Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Okres wysokiej źrebności

1 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Urodzenie przez klacz żywe­go i zdro­we­go źre­bię­cia jest nad­rzęd­nym celem dzia­łań każ­de­go hodow­cy. Niestety, śmier­tel­ność zarod­ków w cza­sie trwa­nia cią­ży jest sto­sun­ko­wo wyso­ka, sta­ty­sty­ka okre­śla ją na pozio­mie oko­ło 15%. Nierzadko jest to zwią­za­ne z czyn­ni­ka­mi gene­tycz­ny­mi lub zakaź­ny­mi, ale rów­nie czę­sto głów­ną rolę odgry­wa­ją czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we lub po pro­stu zda­rze­nia loso­we. Aby sku­tecz­nie zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko resorb­cji i poro­nień, źreb­ną klacz powin­no się oto­czyć szcze­gól­nie tro­skli­wą opie­ką, dążąc w postę­po­wa­niu z przy­szłą mat­ką do mak­sy­mal­ne­go ogra­ni­cze­nia błę­dów i zanie­dbań. Na czas cią­ży, a zwłasz­cza na okres wyso­kiej źreb­no­ści, musi­my posta­rać się o stwo­rze­nie jej jak naj­lep­szych warun­ków byto­wych, tak, aby przyj­ście na świat źre­bię­cia było wyda­rze­niem rado­snym i zwień­cza­ło nasze 11‐miesięczne sta­ra­nia o zacho­wa­nie jej zdro­wia i szczę­śli­wy poród potom­stwa. Czytaj dalej »

Koń – Senior jeszcze raz

25 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

O żywie­niu koni star­szych cie­szą­cych się u nas doży­wot­nią eme­ry­tu­rą pisa­li­śmy we wrze­śniu, wska­zu­jąc na potrze­bę stwo­rze­nia pla­nu żywie­nio­we­go uwzględ­nia­ją­ce­go pro­ble­my z prze­żu­wa­niem, poten­cjal­ne scho­rze­nia prze­wo­du pokar­mo­we­go oraz zmniej­szo­ne wchła­nia­nie nie­zbęd­nych mine­ra­łów i wita­min. Pisaliśmy tak­że o zapo­trze­bo­wa­niu na błon­nik i koniecz­nym zbi­lan­so­wa­niu jego daw­ki z ilo­ścią biał­ka i wap­nia. Z uwa­gi na duże zain­te­re­so­wa­nie tema­tem dzi­siaj wra­ca­my do koni – senio­rów z per­spek­ty­wy dodat­ko­wych, prze­mil­cza­nych we wrze­śniu potrzeb, na któ­re wska­zu­ją zarów­no wła­ści­cie­le jak i leka­rze wete­ry­na­rii. Czytaj dalej »

Płodność ogiera

18 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W świe­cie hodow­li sta­nów­ka roz­po­czę­ła się już na dobre. Dobór ogie­ra dla naszej kla­czy, połą­cze­nie jej pre­dys­po­zy­cji z pre­dys­po­zy­cja­mi repro­duk­to­ra dla osią­gnię­cia okre­ślo­nych cech nowe­go osob­ni­ka to jed­no z naj­trud­niej­szych zadań w hodow­li, któ­re­go efek­tu tak do koń­ca nie jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć. Oczywiście gdy­by tak nie było, hodow­la spro­wa­dza­ła­by się do skru­pu­lat­nej ana­li­zy danych i algo­ryt­mi­zo­wa­nia. Na szczę­ście – i dla nas, bo ele­ment nie­pew­no­ści wno­si w nasze życie uroz­ma­ice­nie i doda­je mu kolo­ry­tu, i dla naszych pod­opiecz­nych – bo ich świat skła­dał­by się wyłącz­nie z dosko­na­łych egzem­pla­rzy (super matek, super ogie­rów, super cham­pio­nów itd.) – odpo­wied­ni dobór ogie­ra dla naszej kla­czy to nie tyl­ko mate­ma­ty­ka i pie­nią­dze. To rów­nież doświad­cze­nie i wie­dza, choć nie­ma­łe zna­cze­nie ma tak­że intu­icja, a cza­sem po pro­stu szczę­ście. Czytaj dalej »

Początek stanówki

11 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Ze wzglę­du na natu­ral­ny cykl rujo­wy kla­czy naj­lep­sze warun­ki dla sku­tecz­ne­go zaźre­bie­nia to przed­wio­śnie i wio­sna. Niemniej jed­nak wie­lu hodow­ców roz­po­czy­na sta­nów­kę już w okre­sie zimo­wym, mając głów­nie na uwa­dze poten­cjal­ną potrze­bę rezer­wy cza­so­wej na powtór­ne kry­cia, zwłasz­cza kla­czy pro­ble­mo­wych. Wiele z nich bowiem nie zaźre­bia się w pierw­szym cyklu w sezo­nie i powta­rza ruje, cza­sem wie­lo­krot­nie. Im wcze­śniej roz­pocz­nie­my zatem sezon roz­rod­czy, tym zysku­je­my wię­cej cza­su, aby w stan­dar­do­wym okre­sie sta­nów­ki (pierw­sze pół­ro­cze) uzy­skać w naszym sta­dzie matek mak­sy­mal­nie wyso­ką źreb­ność. Czytaj dalej »

Badania i rozwój produktów żywieniowych dla koni – teraźniejszość i niedaleka przyszłość

4 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W ostat­nim new­slet­te­rze poprzed­nie­go roku pisa­li­śmy o paszach i suple­men­tach w uję­ciu histo­rycz­nym. Z przy­mru­żo­nym okiem przed­sta­wi­li­śmy nie­któ­re, dość egzo­tycz­ne skład­ni­ki die­ty koń­skiej, zwró­ci­li­śmy jed­nak tak­że uwa­gę na olbrzy­mi postęp, jaki z uwa­gi na rosną­cą popu­lar­ność jeź­dziec­twa, nastą­pił w obsza­rze badań i roz­wo­ju w „koń­skim” paszo­znaw­stwie. Czytaj dalej »

Historia postępu w żywieniu koni

28 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Historia podej­ścia do żywie­nia koni jest rów­nie dłu­ga jak histo­ria postę­pu hodow­la­ne­go. Przejście od tra­dy­cyj­ne­go pastwi­ska w okre­sie wiosenno‐letnim oraz owsa i sia­na w okre­sie zimo­wym do zaawan­so­wa­nych pro­gra­mów żywie­nio­wych zwią­za­nych ze spor­tem, wyso­kim wyczy­nem, roz­ro­dem czy pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi (np. scho­rze­nia­mi o pod­ło­żu meta­bo­licz­nym) wyma­ga­ło tysię­cy godzin obser­wa­cji, doświad­czeń, badań i testów. W kil­ku kolej­nych para­gra­fach spró­bu­je­my opi­sać wyda­rze­nia prze­ło­mo­we, któ­re dopro­wa­dzi­ły do tego, iż współ­cze­sne żywie­nie koni to skom­pli­ko­wa­na nauka, a umie­jęt­na for­mu­la­cja paszy czy suple­men­tu, wyko­rzy­stu­ją­ca naj­now­szą wie­dzę w swo­jej dzie­dzi­nie, nie jest umie­jęt­no­ścią ani powszech­ną ani pro­stą. Czytaj dalej »

Nadchodząca zima

21 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Konie, podob­nie jak inne gatun­ki zwie­rząt, reagu­ją na zmia­ny pór roku, co ma swo­je odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w ich kon­dy­cji i wyglą­dzie, lecz tak­że w ich potrze­bach pokar­mo­wych. Dzikie konie żyją­ce na pastwi­skach, któ­re wio­sną i latem roz­ko­szu­ją się zie­le­nią traw, zimą żyją z cze­go­kol­wiek, co znaj­dą. Konie w staj­niach nie muszą trosz­czyć się o tak istot­ne zubo­że­nie swo­jej die­ty, ale tak czy ina­czej powin­ni­śmy dopa­so­wy­wać ich die­tę do pory roku. Czytaj dalej »

W oleju moc i siła

14 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Oleje sta­ją się coraz czę­ściej pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem koń­skiej die­ty, dla­te­go war­to upew­nić się, kie­dy doda­tek ole­ju do daw­ki pokar­mo­wej jest tak na praw­dę potrzeb­ny i dla­cze­go nale­ży być ostroż­nym przy skar­mia­niu jego więk­szych ilo­ści. Czytaj dalej »

Wrzody przewodu pokarmowego

7 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

W pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni prio­ry­te­to­we trak­to­wa­nie ich ukła­du pokar­mo­we­go naka­zu­je nam zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­nych sta­nów cho­ro­bo­wych tego ukła­du czy­li na owrzo­dze­nie żołąd­ka. Od momen­tu roz­po­czę­cia przez czło­wie­ka pla­no­wa­nej hodow­li koni, wrzo­dy pozo­sta­ją jed­ną z naj­częst­szych dole­gli­wo­ści naszych pod­opiecz­nych. Na ich powsta­nie i roz­wój naj­bar­dziej nara­żo­ne są oczy­wi­ście konie spor­to­we, utrzy­my­wa­ne w cią­głym reżi­mie tre­nin­go­wym i star­to­wym, rygo­rze czę­stych podró­ży i zmian, a co z tym zwią­za­ne – ze znacz­nym stre­sem. Czytaj dalej »

Witamina E z selenem

30 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Witamina E niwe­lu­je skut­ki inten­syw­ne­go tre­nin­gu, dzia­ła pro­tek­cyj­nie na tkan­kę mię­śnio­wą, współ­dzia­ła z sele­nem i wita­mi­ną C oraz wzmac­nia odpor­ność. To naj­krót­sza cha­rak­te­ry­sty­ka wita­mi­ny, któ­ra jako klu­czo­wy egzo­gen­ny anty­ok­sy­dant musi być dostar­cza­na koniom wraz z paszą i suple­men­ta­mi dedy­ko­wa­ny­mi. Zwłaszcza koniom spor­to­wym. Czytaj dalej »

Witaminy – zdrowie i odporność

23 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Dodatek wita­min do pod­sta­wo­wej daw­ki pokar­mo­wej, naj­czę­ściej w posta­ci pre­pa­ra­tu mineralno‐witaminowego, sto­su­je­my, aby pokryć indy­wi­du­al­ne potrze­by pokar­mo­we konia i zmak­sy­ma­li­zo­wać pozy­tyw­ne efek­ty zwią­za­ne ze sto­so­wa­niem odpo­wied­niej die­ty. Witaminowe dodat­ki uzu­peł­nia­ją­ce, jak sama nazwa wska­zu­je, mają za zada­nie uzu­peł­niać defi­cyt wita­min, zwłasz­cza tych, któ­rych w daw­ce pokar­mo­wej zło­żo­nej z sia­na i owsa jest za mało. Czytaj dalej »

Prawidłowe żywienie konia czyli pochwała ciągłej nauki

16 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Jako hodow­cy, obser­wu­ją­cy nasze konie od dnia ich naro­dzin, czę­sto oce­nia­my ich stan odży­wie­nia na pod­sta­wie kon­dy­cji, ogól­ne­go wyglą­du oraz zacho­wa­nia. Nikt lepiej niż my sami nie zna swo­ich pod­opiecz­nych, ich pre­fe­ren­cji żywie­nio­wych, prze­by­tych cho­rób czy pro­ble­mów, któ­re towa­rzy­szy­ły nam na dro­dze ich wzro­stu i roz­wo­ju. Jednak oce­na wła­ści­we­go zaopa­trze­nia orga­ni­zmu konia we wszyst­kie nie­zbęd­ne skład­ni­ki odżyw­cze oraz jego potrzeb pokar­mo­wych nie zawsze jest spra­wą oczy­wi­stą i pro­stą. Czytaj dalej »

Miedź i cynk

9 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Miedź jest jed­nym z waż­niej­szych pier­wiast­ków w die­cie koni. Jest nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju ukła­du szkie­le­to­we­go, mobi­li­za­cji zapa­sów żela­za, zacho­wa­nia inte­gral­no­ści mito­chon­driów oraz detok­sy­ka­cji nad­tlen­ków. Łącznie z cyn­kiem wcho­dzi w skład róż­nych enzy­mów lub jest ich akty­wa­to­rem, ma znacz­ny wpływ na roz­wój tkan­ki kost­nej i doj­rze­wa­nie chrzą­stek sta­wo­wych oraz wzmac­nia odpor­ność orga­ni­zmu. Odpowiednia podaż mie­dzi i cyn­ku, a zwłasz­cza mie­dzi, przy­czy­nia się do zapo­bie­ga­nia OCD czy­li zabu­rze­niom wzro­stu chrząst­ki sta­wo­wej koni. Czytaj dalej »

Żelazo i mangan

2 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Zgodnie z wcze­śniej­szy­mi zapo­wie­dzia­mi dzi­siaj o roli i wza­jem­nej rela­cji kolej­nej pary pier­wiast­ków anta­go­ni­stycz­nych – żela­za i man­ga­nu, choć nie­czę­sto się zda­rza, aby na sku­tek błę­dów żywie­nio­wych docho­dzi­ło do na tyle wyso­kiej nad­wyż­ki lub defi­cy­tu jed­ne­go z tych mikro­ele­men­tów, by pro­wa­dzi­ła ona do zabu­rzeń we wchła­nia­niu i wyko­rzy­sta­niu przez orga­nizm dru­gie­go z nich. Zarówno żela­zo jak i man­gan są bowiem obec­ne w sto­sun­ko­wo dobrej kon­cen­tra­cji w sia­nie oraz zie­lon­ce i przy dobrej jako­ści pasz obję­to­ścio­wych nie­do­bo­ry tych pier­wiast­ków nie powin­ny mieć miej­sca. Czytaj dalej »

Wapń i fosfor

26 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Znaczenie skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu jest bar­dzo duże. Stanowią ele­ment budul­co­wy szkie­le­tu, peł­nią waż­ną rolę w tkan­kach i pły­nach ustro­jo­wych, w gospo­dar­ce wod­nej i w prze­bie­gu wie­lu pro­ce­sów enzy­ma­tycz­nych. Składniki mine­ral­ne dzie­lą się na makro­ele­men­ty i mikro­ele­men­ty. Czytaj dalej »

Dobór preparatów mineralno‐witaminowych

19 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Preparat mine­ral­no – wita­mi­no­wy, szcze­gól­nie w okre­sie bra­ku wio­sen­ne­go bądź let­nie­go pastwi­ska, jest istot­nym ele­men­tem koń­skiej die­ty. Makro‐ i mikro­ele­men­ty to związ­ki nie­zbęd­ne do życia. Ich odpo­wied­ni udział ma wpływ na pra­wi­dło­wy prze­bieg funk­cji życio­wych, roz­wój i zdro­wie. Jednak w daw­ko­wa­niu ich ilo­ści nie­zbęd­ny jest zdro­wy roz­są­dek i umiar, a tak­że odnie­sie­nie do zale­ca­nych w die­cie koni pozio­mów skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min. Czytaj dalej »

Dwulatki

12 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Dwulatki rosną i roz­wi­ja­ją się mniej inten­syw­nie niż rocz­nia­ki, gdyż okres naj­więk­sze­go roz­wo­ju konia to pierw­sze 18 mie­się­cy życia. W oko­li­cach 15 mie­sią­ca koń ma już 90% wiel­ko­ści przy­szłe­go wzro­stu i 70% przy­szłej masy cia­ła. U dwu­lat­ków wzrost nastę­pu­je głów­nie wzdłuż i wszerz. Pogłębia się ich klat­ka pier­sio­wa i nastę­pu­je roz­rost mię­śni pokry­wa­ją­cych kościec. W tym wie­ku wyraź­nie zazna­cza­ją się też róż­ni­ce we wzro­ście i roz­wo­ju źre­biąt róż­nych ras – w zależ­no­ści od tem­pa doj­rze­wa­nia wła­ści­we­go danej rasie. Czytaj dalej »

Roczniaki

5 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Jednym z naj­trud­niej­szych okre­sów w hodow­li jest pierw­szy rok wycho­wu źre­biąt. Najbardziej kry­tycz­ne momen­ty to te, kie­dy dia­me­tral­nie zmie­nia­ją się warun­ki i śro­do­wi­sko byto­wa­nia, a więc naro­dzi­ny, odsa­dze­nie i pierw­sza zima. Gdy bez­piecz­nie przej­dzie­my z naszy­mi źre­bię­ta­mi przez te trzy okre­sy, wkra­cza­ją one w kolej­ne eta­py roz­wo­ju – mamy już wów­czas do czy­nie­nia z mło­dzie­żą czy­li kolej­no z rocz­nia­ka­mi i dwu­lat­ka­mi, a więc koń­mi star­szy­mi, bar­dziej odpor­ny­mi i przede wszyst­kim dużo bar­dziej samo­dziel­ny­mi niż mia­ło to miej­sce w pierw­szym roku ich życia. Na czym więc ma pole­gać nasza opie­ka w poszcze­gól­nych eta­pach ich doj­rze­wa­nia i co jest nie­zbęd­ne, aby rocz­nia­ki i dwu­lat­ki pra­wi­dło­wo rosły i się roz­wi­ja­ły? Czytaj dalej »

Przygotowanie do jesieni – zadbanie o odporność

28 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Odporność u koni, choć jako układ bar­dzo zło­żo­na i czę­ścio­wo nie do koń­ca jesz­cze przez świat nauki pozna­na i zro­zu­mia­ła, jest wypad­ko­wą przede wszyst­kim trzech czyn­ni­ków – pozio­mu stre­su, odży­wie­nia orga­ni­zmu i wie­ku konia. Na wiek koni nie mamy spe­cjal­nie wpły­wu – sta­rze­ją się one razem z nami, naj­czę­ściej wbrew naszej woli. Czytaj dalej »

Żywienie koni starszych

21 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Nasza coraz bar­dziej doj­rza­ła prak­ty­ka hodow­la­na oraz zasob­ność port­fe­la pozwa­la­ją nam coraz czę­ściej zapew­nić doży­wot­nią opie­kę sta­rym i wysłu­żo­nym koniom – zasłu­żo­nym mat­kom stad­nym, ogie­rom, koniom spor­to­wym czy po pro­stu naszym wier­nym towa­rzy­szom, na któ­rych grzbie­tach spę­dzi­li­śmy wie­le godzin tre­nin­gów, spa­ce­rów i prze­jaż­dżek w tere­nie. Górę bie­rze zarów­no siła sen­ty­men­tu i przy­zwy­cza­je­nie jak i respekt oraz sza­cu­nek wobec zasług hodow­la­nych i spor­to­wych. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec