Aktualności

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2014 – minimalne wymagania

12 sierpnia 2014 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, ·

Przedstawiamy mini­mal­ne wyma­ga­nia (kry­te­ria) sta­wia­ne koniom, któ­re z puli PZHK mia­ły­by star­to­wać na MŚMK 2014 w sko­kach przez prze­szko­dy (pierw­szeń­stwo mają konie pol­skiej hodow­li)

Konie 5 letnie (125cm, 125 cm, 130 cm – finał)

Minimum to 3 x N1 (125 cm) na trzech róż­nych zawo­dach ogól­no­pol­skich ZOO** lub wyż­szej ran­gi bez punk­tów kar­nych na prze­szko­dach.

Konie 6 letnie (130 cm, 130 cm, 135 cm – finał)

Minimum to 3 x C1 (135 cm) na trzech róż­nych zawo­dach bez punk­tów kar­nych na prze­szko­dach.

Konie 7 letnie (140 cm, 140 cm, 145 cm – finał)

Zawodnik – upraw­nie­nia spor­to­we 1 stop­nia.

Start 2 x GP na zawo­dach mini­mum CSI** lub wyż­szej ran­gi do 4 punk­tów kar­nych na prze­szko­dach w prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym.

Sires of the World:

Zawodnik – upraw­nie­nia spor­to­we 1 stop­nia.

Start 2 x GP na zawo­dach CSI** lub wyż­szej ran­gi z 0 pkt. kar­nych w prze­bie­gu pod­sta­wo­wym

lub

start 2 x GP na zawo­dach CSI*** do 4 punk­tów kar­nych w prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym

lub

1 x GP na zawo­dach CSI** – 0 pkt. kar­nych i 1 x GP na zawo­dach CSI***do 4 pkt. na prze­szko­dach w prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym

Wszystkie wyni­ki muszą być potwier­dzo­ne przez PZJ.
Po speł­nie­niu w/w wyma­gań osta­tecz­ną decy­zję o star­cie w Lanaken (z puli PZHK) decy­du­je Komisja Koordynacyjna.

Hodowca i Jeździec