Aktualności

Ranking Polish Prestige MPMK

19 sierpnia 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Polish Prestige gra­tu­lu­je wszyst­kim, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­li konie do MPMK i jed­no­cze­śnie zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z ufun­do­wa­nych przez fir­mę nagród pie­nięż­nych w kon­kur­sach 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Informacja, warun­ki, zgło­sze­nia na www.polishprestige.pl.

Hodowca i Jeździec