Propozycje XIII Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego koni rasy Huculskiej

Kwalifikacja krajowa do Międzynarodowego Czempionatu HIF

 

Patronat

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego

Termin:

 • 5-6 lipca 2013r.

Organizator:

 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
 • Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
 • Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego
 • Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce
 • Podkarpackie Stowarzyszenie „Aktywni Razem” w Kołaczycach

XIII_czemp_hc

Miejsce / Warunki:

 • Kołaczyce – Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny (Błonie)
  /od Barwinka drogą nr 9 do Miejsca Piastowego następnie drogą nr 28 do Jasła i dalej nr 73 w kierunku na Pilzno ok. 10 km za Jasłem/
  Mapa zumi – „zielone L”
 • Podłoże – trawiaste
 • Wiek koni
  • w czempionacie: ogierki 1, 2, 3 letnie, klaczki 1, 2, 3 letnie
  • w konkursie zręczności powożenia minimum 3 lata (ukończone 36 m-cy)
 • Uwaga! Warunkiem rozegrania klasy jest zgłoszenie min 5 koni, w przeciwnym razie ocena danego rocznika nie odbędzie się!

Komisja sędziowska:

Skład: Marek Gibała (PL), Andrzej Goraus (PL), Emil Kovalĉik (SK),
Iwona Tomczyk-Wrona (PL) – sędzia Rozjemczy

Program czempionatu:

5 lipiec 2013 r. /piątek/

 • do godz. 19:00 – zwózka koni; (sprawdzenie dokumentów hodowlanych weterynaryjnych koni)
 • godz. 20:00 – spotkanie hodowców

6 lipiec 2013 r. /sobota/

 • godz. 7:30 odprawa techniczna
 • godz. 9:00 oficjalne rozpoczęcie Czempionatu
 • godz. 9:15 rozpoczęcie oceny:
  • klasa I – ogiery roczne,
  • klasa II – ogiery dwuletnie,
  • klasa III – ogiery trzyletnie,
  • klasa IV – klacze roczne,
  • klasa V – klacze dwuletnie,
  • klasa VI – klacze trzyletnie
 • godz.13:00 konkurs zręczności powożenia
 • godz.14:00 Czempionaty, wręczenie nagród

Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składać według załączonego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2013 r. (poniedziałek) na adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni
35-959 Rzeszów ul. Fredry 4

mail: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl

Maksymalna ilość koni w czempionacie 50 szt., decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata organizacyjna: 60 zł od konia, (15 EURO) /płatna na miejscu/

Przewidywane nagrody rzeczowe i trofea dla wystawców najlepszych koni, Premie Czempionatowe i Hodowlane dla wystawców najlepszych koni hodowli polskiej

Organizator zabezpiecza:

 • zadaszone stanowiska, boksy dla koni
 • ściółka, siano, woda
 • bony żywnościowe dla wystawców (1 bon / konia)

Należy zabezpieczyć we własnym zakresie :

 • paszę treściwą, żłób do karmienia, wiadro do pojenia
 • sprzęt do czyszczenia koni

Warunki weterynaryjne

 • wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport
 • aktualne szczepienia przeciwko grypie-2 dawki (szczepienie bazowe)
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii
 • konie z zagranicy – świadectwo zdrowia obowiązujące w UE (system traces)
 • środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji
 • w konkursie zaprzęgowym obowiązuje ubezpieczenie NNW powożącego i luzak oraz twarde nakrycie głowy

Uwaga! Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie będą wpuszczane na teren Wystawy, a tym samym nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach.

Uczestnicy Czempionatu we własnym zakresie dokonują rezerwacji noclegów.

Wykaz hoteli i ośrodków noclegowych:

 • Zajazd „Pod Skałą” (3 km od wystawy, 19 pokoi)
  Krajowice 68, 38-211 Jasło; tel. 13 491-54-65 / fax 13 491-54-35
  www.zajazdpodskala.pl ; e-mail: recepcja@zajazdpodskala.pl
 • Zajazd „Pod Goleszem” S.C (3 km od wystawy, 14 pokoi)
  ul. Krakowska 112, 32-200 Jasło; tel/fax 13 445-70-87; 608-732-602
  www.zajazdpodgoleszem.pl ; email: zajazd_golesz@o2.pl
 • Internat Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  (1 km od wystawy) – 30 miejsc.
  al. Jana Pawła II 3, 38-213 Kołaczyce;, tel. 602- 555-253
  www.lo-kolaczyce.pl
 • Istnieje możliwość rozbicia własnego namiotu!

Regulamin oceny i pokazu koni na czempionacie

 1. Na wystawie mogą być przedstawione konie:
  • klacze i ogiery hodowli krajowej lub zagranicznej, stanowiące własność prywatnych i uspołecznionych gospodarstw;
  • wpisane lub spełniające warunki wpisu do ksiąg głównych ogierów i klaczy koni rasy huculskiej
  • wiek koni (w roczniku liczy się rok urodzenia):
   1. I klasa – ogierki roczne
   2. II klasa – ogiery dwuletnie
   3. III klasa – ogiery trzyletnie
   4. IV klasa – klaczki roczne
   5. V klasa – klacze dwuletnie
   6. VI klasa – klacze trzyletnie
 2. Katalog sporządzony zostanie w oparciu o przesłane formularze i będzie zawierał następujące dane o koniu:
  1. numer katalogowy,
  2. nazwę konia,
  3. płeć,
  4. datę urodzenia,
  5. maść,
  6. rodowód,
  7. hodowcę,
  8. właściciela
 3. Konie pokazywane będą w ręku w pozycji stój, stępie i kłusie na ringu pokazowym (30x30x30 )według poniższego schematu:
  Schemat pokazu w ringu
 4. Oceny koni w poszczególnych klasach dokona 3 osobowa Komisja – według skali obowiązującej w HIF.
 5. Sposób oceny:
  1. elementy podlegające ocenie:
   • Typ 0-10 pkt
   • Głowa 0-10 pkt
   • Szyja 0-10 pkt
   • Kłoda 0-10 pkt
   • Nogi 0-10 pkt
   • Stęp 0-10 pkt
   • Kłus 0-10 pkt
  2. ocena prowadzona jest oddzielnie dla klaczy i ogierów,
  3. w ocenie indywidualnej stosuje się skalę od 1-10 pkt.
  4. ocena słowna
   Skala ocen:
   10 pkt. – doskonała5 pkt. – mierna
   9 pkt. – bardzo dobra4 pkt. – niedostateczna
   8 pkt. – dobra3 pkt. – prawie zła
   7 pkt. – zadowalająca2 pkt. – zła
   6 pkt. – dostateczna1 pkt. – bardzo zła

  Ilość punktów przyznawanych przez komisję (jedna ocena za każdy element ) będzie ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie suma punktów przyznanych przez komisję sędziowską łącznie za 7 elementów.
  W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również identyczna, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy.
  Ocena jest ważna, jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny.

 6. Wybór Czempiona – kwalifikacja HIF
  Jeżeli liczba koni przedstawionych do oceny w poszczególnych klasach wynosi co najmniej 5 szt. ogierów i 5 szt. klaczy Komisja Sędziowska może wyłonić Czempiona i Wiceczempiona wystawy oddzielnie dla ogierów i klaczy.

  1. Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I, II i III kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Ogierów.
  2. Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach IV, V i VI kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Klaczy.
  3. Ogiery i klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.

  Czempion ogierów – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Wiceczempiona ogierów Komisja wybiera spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu. Według identycznych zasad następuje wybór Czempionki i Wiceczempionki klaczy młodych.
  Spośród Czempiona klaczy i Czempiona ogierów zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu.

 7. Wybór Czempiona – Ogólnopolski Czempionat
  W sytuacji gdy pierwsze i/lub drugie miejsce w danej klasie ogierów lub klaczy zajmie koń hodowli zagranicznej wówczas do Ogólnopolskiego Czempionatu kwalifikuje się pierwszy i drugi koń w danej klasie hodowli polskiej.
  Wybór Ogólnopolskiego czempiona ogierów i Ogólnopolskiego czempiona klaczy oraz najlepszego konia pokazu nastąpi według tych samych zasad jakie zostały określone przy wyborze czempiona w pkt.6

Zasady prezentacji koni w ręku:

 1. Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.
 2. Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na pochodzenie prezentowanego konia.
 3. Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.
 4. Konie prezentowane mogą być tylko w kantarach lub ogłowiu wędzidłowym
 5. Ogiery dwuletnie i starsze obowiązkowo prezentowane na ogłowiu z wędzidłem.
 6. Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.
 7. Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera.
 8. Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk lub podnieść nogę konia.
 9. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie.
 10. Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone z pokazu.
 11. Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni.
 12. Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie.

Zdrowie

Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.

Okrucieństwo

Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
Nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW ludzi na czas trwania wystawy.

Mgr inż. Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Przewiń do góry