Ogólnopolski Czempionat Zimnokrwisty

Przypominamy, że Polski Związek Hodowców Koni, Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie oraz Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych serdecznie zapraszają hodowców na IX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, który odbędzie się w dniach 24-25 lipca 2010 r. w Stadzie Ogierów Kętrzyn. Przedstawiamy również regulamin Czempionatu.

REGULAMIN
IX Ogólnopolskiego Czempionatu Koni
Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

 1. Organizatorzy:
  Stado Ogierów w Kętrzynie – Stadnina Koni Nowe Jankowice
  Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
  Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie
  Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych
 2. Data i miejsce:
  24-25 lipca 2010 r. – Stado Ogierów w Kętrzynie
 3. Katalog koni wystawianych w czempionacie sporządzony jest przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2010 r.
 4. W czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy polski koń zimnokrwisty. Oceniane konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie (na trójkącie o wymiarach 30×30), w następujących klasach:
  • I – klaczki 1-roczne
  • II – ogierki 1-roczne
  • III – klaczki 2-letnie
  • IV – ogierki 2-letnie

  W klasach koni rocznych mogą startować klacze i ogiery urodzone od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., w klasach koni 2-letnich – klacze i ogiery urodzone od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
  Organizator ogranicza ilość koni maksymalnie do 50 sztuk.

 5. Oceny koni dokonuje Komisja Księgi Stadnej. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 6. Ocena koni:
  • ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,
  • w ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 punktów (co 0,5 pkt.) za następujące elementy: typ pokrój stęp kłus kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do Czempionatu, w tym sposób prezentacji na trójkącie.
  • Skala ocen:
   • 10 pkt. – doskonała
   • 9 pkt. – bardzo dobra
   • 8 pkt. – dobra
   • 7 pkt. – zadowalająca
   • 6 pkt. – dostateczna
   • 5 pkt. – mierna
   • 4 pkt. – niedostateczna
   • 3 pkt. – prawie zła
   • 2 pkt. – zła
   • 1 pkt. – bardzo zła

  W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyższym miejscu decyduje wyższa liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie taka sama, o przyznaniu wyższego miejsca w klasie zdecyduje „wskazanie Komisji”.

 7. Komisja wybiera czempiona i wiceczempiona każdej klasy. Do czempionatu ogierów kwalifikują się te ogiery, które zajęły I i II miejsce w klasach II i IV. Spośród czempionów tych klas wybierany jest czempion ogierów, a następnie spośród pozostałych 3 koni wybierany jest wiceczempion oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca. Według identycznych zasad wybierane są czempionka i wiceczempionka klaczy (klasy I i III). Dla tak wybranych 4 najlepszych ogierów oraz 4 najlepszych klaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Polski Związek Hodowców Koni przyznają nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł, do równego podziału między hodowcę i właściciela konia.
  Dla nagrodzonych koni organizator przewiduje nagrody rzeczowe i honorowe.
  Hodowcy koni, które zajęły miejsca I i II w poszczególnych klasach, a nie przystąpiły do wyboru czempiona i wiceczempiona ogierów i klaczy, nie mają prawa do nagród pieniężnych MRiRW i PZHK. W takiej sytuacji ich miejsce w rozgrywce o tytuł czempiona i wiceczempiona zajmuje następny koń w klasie.
 8. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 9. Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący na terenie SO w Kętrzynie.

UWAGA!
Wpisowe w wysokości 100 zł (boks, słoma) należy wpłacić na miejscu w Stadzie przed rozpoczęciem czempionatu.

Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z SO w Kętrzynie i W-MZHK w Olsztynie, w sprawie katalogu – z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Koni.

Scroll to Top