Aktualności

Władysław Byszewski nie żyje

18 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Zmarł Władysław Byszewski – jeden z ostat­nich praw­dzi­wych pol­skich „hor­sme­nów”. Nie tyl­ko znaw­ca koni spor­to­wych, ale tak­że wyso­kiej kul­tu­ry oby­wa­tel świa­ta.
Pogrzeb odbę­dzie się 25.04. o godz. 12:00, Kościół św. Marii Magdaleny, ul. Wólczyńska 64 w Warszawie, cmen­tarz Wawrzyszewski (dziel­ni­ca Bielany). Rodzinie i Bliskim Polski Związek Hodowców Koni skła­da wyra­zy współ­czu­cia.

Władysław ByszewskiWładysław Byszewski był wycho­wan­kiem takich znaw­ców hodow­li koni jak: Ryszard Zoppi, Stanisław Schuch czy Tadeusz Marchowiecki. Przez lata czyn­ny zawod­nik w dys­cy­pli­nie sko­ków, star­to­wał mię­dzy inny­mi w Akwizgranie, Rzymie, Nicei, Lucernie, Neapolu, Rotterdamie. Do naj­lep­szych jego wierz­chow­ców nale­żał Besson xom (po Front xo), syn wyśmie­ni­tej kla­czy Sauge xo (po Vlan xxoo), zało­ży­ciel­ki linii koni spor­to­wych w Udorzu, Mosznej i Prudniku.

Władysław Byszewski był głów­nym hodow­cą w SK Moszna, następ­nie naczel­ni­kiem hodow­li pań­stwo­wej w kolej­nych insty­tu­cjach rzą­dzą­cych tą hodow­lą. Był tak­że tre­ne­rem kadry pol­skich skocz­ków, dłu­go­let­nim ofi­cjal­nym sędzią mię­dzy­na­ro­do­wym WKKW. Sędziował, mię­dzy inny­mi, słyn­ne zawo­dy czte­ro­gwiazd­ko­we w Badminton, Lexington, a tak­że pod­czas Mistrzostw Świata w Sztokholmie.

Władysław Byszewski przy pomo­cy nasze­go kole­gi Michała Wierusz-Kowalskiego spi­sał swo­je wspo­mnie­nia, a raczej życie i powsta­ła fascy­nu­ją­ca książ­ka pt. „Besson i Demona” – obo­wiąz­ko­wa lek­tu­ra każ­de­go „konia­rza”.

Hodowca i Jeździec