Aktualności

ZT Bogusławice III turnus wierzchowy odwołany

24 września 2013 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wiel­ką licz­bę zgło­szo­nych kla­czy, odwo­ła­ny zosta­je III tur­nus wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach. Trening zapla­no­wa­ny był na okres 7 paź­dzier­ni­ka – 6 grud­nia.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Hodowca i Jeździec