Aktualności

Za 6 dni skokowe MPMK i Festiwal Muzyki Country

22 sierpnia 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Niecały tydzień został do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Skokach, roz­gry­wa­nych pod patro­na­tem Ministra Rolnictwa. Od 28 do 30 sierp­nia w Gajewnikach k. Zduńskiej Woli wiel­kie świę­to wszyst­kich hodow­ców, zawod­ni­ków i wła­ści­cie­li koni – wyjąt­ko­wa impre­za łączą­ca świat hodow­li ze spor­tem! MPMK 2014 w Gajewnikach – ponad 200 koni, do wygra­nia 100.000 zło­tych, tysią­ce sym­pa­ty­ków jeź­dziec­twa. Emocje gwa­ran­to­wa­ne. A każ­dy przy­jezd­ny koń dosta­nie worek pysz­nych pol­skich jabłek :-)

MPMK_2014-skoki

Program tego­rocz­nej edy­cji MPMK‑B jest nie­zwy­kle boga­ty. Poza rywa­li­za­cją spor­to­wą (nowo­ści – Grand Prix Ogierów, Czempionat w Skokach Luzem ras wlkp. i sp. oraz Ranking Polish Prestige), orga­ni­za­to­rzy – Stajnia Gajewniki, Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki, przy­go­to­wa­li moc atrak­cji towa­rzy­szą­cych pod wspól­ną nazwą Festiwal Koni i Muzyki Country, trwa­ją­cy od 29 do 31 sierp­nia!

Oj będzie się dzia­ło…

Darmowa stre­fa dla dzie­ci, a w niej teatr lal­ko­wy Czerwony Kapturek, kon­kur­sy z nagro­da­mi, zaba­wy w ple­ne­rze z szu­ka­niem skar­bów i pod­cho­da­mi, warsz­ta­ty pla­stycz­ne i malo­wa­nie twa­rzy, zwie­dza­nie staj­ni.
Ponadto weso­łe mia­stecz­ko, jaz­da na kucy­kach, pasaż han­dlo­wy, wysta­wa samo­cho­dów, poka­zy akcji stra­żac­kich, eks­po­zy­cja sztu­ki ludo­wej, rewia kon­na i rewol­we­row­cy, wyści­gi gry­czek, kaba­ret Sakreble, jaz­da szlach­ty pol­skiej i wol­ty­żer­ka kon­na, kara­oke, ogni­sko a tak­że… pole namio­to­we i kam­pe­ry.

Gwoździem pro­gra­mu Koncerty Muzyki w sty­lu Country. Zagrają m.in. Manson Band, Drink Bar, Paweł Bączkowski, Droga na Ostrołękę, Babsztyl.

Warto przy­je­chać do Gajewnik!!!

Więcej o atrak­cjach moż­na prze­czy­tać na stro­nie inter­ne­to­wej www.stajniagajewniki.pl.

Hodowca i Jeździec