Aktualności

Cavaliada Poznań 2014 – podsumowanie

11 grudnia 2014 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Cavaliada Poznań 2014 za nami. Już trze­ci rok z rzę­du, dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych, Cavaliadzie towa­rzy­szy­ły poka­zy koni pol­skiej hodow­li. Do Poznania, z naj­lep­szych pań­stwo­wych i pry­wat­nych stad i stad­nin z całej Polski, przy­je­cha­ło w sumie kil­ka­dzie­siąt koni róż­nych ras, któ­re przez czte­ry dni trwa­nia Cavaliady moż­na było oglą­dać w Pawilonie Polskiej Hodowli oraz na are­nie B.

W sobot­ni wie­czór odbył się uro­czy­sty pokaz, pod­czas któ­re­go na are­nie głów­nej poja­wi­ło się naraz ponad 50 koni, pre­zen­to­wa­nych w ręku pod sio­dłem i w zaprzę­gach. To bez wąt­pie­nia naj­więk­szy tego typu pokaz w Polsce, a być może nawet i w Europie.

W ramach Akademii Hodowcy i Jeźdźca (daw­niej Uniwersytetu Jeździeckiego) w Pawilonie Polskiej Hodowli odby­ły się tak­że prak­tycz­ne warsz­ta­ty i poka­zy, pro­wa­dzo­ne przez zna­nych i powa­ża­nych spe­cja­li­stów, m.in. pokaz natu­ral­nych metod pra­cy z koń­mi, nauka jaz­dy kon­nej, pokaz masa­żu i stret­chin­gu czy pie­lę­gna­cji koni. Najmłodsi uczest­ni­cy Cavaliady mogli rów­nież tam spró­bo­wać swo­ich sił w sio­dle. Być może wśród nich byli przy­szli mistrzo­stwie Polski? Kto wie…

Korzystając z oka­zji chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w pro­mo­cję koni pol­skiej hodow­li w ramach Pawilonu Polskiej Hodowli.

Zapraszamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z tego­rocz­nej poznań­skiej edy­cji Cavaliady.

Hodowca i Jeździec