Aktualności

Cavaliada Lublin – Wieczorne bloki pokazów

26 lutego 2013 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Już za kil­ka dni zaczy­na się w Lublinie nie­po­wta­rzal­na impre­za Cavaliada Tour 2013. Wielki sport i ogrom atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza na poka­zy przy­go­to­wa­ne we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, któ­re odbę­dą się w pią­tek (1 mar­ca) od godzi­ny 17:45 oraz w sobo­tę (2 mar­ca) od 19:00.

1 marca (piątek) – 1745 – 1900

 • „SZTAFETA NA BOSAKA”
  Sztafeta w wyko­na­niu dzie­ci na kucach z Lublina z udzia­łem gości, któ­rzy będą poko­ny­wać par­kur na bosa­ka.
  2 dru­ży­ny, w każ­dej po 3 kuce, 2 zna­nych zawod­ni­ków, 2 przed­sta­wi­cie­li Cavaliada Team
 • „MAŁOPOLAK POTRAFI”
  Pokaz natu­ral­nej szko­ły jaz­dy w wyko­na­niu uczniów z Technikum w Pszczelej Woli.
  Pokaz zaufa­nia, rela­cji z koniem i pozio­mu wyszko­le­nia. Jazda i sko­ki bez ogło­wia. Skoki posłu­szeń­stwa.
 • „SIŁACZE Z KĘTRZYNA”
  Konkurs prze­cią­ga­nia liny – koń zim­no­krwi­sty kon­tra publicz­ność.
 • „ORIENTALNY JANÓW PODLASKI”
  Kadryl w wyko­na­niu koni czy­stej krwi arab­skiej.

2 marca (sobota) – 1900 – 1945

 • „UŁAŃSKA FANTAZJA”
 • „MAŁOPOLAK POTRAFI”
 • „HORSE CAN DANCE”
 • „FALSH MOBE”
Hodowca i Jeździec