Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Koni Huculskich 2007 – regulamin

Polski Związek Hodowców Koni przedstawia regulamin Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej, który odbędzie się w dniach 21-23 września 2007 r. w Regietowie.

Regulamin
Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

Regietów, 21-23 września 2007 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Sprawdzianem wartości użytkowej dla koni huculskich 4-letnich i starszych jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej, w którego skład wchodzą następujące elementy:

 1. ocena płytowa (eksterier i ruch);
 2. ścieżka huculska;
 3. próba kondycyjna – wytrzymałościowa.

§ 2

Warunkiem klasyfikacji w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym jest zaliczenie co najmniej dwóch z trzech elementów próby, w tym obowiązkowo oceny płytowej.

§ 3

Ogółem za wszystkie elementy Czempionatu Użytkowego maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów bonifikacyjnych wynosi 210 pkt:

 1. ocena płytowa – max. 50 pkt. bonif.
 2. ścieżka huculska – max. 80 pkt. bonif.
 3. próba kondycyjna – max. 80 pkt. bonif.

Razem max. 210 pkt. bonif.

§ 4

Tytuł Ogólnopolskiego Czempiona Użytkowego Koni Rasy Huculskiej otrzymuje koń (ogier, klacz lub wałach), który uzyska największą liczbę punktów bonifikacyjnych w trzech elementach próby, ale nie mniej niż 170 pkt.

§ 5

O kolejności miejsc w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym Koni Rasy Huculskiej, w przypadku takiej samej ilości punktów u dwóch lub więcej par koń – zawodnik, decyduje lepszy wynik za ścieżkę huculską, a w przypadku i takiej równości, lepszy wynik uzyskany na płycie.

§ 6

Z każdego elementu Czempionatu oraz z wyników końcowych Czempionatu winien być sporządzony protokół podpisany przez Komisję Sędziowską, zawierający szczegółowe dane o koniach, ich hodowcach i wystawcach oraz oceny, jak również lokaty w przypadku wyników końcowych.

§ 7

Właściciele wyróżnionych koni otrzymują trofea honorowe i nagrody rzeczowe.

Zasady kwalifikacji

§ 1

 1. W celu wyłonienia koni, które uzyskają prawo uczestnictwa w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym, przeprowadzane są eliminacje. W skład eliminacji wchodzi ocena płytowa i ścieżka huculska rozgrywane zgodnie z regulaminem zasadniczej próby dzielności. Wynikiem końcowym konia w eliminacjach jest suma punktów uzyskanych z płyty i ścieżki huculskiej (max. 130 pkt.).
 2. Miejsca i terminy rozgrywania eliminacji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego podane są w załączeniu. Informacje te przekazuje zainteresowanym Związek Hodowców Konia Huculskiego, dostępne są one również na stronie www.pzhk.pl.
 3. Komisje sędziowskie konkursów eliminacyjnych są powoływane i zatwierdzane przez prowadzącego księgę (OZHK/WZHK) w porozumieniu z organizatorami. Okręgowy / Wojewódzki Związek Hodowców Koni, na terenie którego odbywają się zawody będące eliminacją, ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać do Polskiego Związku Hodowców Koni wyniki zawodów, podpisane przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, w których muszą być uwzględnione następujące dane:
  1. nazwa konia;
  2. numer paszportu konia;
  3. płeć, data urodzenia oraz maść konia;
  4. hodowca i właściciel konia;
  5. imię i nazwisko zawodnika oraz nazwa klubu, do którego należy;
  6. wynik (w punktach).

§ 2

 1. Prawo uczestnictwa w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym uzyska 40 koni (ogiery, klacze oraz wałachy) z najlepszymi wynikami w eliminacjach.
 2. W zawodach eliminacyjnych dopuszcza się trzy starty konia w sezonie. Nie ogranicza się liczby startów zawodnika w sezonie.
 3. Polski Związek Hodowców Koni na podstawie wyników uzyskanych w eliminacjach prowadzi ranking, który uaktualniany jest bezpośrednio po otrzymaniu wyników eliminacji i jest dostępny na stronie internetowej www.pzhk.pl. Na podstawie ww. rankingu dokonuje się wyboru koni zakwalifikowanych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego, których lista winna być zweryfikowana i zatwierdzona przez PZHK.
 4. Zasady prowadzenia rankingu:
  1. warunkiem uwzględnienia konia w rankingu jest ukończenie przez niego konkursu eliminacyjnego;
  2. w rankingu uwzględniony jest wynik punktowy, jaki uzyskał koń w eliminacjach;
  3. w przypadku, gdy koń w danym roku zaliczy więcej niż jeden pomyślny start w eliminacjach, w rankingu uwzględnia się korzystniejszy wynik.

§ 3

 1. Właściciele koni zakwalifikowanych do Czempionatu zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem rozgrywania Czempionatu – listownie lub faksem w biurze Polskiego Związku Hodowców Koni (nie dotyczy uczestników eliminacji w Janowie-Grodźcu 08-09.09.2007 r.).
 2. Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa oraz usunięciem z katalogu Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego.

Szczegółowe zasady rozgrywania
Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

Regulamin oceny płytowej – Czempionat Hodowlany

§ 1

Do oceny mogą być przedstawione konie huculskie:

 • ogiery, klacze i wałachy;
 • wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi zarodowej koni rasy huculskiej;
 • które ukończyły 4 lata.

§ 2

 1. Konie pokazywanie będą w ręku na płycie w pozycji stój oraz w stępie i kłusie na ringu pokazowym – trójkąt o wymiarach 30 x 40 x 30m.
 2. Warunki prezentacji konia na płycie:
  1. prowadzący powinien być schludnie ubrany;
  2. nie wolno im nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu lub wskazywały na pochodzenie prezentowanego konia;
  3. konie nieposłuszne mogą decyzją sędziego (sędziów) zostać wycofane;
  4. koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera;
  5. sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk konia lub podnieść jego nogę;
  6. sędziowie będą oceniać konie w pozycji stój, w stępie oraz w kłusie;
  7. konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone z pokazu;
  8. wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla konia – obowiązuje ogłowie wędzidłowe;
  9. każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie. Koń, który wyrwie się po raz drugi będzie zdyskwalifikowany;
  10. konie, które okażą się być kulawe, będą oceniane lub wycofane, w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.
  11. Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem, straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajni w każdym czasie.

§ 3

 1. Oceny koni oraz przyznania nagród i wyróżnień dokonuje Komisja Oceny powołana przez organizatorów.
 2. Orzeczenia Komisji są ostateczne.

§ 4

 1. Ocena dokonywana jest oddzielnie dla trzech grup koni:
  1. ogiery;
  2. klacze;
  3. wałachy.
 2. Sędziowie i organizatorzy pokazu:
  1. sędziowie nie mają wglądu do katalogu przed i podczas pokazu, który sędziują. Podczas sędziowania nie będą ogłaszane komunikaty, które mogłyby prowadzić do identyfikacji wystawianych koni i ich właścicieli. Zezwala się na podawanie tych informacji po ogłoszeniu wyniku sędziowania poszczególnych koni;
  2. sędziowie nie mogą odwiedzać pomieszczeń wystawców i być ich gośćmi bezpośrednio przed lub podczas danego pokazu;
  3. sędziowie nie mogą oceniać koni, wobec których istnieje oczywisty konflikt interesów, również wystawcy nie mogą świadomie przedstawiać koni, jeżeli konflikt interesów może zaważyć na ich decyzji.
 3. Każdy koń oceniany będzie anonimowo, przez co najmniej 3 niezależnych sędziów, według następującego systemu oceny:
  1. typ 0 – 10 pkt
  2. pokrój 0 – 10 pkt
  3. stęp 0 – 10 pkt
  4. kłus 0 – 10 pkt
  5. ogólna pielęgnacja i kondycja 0 – 10 pkt

  Razem: 50 pkt

 4. Liczba punktów przyznanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie ogłaszana na tabliczkach. Ocena ostateczna dla każdego konia będzie średnią punktów (max. 50) przyznanych przez wszystkich sędziów.
 5. W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie się również pokrywała u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zdecyduje wyższa ocena za ruch.
 6. Wybór czempiona i wiceczempiona:
  1. jeżeli liczba przedstawionych na czempionacie klaczy wynosi co najmniej 10 sztuk, a ogierów 5 sztuk, komisja wyłoni czempiona i wiceczempiona klaczy i ogierów;
  2. czempiona i wiceczempiona komisja wyłania bezpośrednio przez porównanie klaczy lub ogierów, które zajęły miejsca od I-IV;
  3. czempionem nie może zostać klacz lub ogier, który w poprzednich edycjach tego czempionatu uzyskał taki tytuł. Koń taki nie może być również brany pod uwagę w rozdziale nagród pieniężnych;
  4. dla czempiona i wiceczempiona oraz trzeciego i czwartego konia w klasie ogierów i w klasie klaczy w ocenie płytowej przyznawane są nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela konia.
 7. Po zakończeniu prac Komisji przewodniczący sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny.

Zasady ogólne próby kondycyjnej i ścieżki huculskiej

§ 1

 1. Zawodnik powinien mieć ukończone 10 lat. Junior do 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start.
 2. Zawodnik musi być ubezpieczony od NNW na czas trwania zawodów oraz musi posiadać pisemną zgodę lekarza na start w zawodach.
 3. Zawodnicy nie spełniający tych wymagań nie będą dopuszczeni do startu!

§ 2

 1. Koń musi posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie. Konie nie spełniające tego wymagania nie będą wpuszczone na teren zawodów!
 2. W przypadku kulawizny koń nie będzie w żadnym wypadku dopuszczony do zawodów. Nie będą dopuszczone do zawodów również konie niespokojne, nie dające się zbadać lekarzowi weterynarii oraz konie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych koni.
 3. W zawodach nie mogą brać udziału klacze wysokoźrebne.

§ 3

 1. Podczas zawodów:
  1. nie wolno używać ostróg na trasie próby kondycyjnej;
  2. rząd konia dowolny, ale w dobrym stanie technicznym i dopasowany do konia;
  3. ubiór zawodnika dowolny, wymagane jest obuwie z obcasem i gładką podeszwą, a w przypadku obuwia bez obcasa – konieczne jest strzemię z noskiem;
  4. wszystkich zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy, juniorzy obowiązkowo kaski ochronne lub toczki zapinane pod brodą.
 2. Wszelkie oznaki okrucieństwa oraz działania, które Komisja Sędziowska określi mianem okrucieństwa, będą karane dyskwalifikacją.

§ 4

 1. Przed zawodami odbędzie się odprawa techniczna i przegląd weterynaryjny koni.
 2. Do przeglądu weterynaryjnego zgłasza się zawodnik i szef ekipy. Obowiązują następujące zasady:
  1. strój zawodnika musi być czysty i dobrze utrzymany;
  2. zawodnik zgłasza konia do przeglądu podając: nazwisko zawodnika i klub oraz imię konia i jego wiek;
  3. koń musi być wyczyszczony i prezentowany w ogłowiu wędzidłowym (kantar jest niedozwolony);
  4. jakakolwiek inna uprząż lub ekwipunek (derki, bandaże itp.) muszą być zdjęte bez wyjątku;
  5. wszelkie bolesności, skaleczenia i rany muszą być odnotowane przez lekarza weterynarii w karcie weterynaryjnej.
 3. Na odprawie technicznej gospodarz toru podaje dokładny dystans i omawia trasę, a tempo i normę czasu na jej pokonanie ustala Komisja Sędziowska. Tempo będzie uzależnione od stopnia trudności trasy i warunków atmosferycznych (dotyczy ścieżki huculskiej oraz próby kondycyjnej).

§ 5

 1. Komisja Sędziowska ma prawo wykluczyć konia i zawodnika w każdej chwili trwania zawodów, jeśli stwierdzi dolegliwości, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu konia lub zawodnika.
 2. Konie rozpoczynają ścieżkę huculską oraz próbę kondycyjną w wylosowanej kolejności, w odstępach określonych przez Komisję Sędziowską.
 3. Decyzje Komisji Sędziowskiej są nieodwołalne i ostateczne.
 4. W czasie uroczystości zakończenia mile widziany jest galowy strój jeździecki (frak, białe bryczesy, toczek, czarne buty).

Regulamin próby kondycyjnej

§ 1

 1. Próba kondycyjna jest próbą szybkości, sprawdzianem wytrzymałości i przygotowania konia.
 2. Próba kondycyjna odbywa się na dystansie 15-20 km przy minimalnym tempie 8 km/h.

§ 2

 1. Między startem a metą zawodnicy mogą jechać wierzchem, prowadzić konia w ręku lub iść za nim, ale pod karą eliminacji muszą go dosiadać przy przekraczaniu linii startu i mety (łącznie z odcinkiem kontrolowanym).
 2. Pomoc z zewnątrz jest dozwolona:
  1. tylko w polu serwisowym przy bramce wet. – należy pomóc zawodnikowi przy pojeniu i myciu koni, poprawieniu wyposażenia, podawaniu napojów, przy jedzeniu i ponownym wsiadaniu na konia;
  2. na trasie – w razie upadku zawodnika dozwolona jest pomoc w złapaniu konia i przy ponownym wsiadaniu, poprawianiu wyposażenia, gdy siedzi na koniu lub nie, a w przypadku zgubienia podkowy – w jej przybiciu.
 3. Zabronione jest towarzyszenie zawodnikowi z przodu, z boku, z tyłu, pieszo lub pojazdem przez osoby nie startujące w próbie kondycyjnej.
 4. Zawodnikowi pod groźbą eliminacji nie wolno skracać trasy. Na trasie próby kondycyjnej znajdują się cztery punkty kontrolne, na których zawodnik musi podać swój numer startowy dyżurującej tam osobie.
 5. Trasę próby kondycyjnej zamyka kontrolowany 2-km odcinek kończący się na linii mety. Odcinek ten zawodnicy muszą pokonać wierzchem, w stępie lub kłusie, w kierunku do przodu. W przeciwnym wypadku otrzymują 20 punktów karnych.
 6. Czas całkowity przejazdu kończy się z chwilą przekroczenia linii mety.
 7. Wydłużenie lub skrócenie obowiązującego tempa przejazdu nie może przekroczyć 25%. Przejazd szybszy lub wolniejszy o więcej niż 25% wartości tempa wyznaczonego przez Komisję Sędziowską powoduje eliminację zawodnika.

§ 3

 1. Po przybyciu na metę koń będzie przechodził jedno badanie weterynaryjne. Od chwili przekroczenia linii mety zawodnik ma 30 minut, aby tętno konia spadło do 64 uderzeń/min. W ciągu tego czasu, w dowolnym momencie, ale nie później niż w 30 minucie, zawodnik może zgłosić gotowość konia do badania wet.
 2. Badania weterynaryjne ustalono w interesie dobra konia, jego zdrowia i bezpieczeństwa.

§ 4

 1. W próbie kondycyjnej para koń – zawodnik może zgromadzić maksymalnie 80 punktów bonifikacyjnych.
 2. Oceny próby kondycyjnej dokonuje się według następujących zasad punktacji:
  1. Badanie na mecie – do 30 minut od momentu przybycia na linię mety. Z grupy badanych parametrów punktowane będą:
   • błony śluzowe
   • odwodnienie
   • wypełnienie naczyń włosowatych
   • perystaltyka
   • ruch
   ocenyAABBBCC
   punkty bonifikacyjne108642
  2. Badanie tętna – nie później niż w 30 minucie od chwili przybycia konia na metę. Maksymalne tętno – 64 uderzenia/min.
   Jeśli tętno konia podczas badania przekroczy 64 uderzenia/min. zawodnik będzie miał możliwość powtórnego badania, pod warunkiem, że nie minął jeszcze limit 30 minut. Jeśli podczas powtórnego badania tętno będzie nadal wyższe od normy, nastąpi eliminacja.

Szczegółowy regulamin ścieżki huculskiej

(tekst dostępny w Ogólnym Regulaminie Prób Dzielności)

Terminy i miejsca eliminacji:

19-20 maja 2007Ścieżka huculska i rajd w NielepicachOZHK Kraków
26-27 maja 2007Majówka w RegietowieOZHK Kraków
23-24 czerwca 2007„Z hucułem na wakacje” w StaszowieOZHK Kielce
14-15 lipca 2007„II Czempionat Jaśmina” w Bukowej MałejLZHK Lublin
11-22 lipca 2007„Wakacyjna ścieżka huculska” w BrennejOZHK Katowice
28-29 lipca 2007Ścieżka huculska w Rawie MazowieckiejOZHK Łódź
04-05 sierpnia 2007Huculskie zawody konne w Pleckiej DąbrowieOZHK Łódź
18-19 sierpnia 2007„Bieszczadzka ścieżka huculska” w PolanieOZHK Rzeszów
25-26 sierpnia 2007„Pożegnanie wakacji z koniem huculskim”
w Rudawce Rymanowskiej
OZHK Rzeszów
08-09 września 2007„Wielkopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy”
w Janowie-Grodźcu
WlkpZHK Poznań

 

Zatwierdzono dnia 14 maja 2007 r.

Komisja Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej
w porozumieniu
ze Związkiem Hodowców Konia Huculskiego.

Przewiń do góry