Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Witamina E z selenem

30 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Witamina E niwe­lu­je skut­ki inten­syw­ne­go tre­nin­gu, dzia­ła pro­tek­cyj­nie na tkan­kę mię­śnio­wą, współ­dzia­ła z sele­nem i wita­mi­ną C oraz wzmac­nia odpor­ność. To naj­krót­sza cha­rak­te­ry­sty­ka wita­mi­ny, któ­ra jako klu­czo­wy egzo­gen­ny anty­ok­sy­dant musi być dostar­cza­na koniom wraz z paszą i suple­men­ta­mi dedy­ko­wa­ny­mi. Zwłaszcza koniom spor­to­wym. Czytaj dalej »

Witaminy – zdrowie i odporność

23 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Dodatek wita­min do pod­sta­wo­wej daw­ki pokar­mo­wej, naj­czę­ściej w posta­ci pre­pa­ra­tu mineralno‐witaminowego, sto­su­je­my, aby pokryć indy­wi­du­al­ne potrze­by pokar­mo­we konia i zmak­sy­ma­li­zo­wać pozy­tyw­ne efek­ty zwią­za­ne ze sto­so­wa­niem odpo­wied­niej die­ty. Witaminowe dodat­ki uzu­peł­nia­ją­ce, jak sama nazwa wska­zu­je, mają za zada­nie uzu­peł­niać defi­cyt wita­min, zwłasz­cza tych, któ­rych w daw­ce pokar­mo­wej zło­żo­nej z sia­na i owsa jest za mało. Czytaj dalej »

Prawidłowe żywienie konia czyli pochwała ciągłej nauki

16 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Jako hodow­cy, obser­wu­ją­cy nasze konie od dnia ich naro­dzin, czę­sto oce­nia­my ich stan odży­wie­nia na pod­sta­wie kon­dy­cji, ogól­ne­go wyglą­du oraz zacho­wa­nia. Nikt lepiej niż my sami nie zna swo­ich pod­opiecz­nych, ich pre­fe­ren­cji żywie­nio­wych, prze­by­tych cho­rób czy pro­ble­mów, któ­re towa­rzy­szy­ły nam na dro­dze ich wzro­stu i roz­wo­ju. Jednak oce­na wła­ści­we­go zaopa­trze­nia orga­ni­zmu konia we wszyst­kie nie­zbęd­ne skład­ni­ki odżyw­cze oraz jego potrzeb pokar­mo­wych nie zawsze jest spra­wą oczy­wi­stą i pro­stą. Czytaj dalej »

Miedź i cynk

9 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Miedź jest jed­nym z waż­niej­szych pier­wiast­ków w die­cie koni. Jest nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju ukła­du szkie­le­to­we­go, mobi­li­za­cji zapa­sów żela­za, zacho­wa­nia inte­gral­no­ści mito­chon­driów oraz detok­sy­ka­cji nad­tlen­ków. Łącznie z cyn­kiem wcho­dzi w skład róż­nych enzy­mów lub jest ich akty­wa­to­rem, ma znacz­ny wpływ na roz­wój tkan­ki kost­nej i doj­rze­wa­nie chrzą­stek sta­wo­wych oraz wzmac­nia odpor­ność orga­ni­zmu. Odpowiednia podaż mie­dzi i cyn­ku, a zwłasz­cza mie­dzi, przy­czy­nia się do zapo­bie­ga­nia OCD czy­li zabu­rze­niom wzro­stu chrząst­ki sta­wo­wej koni. Czytaj dalej »

Żelazo i mangan

2 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Zgodnie z wcze­śniej­szy­mi zapo­wie­dzia­mi dzi­siaj o roli i wza­jem­nej rela­cji kolej­nej pary pier­wiast­ków anta­go­ni­stycz­nych – żela­za i man­ga­nu, choć nie­czę­sto się zda­rza, aby na sku­tek błę­dów żywie­nio­wych docho­dzi­ło do na tyle wyso­kiej nad­wyż­ki lub defi­cy­tu jed­ne­go z tych mikro­ele­men­tów, by pro­wa­dzi­ła ona do zabu­rzeń we wchła­nia­niu i wyko­rzy­sta­niu przez orga­nizm dru­gie­go z nich. Zarówno żela­zo jak i man­gan są bowiem obec­ne w sto­sun­ko­wo dobrej kon­cen­tra­cji w sia­nie oraz zie­lon­ce i przy dobrej jako­ści pasz obję­to­ścio­wych nie­do­bo­ry tych pier­wiast­ków nie powin­ny mieć miej­sca. Czytaj dalej »

Wapń i fosfor

26 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Znaczenie skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu jest bar­dzo duże. Stanowią ele­ment budul­co­wy szkie­le­tu, peł­nią waż­ną rolę w tkan­kach i pły­nach ustro­jo­wych, w gospo­dar­ce wod­nej i w prze­bie­gu wie­lu pro­ce­sów enzy­ma­tycz­nych. Składniki mine­ral­ne dzie­lą się na makro­ele­men­ty i mikro­ele­men­ty. Czytaj dalej »

Dobór preparatów mineralno‐witaminowych

19 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Preparat mine­ral­no – wita­mi­no­wy, szcze­gól­nie w okre­sie bra­ku wio­sen­ne­go bądź let­nie­go pastwi­ska, jest istot­nym ele­men­tem koń­skiej die­ty. Makro‐ i mikro­ele­men­ty to związ­ki nie­zbęd­ne do życia. Ich odpo­wied­ni udział ma wpływ na pra­wi­dło­wy prze­bieg funk­cji życio­wych, roz­wój i zdro­wie. Jednak w daw­ko­wa­niu ich ilo­ści nie­zbęd­ny jest zdro­wy roz­są­dek i umiar, a tak­że odnie­sie­nie do zale­ca­nych w die­cie koni pozio­mów skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min. Czytaj dalej »

Dwulatki

12 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Dwulatki rosną i roz­wi­ja­ją się mniej inten­syw­nie niż rocz­nia­ki, gdyż okres naj­więk­sze­go roz­wo­ju konia to pierw­sze 18 mie­się­cy życia. W oko­li­cach 15 mie­sią­ca koń ma już 90% wiel­ko­ści przy­szłe­go wzro­stu i 70% przy­szłej masy cia­ła. U dwu­lat­ków wzrost nastę­pu­je głów­nie wzdłuż i wszerz. Pogłębia się ich klat­ka pier­sio­wa i nastę­pu­je roz­rost mię­śni pokry­wa­ją­cych kościec. W tym wie­ku wyraź­nie zazna­cza­ją się też róż­ni­ce we wzro­ście i roz­wo­ju źre­biąt róż­nych ras – w zależ­no­ści od tem­pa doj­rze­wa­nia wła­ści­we­go danej rasie. Czytaj dalej »

Roczniaki

5 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Jednym z naj­trud­niej­szych okre­sów w hodow­li jest pierw­szy rok wycho­wu źre­biąt. Najbardziej kry­tycz­ne momen­ty to te, kie­dy dia­me­tral­nie zmie­nia­ją się warun­ki i śro­do­wi­sko byto­wa­nia, a więc naro­dzi­ny, odsa­dze­nie i pierw­sza zima. Gdy bez­piecz­nie przej­dzie­my z naszy­mi źre­bię­ta­mi przez te trzy okre­sy, wkra­cza­ją one w kolej­ne eta­py roz­wo­ju – mamy już wów­czas do czy­nie­nia z mło­dzie­żą czy­li kolej­no z rocz­nia­ka­mi i dwu­lat­ka­mi, a więc koń­mi star­szy­mi, bar­dziej odpor­ny­mi i przede wszyst­kim dużo bar­dziej samo­dziel­ny­mi niż mia­ło to miej­sce w pierw­szym roku ich życia. Na czym więc ma pole­gać nasza opie­ka w poszcze­gól­nych eta­pach ich doj­rze­wa­nia i co jest nie­zbęd­ne, aby rocz­nia­ki i dwu­lat­ki pra­wi­dło­wo rosły i się roz­wi­ja­ły? Czytaj dalej »

Przygotowanie do jesieni – zadbanie o odporność

28 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Odporność u koni, choć jako układ bar­dzo zło­żo­na i czę­ścio­wo nie do koń­ca jesz­cze przez świat nauki pozna­na i zro­zu­mia­ła, jest wypad­ko­wą przede wszyst­kim trzech czyn­ni­ków – pozio­mu stre­su, odży­wie­nia orga­ni­zmu i wie­ku konia. Na wiek koni nie mamy spe­cjal­nie wpły­wu – sta­rze­ją się one razem z nami, naj­czę­ściej wbrew naszej woli. Czytaj dalej »

Żywienie koni starszych

21 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Nasza coraz bar­dziej doj­rza­ła prak­ty­ka hodow­la­na oraz zasob­ność port­fe­la pozwa­la­ją nam coraz czę­ściej zapew­nić doży­wot­nią opie­kę sta­rym i wysłu­żo­nym koniom – zasłu­żo­nym mat­kom stad­nym, ogie­rom, koniom spor­to­wym czy po pro­stu naszym wier­nym towa­rzy­szom, na któ­rych grzbie­tach spę­dzi­li­śmy wie­le godzin tre­nin­gów, spa­ce­rów i prze­jaż­dżek w tere­nie. Górę bie­rze zarów­no siła sen­ty­men­tu i przy­zwy­cza­je­nie jak i respekt oraz sza­cu­nek wobec zasług hodow­la­nych i spor­to­wych. Czytaj dalej »

Zdrowy odsadek – zalecenia żywieniowe w okresie odsadzenia

14 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

W okre­sie, gdy źre­bię­ta usa­mo­dziel­nia­ją się i sta­ją się odsa­da­mi, potem rocz­nia­ka­mi, naj­istot­niej­sze zna­cze­nie dla ich kon­dy­cji oraz pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju, wzro­stu i kształ­to­wa­nia ukła­du szkie­le­to­we­go oraz mię­śni mają ruch i odpo­wied­nia die­ta. Dlatego w dużych hodow­lach mło­dzież utrzy­mu­je się zazwy­czaj nie w bok­sach, lecz na bie­gal­niach, gdzie spę­dza­ją noc i prze­by­wa­ją pod­czas nie­ko­rzyst­nej pogo­dy mając dużą swo­bo­dę ruchu. Wiązane są tyl­ko na czas kar­mie­nia. Natomiast pozo­sta­ły czas spę­dza­ją na wybie­gach i pastwi­skach. Jest to naj­lep­szy sys­tem odcho­wu mło­dych koni. Czytaj dalej »

Żywienie i postępowanie z matkami w okresie odsadzenia

7 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Czas, w któ­rym odsa­dza­my źre­bię­ta od matek, przy­pa­da zazwy­czaj na póź­ne lato oraz jesień. Zazwyczaj ma miej­sce w wie­ku 6 – 7 mie­się­cy, lecz nie jest to sztyw­ny ter­min. Zawsze bowiem nale­ży kie­ro­wać się stop­niem roz­wo­ju źre­bię­cia, jego kon­dy­cją oraz sta­nem zdro­wia i od tych ele­men­tów uza­leż­nić ter­min odsa­dze­nia. Czytaj dalej »

Pastwisko późnego lata

31 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Druga poło­wa sierp­nia i wrze­sień to z per­spek­ty­wy zja­wisk przy­rod­ni­czych zde­cy­do­wa­ne spo­wol­nie­nie. Przyroda reali­zu­jąc swój cykl rocz­ny koń­czy dawać plo­ny i odpo­czy­wa, nad­cho­dzi też czas pierw­szych odlo­tów pta­ków. Pomimo, że w sierp­niu słoń­ce jesz­cze let­nio przy­grze­wa, dni sta­ją się coraz krót­sze. Czytaj dalej »

Żywienie ogierów użytkowanych w hodowli i sporcie

24 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

W sezo­nie roz­rod­czym cią­gle mówi­my o potrze­bach kla­czy – źreb­nych, w kry­ciu, kar­mią­cych – jakich dodat­ków potrze­bu­ją w poszcze­gól­nych okre­sach, na co zwró­cić uwa­gę przy ich żywie­niu, jak postę­po­wać w sytu­acjach szcze­gól­nych. Chwilę póź­niej kon­cen­tru­je­my się już na ich potom­stwie, spraw­nie prze­pro­wa­dzo­nej akcji poro­do­wej, potrze­bach sysa­ków, źre­biąt, odsa­dów, mło­dzie­ży. Dużą wagę przy­wią­zu­je­my do pokry­cia ich potrzeb pokar­mo­wych, wła­ści­wej opie­ki, zadba­nia o wła­ści­we warun­ki utrzy­ma­nia itd. Ale sezon roz­rod­czy to nie tyl­ko klacz i źre­bię, to rów­nież ogier, bez któ­re­go kon­ty­nu­acja linii hodow­la­nej była­by nie­moż­li­wa. Ogiery użyt­ko­wa­ne w roz­ro­dzie rów­nież wyma­ga­ją tro­skli­wej opie­ki, musi­my pamię­tać o ich wyso­kich potrze­bach pokar­mo­wych i wła­ści­wym użyt­ko­wa­niu dokła­da­jąc wszel­kich sta­rań, aby odpo­wied­nio zadbać o ich kon­dy­cję i zdro­wie. Czytaj dalej »

Owies – bazowy składnik dawek pokarmowych

17 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Czas żniw już w peł­ni, stąd kil­ka słów o zbo­żu, któ­re sta­no­wi naj­bar­dziej popu­lar­ną paszę tre­ści­wą w żywie­niu koni. Owies jest zbo­żem pod­sta­wo­wym i naj­chęt­niej przez konia zja­da­nym. Z uwa­gi na cha­rak­te­ry­stycz­ną budo­wę prze­wo­du pokar­mo­we­go konia – nie­wiel­ki żołą­dek, bar­dzo pojem­ne jeli­ta i boga­te we flo­rę bak­te­ryj­ną jeli­to śle­pe, owies może być przez ten spe­cy­ficz­ny układ tra­wien­ny dosko­na­le wyko­rzy­sta­ny. Czytaj dalej »

Sianokiszonka – wady i zalety

10 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Sianokiszonka, powszech­na w wie­lu kra­jach (szcze­gól­nie w tra­dy­cji hodow­li anglo­sa­skiej, gdzie poda­je się ją czę­sto wszyst­kim gru­pom wie­ko­wym, głów­nie z uwa­gi na brak moż­li­wo­ści zebra­nia suche­go sia­na), potra­fi nadal wzbu­dzać wie­le kon­tro­wer­sji z uwa­gi na wie­lość zagro­żeń, jakie ze sobą nie­sie. Jej pro­duk­cja wyma­ga naj­wyż­szej sumien­no­ści i dba­ło­ści w prze­strze­ga­niu okre­ślo­nych pro­ce­dur. Wszelkie odstęp­stwa od nich pro­wa­dzą do pogor­sze­nia jej jako­ści, co przy skar­mia­niu szcze­gól­nie wraż­li­wym pod wzglę­dem pokar­mo­wym koniom, może nieść ze sobą bar­dzo groź­ne zdro­wot­ne następ­stwa. Jednym sło­wem nie jest to pasza łatwa w przy­go­to­wa­niu i zawsze bez­piecz­na. Czytaj dalej »

Siano – wartość pokarmowa, ocena jakości, zbiór i przechowywanie

3 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Siano jest pod­sta­wo­wą paszą obję­to­ścio­wą, któ­rej war­tość, jeże­li jest to dobrej jako­ści sia­no łąko­we, jest bez­cen­na. Jak powie­dział Profesor Jerzy Zwoliński „pod­czas gdy bez więk­szych ilo­ści owsa moż­na wycho­wać konia, tak bez dobre­go sia­na udać się to nie może”. Czytaj dalej »

Pastwisko w obszarach przemysłowych – zagrożenia

27 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Tak jak zosta­ło to już powie­dzia­ne w naszych pora­dach kil­ka tygo­dni wcze­śniej, pastwi­sko sezo­nu wiosenno‐letniego to naj­lep­sza for­ma żywie­nia koni hodow­la­nych i uzu­peł­nie­nia ich die­ty w cen­ne skład­ni­ki odżyw­cze. Należy jed­nak pamię­tać, że nie każ­dy z nas miesz­ka w rejo­nie NATURA 2020, otu­li­nie Parku Krajobrazowego/Narodowego czy po pro­stu w obsza­rach nie­zur­ba­ni­zo­wa­nych i nie­uprze­my­sło­wio­nych. Bardzo czę­sto bli­skość wiel­kie­go prze­my­słu powo­du­je istot­ne obni­że­nie walo­rów pastwi­ska jako „dar­mo­we­go i peł­ne­go wita­min” żło­bu, wpro­wa­dza­jąc do die­ty naszych koni dodat­ko­wy ele­ment ryzy­ka. Czytaj dalej »

Sezon letniej rekreacji

20 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Lato to okres zwięk­sze­nia inten­syw­no­ści kon­tak­tów z koniem, zwłasz­cza przez „sezo­no­wych” adep­tów sztu­ki jeź­dziec­kiej – dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­słych, któ­rzy korzy­sta­jąc z okre­su waka­cyj­ne­go lub urlo­po­we­go oraz wypa­dów na łono natu­ry pra­gną tak­że zasma­ko­wać koń­skiej rekre­acji. Część z nich to oso­by posia­da­ją­ce doświad­cze­nie zwią­za­ne z jaz­dą w sio­dle, część jed­nak to zupeł­ni nowi­cju­sze. Pomimo przy­zwy­cza­je­nia się koni do pra­cy w tzw. let­niej rekre­acji i sta­wia­nych im wyma­gań, nie może­my zapo­mi­nać, że użyt­ko­wa­nie to, cza­sa­mi zupeł­nie bez przy­go­to­wa­nia i w związ­ku z tym czę­sto nie­umie­jęt­ne, jest dla naszych pod­opiecz­nych dużym wyzwa­niem fizycz­nym i nie­rzad­ko źró­dłem dodat­ko­we­go stre­su. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec