Aktualności

Pierwszy miesiąc życia źrebięcia

19 kwietnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Jak już wspo­mi­na­li­śmy w luto­wym new­slet­te­rze trak­tu­ją­cym o okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, każ­dy nowo­ro­dek bez­po­śred­nio po poro­dzie powi­nien być obję­ty szcze­gól­ną opie­ką. Zwracaliśmy uwa­gę zwłasz­cza na dopil­no­wa­nie i przy­spie­sze­nie cza­su odpo­je­nia pierw­szą sia­rą, kon­tro­lo­wa­nie odej­ścia smół­ki oraz wła­ści­wą dezyn­fek­cję jody­ną kiku­ta pępo­wi­ny. Wszystkie trzy czyn­no­ści są nie­zwy­kle istot­ne i ich zanie­dba­nie ma czę­sto kon­se­kwen­cje w pro­ble­mach zdro­wot­nych już w pierw­szym mie­sią­cu życia nasze­go źre­bię­cia.

Jeżeli wszyst­ko prze­bie­gło pomyśl­nie i nowy miesz­ka­niec naszej staj­ni jest zdro­wym, żywot­nym źre­ba­kiem, powin­ni­śmy stop­nio­wo wpro­wa­dzać go w czyn­no­ści dnia codzien­ne­go. Pierwsze spa­ce­ry, tak waż­ne dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju apa­ra­tu ruchu, powin­ny być już wdra­ża­ne w pierw­szym tygo­dniu życia. Większość malu­chów już od 3 dnia jest na tyle sil­na, aby wycho­dzić na krót­kie spa­ce­ry. Pamiętajmy, że zbyt dłu­gie prze­by­wa­nie w bok­sie, bez moż­li­wo­ści swo­bod­ne­go poru­sza­nia się, może mieć nie­ko­rzyst­ny wpływ na ich roz­wój. Z dru­giej stro­ny wyj­ście na pierw­szy spa­cer wyma­ga przede wszyst­kim spraw­nej koor­dy­na­cji rucho­wej, dla­te­go oce­na posta­wy malu­cha i jego żywot­no­ści to jeden z waż­niej­szych punk­tów opie­ki nad źre­ba­kiem. Wraz z przyj­mo­wa­niem kolej­nych por­cji sia­ry, a potem mle­ka, maluch nabie­ra siły i ener­gii do życia. Zdrowe źre­bię­ta śred­nio co 30 min budzą się lub są budzo­ne przez mat­kę na kar­mie­nie. Dopilnowanie pierw­szej doby życia i zga­nia­nie do posił­ku ose­ska, zwłasz­cza w przy­pad­ku mało doświad­czo­nej i mło­dej kla­czy, jest bar­dzo istot­ne. Szczególnego zna­cze­nia opie­ka ta nabie­ra w przy­pad­ku matek, u któ­rych brak jest wykształ­co­ne­go instynk­tu macie­rzyń­skie­go lub któ­re reagu­ją na źre­ba­ka wręcz agre­syw­nie. Zachowania takie zda­rza­ją się u nie­wiel­kie­go odset­ka kla­czy, szcze­gól­nie u rasy arab­skiej i peł­nej krwi angiel­skiej. Źrebięta takich matek, pozba­wio­nych instynk­tu macie­rzyń­skie­go, samo­dziel­nie nie są w sta­nie pobrać wystar­cza­ją­cej ilo­ści pokar­mu, cza­sem nie mogą nawet prze­by­wać w tym samym bok­sie co mat­ka. Bez wydat­nej pomo­cy czło­wie­ka nie będą w sta­nie prze­trwać.

Niezwykle waż­na w pierw­szych tygo­dniach życia źre­bię­cia jest oce­na wła­ści­wej budo­wy jego koń­czyn, zwłasz­cza przed­nich. U nowo­rod­ka sto­sun­ko­wo czę­sto mamy do czy­nie­nia z róż­ne­go rodza­ju przy­kur­cza­mi ścię­gien. Ocena wady posta­wy powin­na być doko­na­na sto­sun­ko­wo szyb­ko po poro­dzie, zwle­ka­nie bowiem i zbyt dłu­gie ocze­ki­wa­nie na korek­tę posta­wy może na sku­tek mecha­nicz­ne­go ura­zu skó­ry wydłu­żyć czas powro­tu do zdro­wia. Szybkie pod­ję­cie lecze­nia daje nam duże szan­se na odzy­ska­nie peł­nej spraw­no­ści źre­ba­ka. Natomiast deli­kat­ne przy­kur­cze ścię­gien cza­sa­mi jeste­śmy wsta­nie wypro­wa­dzić nawet przy jed­no­ra­zo­wym uży­ciu wyso­kiej jako­ści pre­pa­ra­tu dla źre­biąt, któ­ry zawie­ra łatwo przy­swa­jal­ne, nie­zbęd­ne pier­wiast­ki śla­do­we, wita­mi­ny oraz ami­no­kwa­sy, w szcze­gól­no­ści żela­zo, cynk, miedź, selen, wita­mi­ny A, D, E i C. Podanie takie­go pre­pa­ra­tu w pierw­szej dobie życia korzyst­nie wpły­wa na nowo­rod­ka – wzmac­nia orga­nizm i dostar­cza w jed­no­ra­zo­wej daw­ce nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych.

W pierw­szym mie­sią­cu życia nie powin­ni­śmy zapo­mi­nać tak­że o pro­fi­lak­ty­ce prze­ciw­pa­so­żyt­ni­czej. Poprzez zja­wi­sko kopro­fa­gii czy­li zja­da­nia kału innych osob­ni­ków (co jest im potrzeb­ne do wła­ści­we­go zasie­dle­nia przez mikro­flo­rę prze­wo­du pokar­mo­we­go), źre­bię­ta jed­no­cze­śnie czę­sto zaka­ża­ją się paso­ży­ta­mi. Dodatkową przy­czy­ną zaro­ba­cze­nia prze­wo­du pokar­mo­we­go jest wypi­ja­nie mle­ka mat­ki. Dlatego wła­ści­wa pro­fi­lak­ty­ka i odro­ba­cza­nie kla­czy zna­czą­co może zmniej­szyć inwa­zję paso­ży­tów. Natomiast pro­fi­lak­tycz­ne odro­ba­cza­nie samych źre­biąt moż­na prze­pro­wa­dzać już od 3 – 4 tygo­dnia życia – jeden raz w mie­sią­cu, do momen­tu odsa­dze­nia. Należy tutaj pamię­tać, że do odro­ba­cze­nia powin­ny być sto­so­wa­ne pasty jed­no­skład­ni­ko­we i wyraź­nie prze­zna­czo­ne dla źre­biąt.

Problemy, z któ­ry­mi naj­czę­ściej spo­ty­ka­my się w pierw­szym mie­sią­cu życia źre­bię­cia to zapa­le­nia pęp­ka spo­wo­do­wa­ne nie­wła­ści­wą higie­ną oraz bie­gun­ki. U źre­ba­ków mogą one wystę­po­wać naj­czę­ściej na tle zakaź­nym, choć nie jest to oczy­wi­ście jedy­na przy­czy­na. Najpowszechniej wystę­pu­ją­cą fizjo­lo­gicz­ną bie­gun­ką u źre­biąt jest bie­gun­ka poja­wia­ją­ca się oko­ło 1 tygo­dnia życia. Nie ma ona tła zakaź­ne­go, jest nato­miast zwią­za­na z wystę­po­wa­niem u kla­czy pierw­szej rui po wyźre­bie­niu. Ten typ bie­gun­ki teo­re­tycz­nie nie pro­wa­dzi do odwod­nie­nia i pogor­sze­nia sta­nu zdro­wia, ale powi­nien zawsze pod­le­gać naszej kon­tro­li – jeśli się prze­dłu­ża może znacz­nie osła­bić malu­cha, a brak odpo­wied­niej higie­ny oko­li­cy odby­tu w tym okre­sie może dopro­wa­dzić do poważ­nych w skut­kach zapa­leń skó­ry.

Pamiętajmy – nie­za­leż­nie od siły instynk­tu macie­rzyń­skie­go kla­czy i jej zacho­wa­nia wobec nowo­rod­ka – tro­skli­wa opie­ka nad źre­bię­ciem i zwró­ce­nie na nie­go szcze­gól­nej uwa­gi w pierw­szych dniach po poro­dzie przez hodow­cę może istot­nie zmniej­szyć ryzy­ko wystą­pie­nia róż­ne­go typu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Częste zanie­dba­nia higie­ny i pro­ce­dur postę­po­wa­nia w pierw­szych godzi­nach życia lub póź­niej­sze prze­ocze­nia pierw­szych tygo­dni mogą mieć zdro­wot­ne kon­se­kwen­cje w kolej­nych mie­sią­cach życia źre­ba­ka.

Tekst: Anna Pięta

Zapraszamy do zapi­sa­nia się na spe­cjal­ną listę NewsletteraPoradami żywie­nio­wy­mi!

WSZYSTKIE PORADY ZNAJDZIESZ TU!

Equine NutriPlan - Clinic Formula

Hodowca i Jeździec