Aktualności

Zawody Furmanów w Węgierskiej Górce

12 stycznia 2015 · Kategoria: Zawody, ·

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem Zawodów Furmanów w Węgierskiej Górce - cyklicz­nej impre­zy cie­szą­cej się dużym zain­te­re­so­wa­niem hodow­ców.

V Zawody FurmanówZachęcamy do obej­rze­nia fil­mu nakrę­co­ne­go pod­czas  zawo­dów w 2013 r. (w zeszłym roku nie odby­ły się ze wzglę­du na brak śnie­gu):

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec