Aktualności

Podziękowania na Torwarze

5 kwietnia 2013 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni chcąc uho­no­ro­wać i podzię­ko­wać swo­im part­ne­rom za pomoc w orga­ni­za­cji i wspie­ra­niu przed­się­wzięć pro­mu­ją­cych Polską Hodowlę Koni, sezo­nu 2012, wrę­czył sym­bo­licz­ne dyplo­my pamiąt­ko­we.

Z rąk dyrek­to­ra biu­ra Andrzeja Stasiowskiego gra­tu­la­cje przy­ję­li:

  • Roman Jagieliński (pre­zes fir­my Roja Sp. z o.o.)
  • Aleksander Kiljańczyk (pre­zes zarzą­du Stadniny Koni Kozienice)
  • Agnieszka Kopka (pre­zes Fundacji Horse Sport)
  • Zenon Narojek (pre­zes fir­my Wadim Plast)
  • Grzegorz Młynarczyk (dyrek­tor Agencji Nieruchomości Rolnych)
  • Andrzej Ściubisz (pre­zes fir­my Bentley Farm Polska)
  • Leszek Świętochowski (pre­zes Agencji Nieruchomości Rolnych)
  • Michał Szczerba (poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej)
  • Rafał Wierusz-Kowalski (pre­zes fir­my Master Film Ltd.)

Wszystkim dobro­dzie­jom jesz­cze raz skła­da­my naj­wyż­sze sło­wa uzna­nia i wdzięcz­no­ści.

[sin­gle­pic id=2919 w=105 h=75 float=left] [sin­gle­pic id=2921 w=105 h=75 float=left] [sin­gle­pic id=2922 w=105 h=75 float=left] [sin­gle­pic id=2923 w=105 h=75 float=left] [sin­gle­pic id=2924 w=105 h=75] [sin­gle­pic id=2925 w=105 h=75 float=left] [sin­gle­pic id=2926 w=105 h=75]

Hodowca i Jeździec