Próba dzielności w SKH Gładyszów

Propozycje

Program:

 • Przywóz koni 16.10.2010 – do 08:00, istnieje możliwość przywiezienia koni w dniu 15.10.2010 r. do godz. 18:00
 • 08:30 – obowiązkowa odprawa techniczna
 • 09:00 – ocena eksterieru
 • ok. 12:30 – ścieżka huculska
 • ok. 16:00 – zakończenie próby

Skład komisji sędziowskiej: Iwona Tomczyk-Wrona, Maciej Jackowski, Teresa Pracuch

Warunki uczestnictwa

 1. Minimalny wymagany wiek koni (ogiery i klaczy) przystępujących do próby dzielności; ukończone 36 miesięcy życia i zaliczona z wynikiem pozytywnym wstępna polowa próba dzielności.
 2. Minimalna liczba koni (ogierów, klaczy, wałachów) potrzebna do przeprowadzenia próby dzielności; 5 szt., tym co najmniej 3 szt. ogierów lub klaczy poddawanych próbie. Pozostałe 2 konie to mogą być wałachy 3-letnie i starsze.
 3. Ze względów organizacyjnych maksymalna ilość koni biorących udział w próbie została ograniczona do 30 szt.
 4. W ramach próby zostanie przeprowadzona ocena eksterieru i ścieżka huculska.
 5. Konie na zawody należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą, siano i słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.
 6. Opłata za stanowisko, boks (w pierwszej kolejności ogiery, kl. ze źrebakami) – 25 PLN/ dzień,
 7. Wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 40 PLN na pokrycie kosztów organizacyjnych, wpłata na konto:
  Jeździeckiego Klubu Sportowego „Jaśmin” przy SKH „Gładyszów” Sp. z o.o.
  Bank Spółdzielczy w Grybowie oddział w Uściu Gorlickim
  nr konta: 67 8797 1039 0030 0300 5904 0001
 8. Wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 100 PLN;
 9. Opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia konia na Ścieżkę Huculską
 10. Do dyspozycji uczestników podczas całej próby dzielności jest: lekarz, weterynarz i podkuwacz. Powstałe koszty ponoszą uczestnicy.
 11. Organizator nie zapewnia ubezpieczenie na czas imprezy.
 12. Zawodnik powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa (ważność badania 6 m-cy).
 13. Wiek zawodników min. 10 lat.
 14. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat organizator wymaga pisemnej zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach.
 15. Zakwaterowanie we własnym zakresie – informacja w biurze SKH „Gładyszów” – tel. 18 351-00-18
 16. Warunki weterynaryjne:
  Wszystkie konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie według jednego schematu:

  • szczepienie podstawowe
   • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
   • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od daty pierwszego szczepienia
  • szczepienie przypominające:
   • co 6 miesięcy od daty ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu)
   • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody

  Wszystkie dane dotyczące szczepień muszą być wpisane w paszporcie we właściwych rubrykach. Wpisy muszą być staranne, pismem drukowanym nie budzącym wątpliwości co do treści. Każdy wpis zostaje potwierdzony starannym podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii przeprowadzającego szczepienie. Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe.
  Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.

Regulamin ścieżki huculskiej – zasadniczej próby dzielności obowiązuje jak w programie hodowlanym (szczegóły na stronie internetowej: www.pzhk.pl).
W zasadniczej próbie dzielności mogą brać udział konie, które ukończyły 36 miesięcy życia i nie mają zaliczonej z wynikiem pozytywnym takiej próby.

Zgłoszenia do Ścieżki Huculskiej prosimy składać według załączonego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2010 r. na adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104
30-867 Kraków
mail: rospond_ozhk@wp.pl

Istnieje możliwość przywozu koni w dniu 15 października br, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Barbarą Jaklińska reprezentującą Stadninę Koni Huculskich w Gładyszowie tel. 18 351-00-18.

Przewiń do góry