Aktualności

Próba dzielności klaczy

24 marca 2011 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,

Informujemy, że pró­ba dziel­no­ści kla­czy, koń­czą­ca 60-dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładach Treningowych, odbę­dzie się w dniach:

  • 28 mar­ca (ponie­dzia­łek, godz. 11:00) w ZT Doruchów;
  • 29 mar­ca (wto­rek, godz. 10:00) w ZT Bogusławice.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec