­pro­wa­dzo­nej akcji poro­do­wej, potrze­bach sysa­ków, źre­biąt, odsa­dów, mło­dzie­ży. Dużą wagę przy­wią­zu­je­my do pokry­cia ich potrzeb pokar­mo­wych, wła­ści­wej opie­ki, zadba­nia o wła­ści­we warun­ki utrzy­ma­nia itd. Ale sezon roz­rod­czy to nie tyl­ko klacz i źre­bię, to rów­nież ogier, bez któ­re­go kon­ty­nu­acja linii hodow­la­nej była­by nie­moż­li­wa. Ogiery użyt­ko­wa­ne w roz­ro­dzie rów­nież wyma­ga­ją tro­skli­wej opie­ki, musi­my pamię­tać o ich wyso­kich potrze­bach pokar­mo­wych i wła­ści­wym użyt­ko­wa­niu dokła­da­jąc wszel­kich sta­rań, aby odpo­wied­nio zadbać o ich kon­dy­cję i zdro­wie. Czytaj dalej »

Owies – bazowy składnik dawek pokarmowych

17 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Czas żniw już w peł­ni, stąd kil­ka słów o zbo­żu, któ­re sta­no­wi naj­bar­dziej popu­lar­ną paszę tre­ści­wą w żywie­niu koni. Owies jest zbo­żem pod­sta­wo­wym i naj­chęt­niej przez konia zja­da­nym. Z uwa­gi na cha­rak­te­ry­stycz­ną budo­wę prze­wo­du pokar­mo­we­go konia – nie­wiel­ki żołą­dek, bar­dzo pojem­ne jeli­ta i boga­te we flo­rę bak­te­ryj­ną jeli­to śle­pe, owies może być przez ten spe­cy­ficz­ny układ tra­wien­ny dosko­na­le wyko­rzy­sta­ny. Czytaj dalej »

Sianokiszonka – wady i zalety

10 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Sianokiszonka, powszech­na w wie­lu kra­jach (szcze­gól­nie w tra­dy­cji hodow­li anglo­sa­skiej, gdzie poda­je się ją czę­sto wszyst­kim gru­pom wie­ko­wym, głów­nie z uwa­gi na brak moż­li­wo­ści zebra­nia suche­go sia­na), potra­fi nadal wzbu­dzać wie­le kon­tro­wer­sji z uwa­gi na wie­lość zagro­żeń, jakie ze sobą nie­sie. Jej pro­duk­cja wyma­ga naj­wyż­szej sumien­no­ści i dba­ło­ści w prze­strze­ga­niu okre­ślo­nych pro­ce­dur. Wszelkie odstęp­stwa od nich pro­wa­dzą do pogor­sze­nia jej jako­ści, co przy skar­mia­niu szcze­gól­nie wraż­li­wym pod wzglę­dem pokar­mo­wym koniom, może nieść ze sobą bar­dzo groź­ne zdro­wot­ne następ­stwa. Jednym sło­wem nie jest to pasza łatwa w przy­go­to­wa­niu i zawsze bez­piecz­na. Czytaj dalej »

Siano – wartość pokarmowa, ocena jakości, zbiór i przechowywanie

3 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Siano jest pod­sta­wo­wą paszą obję­to­ścio­wą, któ­rej war­tość, jeże­li jest to dobrej jako­ści sia­no łąko­we, jest bez­cen­na. Jak powie­dział Profesor Jerzy Zwoliński „pod­czas gdy bez więk­szych ilo­ści owsa moż­na wycho­wać konia, tak bez dobre­go sia­na udać się to nie może”. Czytaj dalej »

Pastwisko w obszarach przemysłowych – zagrożenia

27 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Tak jak zosta­ło to już powie­dzia­ne w naszych pora­dach kil­ka tygo­dni wcze­śniej, pastwi­sko sezo­nu wiosenno‐letniego to naj­lep­sza for­ma żywie­nia koni hodow­la­nych i uzu­peł­nie­nia ich die­ty w cen­ne skład­ni­ki odżyw­cze. Należy jed­nak pamię­tać, że nie każ­dy z nas miesz­ka w rejo­nie NATURA 2020, otu­li­nie Parku Krajobrazowego/Narodowego czy po pro­stu w obsza­rach nie­zur­ba­ni­zo­wa­nych i nie­uprze­my­sło­wio­nych. Bardzo czę­sto bli­skość wiel­kie­go prze­my­słu powo­du­je istot­ne obni­że­nie walo­rów pastwi­ska jako „dar­mo­we­go i peł­ne­go wita­min” żło­bu, wpro­wa­dza­jąc do die­ty naszych koni dodat­ko­wy ele­ment ryzy­ka. Czytaj dalej »

Sezon letniej rekreacji

20 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Lato to okres zwięk­sze­nia inten­syw­no­ści kon­tak­tów z koniem, zwłasz­cza przez „sezo­no­wych” adep­tów sztu­ki jeź­dziec­kiej – dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­słych, któ­rzy korzy­sta­jąc z okre­su waka­cyj­ne­go lub urlo­po­we­go oraz wypa­dów na łono natu­ry pra­gną tak­że zasma­ko­wać koń­skiej rekre­acji. Część z nich to oso­by posia­da­ją­ce doświad­cze­nie zwią­za­ne z jaz­dą w sio­dle, część jed­nak to zupeł­ni nowi­cju­sze. Pomimo przy­zwy­cza­je­nia się koni do pra­cy w tzw. let­niej rekre­acji i sta­wia­nych im wyma­gań, nie może­my zapo­mi­nać, że użyt­ko­wa­nie to, cza­sa­mi zupeł­nie bez przy­go­to­wa­nia i w związ­ku z tym czę­sto nie­umie­jęt­ne, jest dla naszych pod­opiecz­nych dużym wyzwa­niem fizycz­nym i nie­rzad­ko źró­dłem dodat­ko­we­go stre­su. Czytaj dalej »

Żywienie podczas upałów – woda, elektrolity i włókno pokarmowe

13 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Upały, któ­rych z regu­ły ocze­ku­je­my w szczy­cie sezo­nu let­nie­go, przy­szły do nas w tym roku już w maju i czerw­cu, pozba­wia­jąc konie moż­li­wo­ści powol­ne­go dosto­so­wa­nia się do rosną­cych tem­pe­ra­tur powie­trza i zwięk­sze­nia róż­nic tem­pe­ra­tu­ro­wych pomię­dzy nocą i dniem. Jeśli nasze pastwi­ska czy pado­ki nie mają wystar­cza­ją­co dużo obsza­ru zacie­nio­ne­go, powin­ny mieć prze­wiew­ną, chro­nią­cą od słoń­ca i desz­czu wia­tę. Czytaj dalej »

Lato w pełni – letnie egzemy i sposoby walki z insektami

6 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Letnie egze­my to naj­więk­sza zmo­ra trwa­ją­ce­go sezo­nu. W wil­got­nym i cie­płym okre­sie póź­nej wio­sny i lata wywo­łu­ją je przede wszyst­kim mesz­ki (muchów­ki), któ­re kłu­jąc konie powo­du­ją wystę­po­wa­nie u nich reak­cji aler­gicz­nych, naj­czę­ściej w oko­li­cach grzy­wy, kłę­bu i rze­pu ogo­na. Skóra zwie­rzę­cia nie­rzad­ko punk­to­wo nabrzmie­wa i wypeł­nia się cie­czą, wydo­sta­ją­cą się na zewnątrz przez powsta­łe pęche­rzy­ki. Silne swę­dze­nie powo­du­je dra­pa­nie się konia, a to z kolei nie­rzad­ko pro­wa­dzi do miej­sco­wej utra­ty owło­sie­nia. Czytaj dalej »

Źrebaki – karmienie uzupełniające w sezonie pastwiskowym

29 czerwca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Sezon wyźre­bień przy­pa­da na pierw­szą poło­wę roku, choć szcze­gól­nie inten­syw­ny jest w okre­sie wio­sen­nym – od mar­ca do maja. Pierwsze tygo­dnia życia źre­biąt to mle­ko mat­ki, nauka koor­dy­na­cji rucho­wej, pierw­sze spa­ce­ry i pozna­wa­nie oto­cze­nia. Jak tyl­ko źre­bię­ta ukoń­czą pierw­szy mie­siąc życia, coraz wię­cej w nich siły, rado­ści życia i chę­ci na har­ce i zaba­wy z rówie­śni­ka­mi. Możemy wów­czas zacząć stop­nio­wo wydłu­żać im czas prze­by­wa­nia na pastwi­sku, aby w peł­ni mogły korzy­stać ze słoń­ca, świe­że­go powie­trza i mia­ły zapew­nio­ną odpo­wied­nią daw­kę ruchu. Czytaj dalej »

Klacze karmiące – żywienie w sezonie pastwiskowym

22 czerwca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Okres od maja do sierp­nia może­my spo­koj­nie nazwać peł­nią sezo­nu pastwi­sko­we­go, co dla hodow­ców ozna­cza ogra­ni­cze­nie kosz­tów zwią­za­nych z utrzy­ma­niem sta­da. Jednakże nie każ­dej gru­py hodow­la­nej to doty­czy, a zwłasz­cza kla­czy w okre­sie lak­ta­cji. Właściwe żywie­nie kla­czy kar­mią­cej ma klu­czo­wy wpływ na jej wydaj­ność mlecz­ną i kon­dy­cję oraz jej kolej­ne zaźre­bie­nie i dla­te­go samo pastwi­sko jest tutaj nie­wy­star­cza­ją­ce. Czytaj dalej »

Woda do picia w lecie na pastwiskach – poidła, koryta, wiadra

15 czerwca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Dla koni – tak jak w przy­pad­ku wszyst­kich innych istot żywych – woda jest nie­odzow­nym skład­ni­kiem pokar­mo­wym. Woda to wszyst­kie funk­cje życio­we jak i wyda­la­nie nad­mia­ru cie­pła. Brak dosta­tecz­nej ilo­ści wody powo­du­je, że tra­wie­nie oraz wchła­nia­nie odby­wa się wol­niej, a pro­duk­ty roz­kła­du zbyt dłu­go są zatrzy­my­wa­ne w orga­ni­zmie, krew się zagęsz­cza, a tem­pe­ra­tu­ra cia­ła wzra­sta. Spragniony orga­nizm bez dostę­pu do wody pobie­ra ją z wody wcho­dzą­cej w skład tka­nek, co powo­du­je utra­tę sił i ogra­ni­cze­nie odpor­no­ści. W przy­pad­ku konia w pierw­szej kolej­no­ści jest to pobór z jeli­ta śle­pe­go, któ­re dzię­ki chłon­no­ści swych ścian oraz spe­cjal­nej budo­wie, posia­da zdol­ność zatrzy­my­wa­nia dużej ilo­ści pły­nu. Czytaj dalej »

Pastwisko latem – pełnia sezonu pastwiskowego, wypas całodobowy

8 czerwca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Wypas pastwi­sko­wy jest naj­bar­dziej natu­ral­ną for­mą pozy­ski­wa­nia pokar­mu przez zwie­rzę­ta rośli­no­żer­ne, w tym konie, przy czym zie­lon­ka jest bez wąt­pie­nia paszą naj­tań­szą i zara­zem bar­dzo war­to­ścio­wą. Zawiera łatwo przy­swa­jal­ne biał­ko, skład­ni­ki mine­ral­ne i wita­mi­ny, z uwa­gi na zawar­tość węglo­wo­da­nów pro­stych jest bar­dzo sma­ko­wi­ta i chęt­nie przez konie pobie­ra­na. Czytaj dalej »

Pierwsze wyjście na wiosenne pastwisko – bogactwo naturalnego pokarmu, a zarazem niebezpieczeństwo negatywnego bilansu energetycznego i zaburzeń trawiennych

30 maja 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Wiosna i począ­tek lata ozna­cza­ją w naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej upra­gnio­ne wyj­ście koni na zazie­le­nio­ne pastwi­ska. Świeża, mło­da, soczy­sta tra­wa jest w tym okre­sie szcze­gól­nie boga­ta w cen­ne skład­ni­ki pokar­mo­we i bar­dzo sma­ko­wi­ta. Zawiera duże ilo­ści łatwo przy­swa­jal­ne­go biał­ka, skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min oraz fruk­ta­ny, dzię­ki któ­rym zie­lon­ka jest tak smacz­na i chęt­nie pobie­ra­na przez konie. Tymi wła­ści­wo­ścia­mi góru­je nad uzy­ska­ny­mi z niej pro­duk­ta­mi kon­ser­wa­cji jak sia­no czy kiszon­ki. Należy jed­nak pamię­tać, że w zależ­no­ści od skła­du bota­nicz­ne­go, fazy wege­ta­cji roślin i czyn­ni­ków agro­tech­nicz­nych war­tość pokar­mo­wa zie­lo­nek może być znacz­nie zróż­ni­co­wa­na. Dodatkowo duża zawar­tość wody w zie­lon­ce powo­du­je, że skład­ni­ki pokar­mo­we wystę­pu­ją jak gdy­by w roz­cień­czo­nej for­mie i że pierw­sza, wio­sen­na tra­wa jest bogat­sza w cukry niż ta, któ­ra rośnie w peł­ni lata. Czytaj dalej »

Nowość na stronie pzhk.pl – cotygodniowe porady żywieniowe

25 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, Porady żywieniowe ·

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że już od następ­ne­go tygo­dnia roz­po­czy­na­my nowy coty­go­dnio­wy cykl publi­ka­cji, poświę­co­ny żywie­niu i pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni hodow­la­nych. Ich autor­ką będzie mgr inż. Anna Pięta – zoo­tech­nik, spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni, wie­lo­let­ni hodow­ca SK Walewice oraz współ­twór­ca nowej mar­ki pro­duk­tów paszo­wych i suple­men­ta­cyj­nych dla koni hodow­la­nych Equine NutriPlan. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki pro­fe­sjo­nal­ne­mu opra­co­wa­niu, cykl będzie dla Państwa pomoc­ny i sta­nie się jed­ną z Państwa lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Zaglądajcie do nas co pią­tek!

Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec