Aktualności

Katalog ogierów śląskich 2013

2 sierpnia 2013 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów, któ­re zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne pod­czas kwa­li­fi­ka­cji do Zakładu Treningowego w Książu w dniu 13 sierp­nia 2013 r.

Hodowca i Jeździec