Aktualności

XI Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

17 lipca 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Regulamin
XI Ogólnopolskiego Czempionatu Koni
Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

 1. Organizatorzy:
  Stadnina Koni Nowe Jankowice – Stado Ogierów w Kętrzynie
  Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
  Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie
  Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych
  Klub Jeździecki Stado Kętrzyn
 2. Data i miejsce:
  21-22 lipca 2012 r. – Stado Ogierów w Kętrzynie
 3. Katalog koni wystawianych w czempionacie sporządzony jest przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2012 r.
 4. W czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy polski koń zimnokrwisty. Oceniane konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie (na trójkącie o wymiarach 30×30), w następujących klasach:
  • I – klaczki 1-roczne
  • II – ogierki 1-roczne
  • III – klaczki 2-letnie
  • IV – ogierki 2-letnie

  W klasach koni rocznych mogą startować klacze i ogiery urodzone od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w klasach koni 2-letnich – klacze i ogiery urodzone od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
  Organizator ogranicza ilość koni maksymalnie do 50 sztuk.

 5. Oceny koni dokonuje Komisja powołana przez Polski Związek Hodowców Koni. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 6. Ocena koni:
  • ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,
  • w ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 punktów (co 0,5 pkt.) za następujące elementy:
   • typ
   • pokrój
   • stęp
   • kłus
   • kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do Czempionatu, w tym sposób prezentacji na trójkącie.

  Skala ocen:

  • 10 pkt. – doskonała
  • 9 pkt. – bardzo dobra
  • 8 pkt. – dobra
  • 7 pkt. – zadowalająca
  • 6 pkt. – dostateczna
  • 5 pkt. – mierna
  • 4 pkt. – niedostateczna
  • 3 pkt. – prawie zła
  • 2 pkt. – zła
  • 1 pkt. – bardzo zła

  W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyższym miejscu decyduje wyższa liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie taka sama, o przyznaniu wyższego miejsca w klasie zdecyduje „wskazanie Komisji”.

 7. Komisja 5-osobowa, 2 skrajne noty będą odrzucane.
 8. Komisja wybiera czempiona i wiceczempiona każdej klasy. Do czempionatu ogierów kwalifikują się te ogiery, które zajęły I i II miejsce w klasach II i IV. Spośród czempionów tych klas wybierany jest czempion ogierów, a następnie spośród pozostałych 3 koni wybierany jest wiceczempion oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca. Według identycznych zasad wybierane są czempionka i wiceczempionka klaczy (klasy I i III). Dla tak wybranych 4 najlepszych ogierów oraz 4 najlepszych klaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Polski Związek Hodowców Koni przyznają nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł, do równego podziału między hodowcę i właściciela konia.
  Dla nagrodzonych koni organizator przewiduje nagrody rzeczowe i honorowe. Hodowcy koni, które zajęły miejsca I i II w poszczególnych klasach, a nie przystąpiły do wyboru czempiona i wiceczempiona ogierów i klaczy, nie mają prawa do nagród pieniężnych MRiRW i PZHK. W takiej sytuacji ich miejsce w rozgrywce o tytuł czempiona i wiceczempiona zajmuje następny koń w klasie.
 9. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 10. Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący na terenie SO w Kętrzynie.

UWAGA!
Wpisowe w wysokości 100 zł (boks, słoma) należy wpłacić na miejscu w Stadzie przed rozpoczęciem czempionatu.
Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z SO w Kętrzynie i W-MZHK w Olsztynie, w sprawie katalogu – z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Koni.

Katalog koni zgłoszonych na
XI Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty.

Hodowca i Jeździec