Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi

Polski Związek Hodowców Koni oraz Okręgowy Związek Hodowców Koni we Warszawie serdecznie zapraszają na Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi który odbędzie się 4 lipca 2009 r. w Kuźni Nowowiejskiej k. Wiskitek.

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi

 1. Organizatorzy:
  Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
  Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
 2. Data i miejsce
  4 lipca 2009 r. – Kuźnia Nowowiejska k. Wiskitek
  Dowóz koni do godz. 9:00 (stajnie otwarte od godz. 18:00 poprzedniego dnia)
  Ocena koni od godz. 10:00
 3. Katalog koni wystawianych w czempionacie sporządzony jest przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do biura Związku w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerw-ca 2009 r.
 4. W czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy polski koń szlachetny półkrwi.
  Konie będą oceniane w następujących klasach:

  1. Klaczki rocznik 2008
  2. Ogierki rocznik 2008
  3. Klaczki rocznik 2007
  4. Ogierki rocznik 2007

  Minimalna stawka do rozegrania czempionatu w klasie to 5 sztuk.

 5. Oceny koni dokonuje Komisja w składzie:
  • Roman Krzyżanowski
  • dr Jacek Łojek
  • Edward Trzemżalski

  Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

 6. Ocena koni:
  1. ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,
  2. w ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 pkt. za następujące elementy:
  3. Źrebięta – prezentacja w ręku i luzem na hali
   • typ i pokrój
   • stęp,
   • kłus,
   • galop
   • elastyczność
   • wrażenie ogólne (w tym kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie źrebięcia do czempionatu)

   Skala ocen:

   • 10 pkt. – doskonała
   • 9 pkt. – bardzo dobra
   • 8 pkt. – dobra
   • 7 pkt. – zadowalająca
   • 6 pkt. – dostateczna
   • 5 pkt. – mierna
   • 4 pkt. – niedostateczna
   • 3 pkt. – prawie zła
   • 2 pkt. – zła
   • 1 pkt. – bardzo zła

  W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie się również pokrywała u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zdecyduje wyższa ocena za ruch.

 7. Komisja oceny wybiera czempiona i wiceczempiona każdej klasy. Do czempionatu ogierów kwalifikują się te ogiery, które zajęły I i II miejsce w klasach II i IV. Spośród czempionów tych klas wybierany jest czempion ogierów, a następnie spośród pozostałych 3 koni wybierany jest wiceczempion oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca. Według identycznych zasad wybierane są czempionka i wiceczempionka klaczy (klasy I i III). Dla tak wybranych 4 najlepszych ogierów oraz 4 najlepszych klaczy Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela konia.
  Dla nagrodzonych koni organizator przewiduje nagrody rzeczowe i honorowe.
 8. Konie dowiezione na czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie,
 9. Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący w Ośrodku Kuźnia Nowowiejska.

UWAGA!
Wpisowe w wysokości 100 zł (boks, słoma) należy wpłacić na miejscu w biurze ob-sługi czempionatu.

Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie trans-portu koni i w czasie trwania czempionatu.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z biurem WZHK w Warszawie.

Przewiń do góry