Próba dzielności klaczy

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się w dniu 9 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 11:00. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zosta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca testo­wego, któ­rym w ZT Bielice będzie Marcin Michałek.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Scroll to Top