Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Użytkowy koni rasy huculskiej

14 kwietnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Regulamin
Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Regietów, 18 – 20 września 2015 r.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Sprawdzianem war­to­ści użyt­ko­wej dla koni hucul­skich 4‑letnich i star­szych jest zali­cze­nie z wyni­kiem pozy­tyw­nym Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej, w któ­re­go skład wcho­dzą nastę­pu­ją­ce ele­men­ty:

 1. oce­na pły­to­wa (eks­te­rier i ruch);
 2. ścież­ka hucul­ska;
 3. pró­ba kon­dy­cyj­na – wytrzy­ma­ło­ścio­wa.

§ 2

Warunkiem kla­sy­fi­ka­cji w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym jest zali­cze­nie co naj­mniej dwóch z trzech ele­men­tów pró­by, w tym obo­wiąz­ko­wo oce­ny pły­to­wej.

§ 3

Ogółem za wszyst­kie ele­men­ty Czempionatu Użytkowego mak­sy­mal­na moż­li­wa do zdo­by­cia licz­ba punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych wyno­si 210 pkt:

1. oce­na pły­to­wa - max. 50 pkt. bonif. x współ­czyn­nik 0,8 = 40 pkt. prze­li­cze­nio­wych
2. ścież­ka hucul­ska - max. 80 pkt. bonif. x współ­czyn­nik 1,25 = 100 pkt. prze­li­cze­nio­wych
3. pró­ba kon­dy­cyj­na - max. 80 pkt. bonif. x współ­czyn­nik 0,75 = 60 pkt. prze­li­cze­nio­wych
Razem max. 200 pkt. prze­li­cze­nio­wych

Wynik koń­co­wy czem­pio­na­tu jest sumą punk­tów prze­li­cze­nio­wych uwzględ­nia­ją­cych wskaź­ni­ki w poszcze­gól­nych kon­ku­ren­cjach.

§ 4

Tytuł Ogólnopolskiego Czempiona Użytkowego Koni Rasy Huculskiej otrzy­mu­je koń (ogier, klacz lub wałach), któ­ry uzy­ska naj­więk­szą licz­bę punk­tów prze­li­cze­nio­wych w trzech ele­men­tach pró­by.

§ 5

O kolej­no­ści miejsc w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym Koni Rasy Huculskiej, w przy­pad­ku takiej samej licz­by punk­tów u dwóch lub wię­cej par koń – zawod­nik, decy­du­je lep­szy wynik za ścież­kę hucul­ską, a w przy­pad­ku i takiej rów­no­ści, lep­szy wynik uzy­ska­ny na pły­cie.

§ 6

Z każ­de­go ele­men­tu Czempionatu oraz z wyni­ków koń­co­wych Czempionatu winien być spo­rzą­dzo­ny pro­to­kół pod­pi­sa­ny przez Komisję Sędziowską, zawie­ra­ją­cy szcze­gó­ło­we dane o koniach, ich hodow­cach i wystaw­cach oraz oce­ny, jak rów­nież loka­ty w przy­pad­ku wyni­ków koń­co­wych.

§ 7

Właściciele wyróż­nio­nych koni otrzy­mu­ją tro­fea hono­ro­we i nagro­dy rze­czo­we.

Zasady kwalifikacji

§ 1

 1. W celu wyło­nie­nia koni, któ­re uzy­ska­ją pra­wo uczest­nic­twa w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym, prze­pro­wa­dza­ne są eli­mi­na­cje. W skład eli­mi­na­cji wcho­dzi oce­na pły­to­wa i ścież­ka hucul­ska roz­gry­wa­ne zgod­nie z regu­la­mi­nem zasad­ni­czej pró­by dziel­no­ści, z uwzględ­nie­niem dodat­ko­wych warun­ków zamiesz­czo­nych na koń­cu niniej­sze­go regu­la­mi­nu. Wynikiem koń­co­wym konia w eli­mi­na­cjach jest suma punk­tów uzy­ska­nych z pły­ty i ścież­ki hucul­skiej (max. 130 pkt.).
 2. Miejsca i ter­mi­ny roz­gry­wa­nia eli­mi­na­cji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego poda­ne są w załą­cze­niu. Informacje te prze­ka­zu­je też zain­te­re­so­wa­nym Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, dostęp­ne są one rów­nież na stro­nie www.pzhk.pl.
 3. Komisje sędziow­skie kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych są powo­ły­wa­ne i zatwier­dza­ne przez pro­wa­dzą­ce­go księ­gę (OZHK/WZHK) w poro­zu­mie­niu z orga­ni­za­to­ra­mi. Okręgowy / Wojewódzki Związek Hodowców Koni, na tere­nie któ­re­go odby­wa­ją się zawo­dy będą­ce eli­mi­na­cją, ma obo­wią­zek w cią­gu 7 dni prze­słać do Polskiego Związku Hodowców Koni wyni­ki zawo­dów, pod­pi­sa­ne przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, w któ­rych muszą być uwzględ­nio­ne nastę­pu­ją­ce dane:
  1. nazwa konia;
  2. numer pasz­por­tu konia;
  3. płeć, data uro­dze­nia oraz maść konia;
  4. hodow­ca i wła­ści­ciel konia;
  5. imię i nazwi­sko zawod­ni­ka oraz nazwa klu­bu, do któ­re­go nale­ży;
  6. wynik (w punk­tach).
 4. W wyni­kach uwzględ­nia się kolej­no:
  • konie, któ­re ukoń­czy­ły kon­kurs, w kolej­no­ści zaję­tych miejsc,
  • konie wyeli­mi­no­wa­ne,
  • konie, któ­rych jeźdź­cy pod­ję­li decy­zję o rezy­gna­cji,
  • konie zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ne.

§ 2

 1. Prawo uczest­nic­twa w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym uzy­ska 40 koni (ogie­ry, kla­cze oraz wała­chy) z naj­lep­szy­mi wyni­ka­mi w eli­mi­na­cjach.
 2. W zawo­dach eli­mi­na­cyj­nych nie ogra­ni­cza się licz­by star­tów konia i zawod­ni­ka w sezo­nie (mak­sy­mal­nie dwa star­ty konia w cią­gu dnia).
 3. Polski Związek Hodowców Koni na pod­sta­wie wyni­ków uzy­ska­nych w eli­mi­na­cjach pro­wa­dzi ran­king, któ­ry uak­tu­al­nia­ny jest bez­po­śred­nio po otrzy­ma­niu wyni­ków eli­mi­na­cji i jest dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej www.pzhk.pl. Na pod­sta­wie ww. ran­kin­gu doko­nu­je się wybo­ru koni zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego, któ­rych lista win­na być zwe­ry­fi­ko­wa­na i zatwier­dzo­na przez PZHK.
 4. Zasady pro­wa­dze­nia ran­kin­gu:
  1. warun­kiem uwzględ­nie­nia konia w ran­kin­gu jest ukoń­cze­nie przez nie­go kon­kur­su eli­mi­na­cyj­ne­go;
  2. ran­king pro­wa­dzo­ny jest na pod­sta­wie sumy punk­tów uzy­ska­nych przez konia w ścież­ce eli­mi­na­cyj­nej oraz poło­wy punk­tów uzy­ska­nych w oce­nie na pły­cie w danym kon­kur­sie eli­mi­na­cyj­nym (z dokład­no­ścią do 0,01 pkt.);
  3. w przy­pad­ku, gdy koń w danym roku zali­czy wię­cej niż jeden pomyśl­ny start w eli­mi­na­cjach, w ran­kin­gu uwzględ­nia się korzyst­niej­szy wynik.

§ 3

 1. Właściciele koni zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Czempionatu zobo­wią­za­ni są do potwier­dze­nia swo­je­go uczest­nic­twa naj­póź­niej na 2 tygo­dnie przed ter­mi­nem roz­gry­wa­nia Czempionatu – listow­nie, fak­sem lub e‑mailem w biu­rze Polskiego Związku Hodowców Koni.
 2. Brak potwier­dze­nia jest jed­no­znacz­ny z rezy­gna­cją z uczest­nic­twa oraz usu­nię­ciem z kata­lo­gu Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego.

Szczegółowe zasady rozgrywania
Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

Regulamin oceny płytowej – Czempionat Hodowlany

§ 1

Do oce­ny mogą być przed­sta­wio­ne konie hucul­skie

 • pol­skiej hodow­li;
 • ogie­ry, kla­cze i wała­chy;
 • wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi zaro­do­wej koni rasy hucul­skiej;
 • któ­re ukoń­czy­ły 4 lata.

§ 2

 1. Konie poka­zy­wa­nie będą w ręku na pły­cie w pozy­cji stój oraz w stę­pie i kłu­sie na rin­gu poka­zo­wym – trój­kąt o wymia­rach 30 x 40 x 30 m.
 2. Warunki pre­zen­ta­cji konia na pły­cie:
  1. pro­wa­dzą­cy powi­nien być schlud­nie ubra­ny;
  2. pro­wa­dzą­cym nie wol­no nosić na sobie ubrań posia­da­ją­cych jakie­kol­wiek ogło­sze­nia, któ­re zawie­ra­ły­by infor­ma­cje o koniu lub wska­zy­wa­ły­by na pocho­dze­nie pre­zen­to­wa­ne­go konia;
  3. konie nie­po­słusz­ne mogą decy­zją sędzie­go (sędziów) zostać wyco­fa­ne;
  4. koń może być poka­zy­wa­ny wyłącz­nie przez jed­ne­go pre­zen­te­ra;
  5. sędzio­wie, celem inspek­cji, mogą naka­zać pro­wa­dzą­ce­mu otwo­rzyć pysk konia lub pod­nieść jego nogę;
  6. sędzio­wie będą oce­niać konie w pozy­cji stój, w stę­pie oraz w kłu­sie;
  7. konie, któ­re się spóź­nią (nie wezmą udzia­łu we wstęp­nym obej­ściu rin­gu) będą wyklu­czo­ne z poka­zu;
  8. wszyst­kie ogło­wia win­ny być bez­piecz­ne i wygod­ne dla konia – obo­wią­zu­je kla­sycz­ne ogło­wie wędzi­dło­we (wędzi­dło zwy­kłe);
  9. każ­dy koń, któ­ry wyrwał się pro­wa­dzą­ce­mu w rin­gu, będzie auto­ma­tycz­nie oce­nia­ny jako ostat­ni w swo­jej kla­sie. Koń, któ­ry wyrwie się po raz dru­gi będzie zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ny;
  10. Nadużywanie bata, nad­mier­ne pod­nie­ca­nie koni hała­sem, stra­sze­nie ich lub zada­wa­nie bólu jakim­kol­wiek spo­so­bem jest zabro­nio­ne na całym tere­nie poka­zu i staj­ni w każ­dym cza­sie.

§ 3

 1. Oceny koni oraz przy­zna­nia nagród i wyróż­nień doko­nu­je Komisja Oceny powo­ła­na przez orga­ni­za­to­rów.
 2. Orzeczenia Komisji są osta­tecz­ne.

§ 4

 1. Ocena doko­ny­wa­na jest oddziel­nie dla trzech grup koni:
  1. ogie­ry;
  2. kla­cze;
  3. wała­chy.
 2. Sędziowie i orga­ni­za­to­rzy poka­zu:
  1. sędzio­wie nie mają wglą­du do kata­lo­gu przed i pod­czas poka­zu, któ­ry sędziu­ją. Podczas sędzio­wa­nia nie będą ogła­sza­ne komu­ni­ka­ty, któ­re mogły­by pro­wa­dzić do iden­ty­fi­ka­cji wysta­wia­nych koni i ich wła­ści­cie­li. Zezwala się na poda­wa­nie tych infor­ma­cji po ogło­sze­niu wyni­ku sędzio­wa­nia poszcze­gól­nych koni;
  2. sędzio­wie nie mogą odwie­dzać pomiesz­czeń wystaw­ców i być ich gość­mi bez­po­śred­nio przed lub pod­czas dane­go poka­zu;
  3. sędzio­wie nie mogą oce­niać koni, wobec któ­rych ist­nie­je oczy­wi­sty kon­flikt inte­re­sów.
 3. Każdy koń oce­nia­ny będzie ano­ni­mo­wo, przez co naj­mniej 3 nie­za­leż­nych sędziów, według nastę­pu­ją­ce­go sys­te­mu oce­ny (z dokład­no­ścią do 0,5 pkt. za każ­dą cechę):
  1. typ 0 – 10 pkt
  2. pokrój 0 – 10 pkt
  3. stęp 0 – 10 pkt
  4. kłus 0 – 10 pkt
  5. ogól­na pie­lę­gna­cja i kon­dy­cja 0 – 10 pkt

  Razem: 50 pkt

 4. Liczba punk­tów przy­zna­nych przez poszcze­gól­nych sędziów będzie rów­no­cze­śnie pre­zen­to­wa­na na tablicz­kach. Ocena osta­tecz­na dla każ­de­go konia będzie śred­nią punk­tów (max. 50) przy­zna­nych przez wszyst­kich sędziów.
 5. W przy­pad­ku jed­na­ko­wej licz­by punk­tów o pierw­szym miej­scu zde­cy­du­je naj­wyż­sza licz­ba punk­tów przy­zna­nych za typ. O ile oce­na za typ będzie się rów­nież pokry­wa­ła u wszyst­kich sędziów, o przy­zna­niu pierw­sze­go miej­sca zde­cy­du­je wyż­sza oce­na za ruch.
 6. Wybór czem­pio­na i wice­czem­pio­na:
  1. jeże­li licz­ba przed­sta­wio­nych na czem­pio­na­cie kla­czy wyno­si co naj­mniej 10 sztuk, a ogie­rów 5 sztuk, komi­sja wyło­ni czem­pio­na i wice­czem­pio­na kla­czy i ogie­rów;
  2. czem­pio­na i wice­czem­pio­na komi­sja wyła­nia bez­po­śred­nio przez porów­na­nie kla­czy lub ogie­rów, któ­re zaję­ły miej­sca od I‑IV;
  3. czem­pio­nem nie może zostać klacz lub ogier, któ­ry w poprzed­nich edy­cjach tego czem­pio­na­tu uzy­skał taki tytuł. Koń taki nie może być rów­nież bra­ny pod uwa­gę w roz­dzia­le nagród pie­nięż­nych;
  4. dla czem­pio­na i wice­czem­pio­na oraz trze­cie­go i czwar­te­go konia w kla­sie ogie­rów i w kla­sie kla­czy w oce­nie pły­to­wej przy­zna­wa­ne są nagro­dy pie­nięż­ne, odpo­wied­nio w wyso­ko­ści: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do rów­ne­go podzia­łu mię­dzy hodow­cę i wła­ści­cie­la konia.
 7. Po zakoń­cze­niu prac Komisji prze­wod­ni­czą­cy spo­rzą­dza pro­to­kół i poda­je do publicz­nej wia­do­mo­ści wyni­ki oce­ny.

Zasady ogólne próby kondycyjnej i ścieżki huculskiej

§ 1

 1. Zawodnik powi­nien mieć ukoń­czo­ne 10 lat. Junior do 18 roku życia musi posia­dać pisem­ną zgo­dę oboj­ga rodzi­ców lub praw­nych opie­ku­nów na start.
 2. Zawodnik musi być ubez­pie­czo­ny od NNW na czas trwa­nia zawo­dów oraz musi posia­dać pisem­ną zgo­dę leka­rza na start w zawo­dach.
 3. Zawodnicy nie speł­nia­ją­cy tych wyma­gań nie będą dopusz­cze­ni do star­tu !!!

§ 2

 1. Koń musi posia­dać pasz­port z aktu­al­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw gry­pie. Konie nie speł­nia­ją­ce tego wyma­ga­nia nie będą wpusz­czo­ne na teren zawo­dów!!!
 2. W przy­pad­ku kula­wi­zny konia, lekarz wete­ry­na­rii w poro­zu­mie­niu z sędzia­mi zawo­dów może nie dopu­ścić konia do star­tu i do oce­ny pły­to­wej. Nie będą dopusz­czo­ne do zawo­dów rów­nież konie nie­spo­koj­ne, nie dają­ce się zba­dać leka­rzo­wi wete­ry­na­rii oraz konie sta­no­wią­ce zagro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa ludzi i innych koni.
 3. W zawo­dach nie mogą brać udzia­łu kla­cze powy­żej 5 mie­sią­ca cią­ży.

§ 3

 1. Podczas zawo­dów:
  1. nie wol­no uży­wać ostróg;
  2. obo­wią­zu­je kla­sycz­ny rząd jeź­dziec­ki (ogło­wie i sio­dło), w dobrym sta­nie tech­nicz­nym i dopa­so­wa­ny do konia, kieł­zno wędzi­dło­we (wędzi­dło zwy­kłe);
  3. ubiór zawod­ni­ka dowol­ny, wyma­ga­ne jest obu­wie z obca­sem i gład­ką pode­szwą, a w przy­pad­ku obu­wia bez obca­sa – koniecz­ne jest strze­mię z noskiem;
  4. wszyst­kich zawod­ni­ków obo­wią­zu­je twar­de nakry­cie gło­wy, junio­rzy obo­wiąz­ko­wo kaski ochron­ne lub tocz­ki z zapię­ciem trzy­punk­to­wym.
 2. Wszelkie ozna­ki okru­cień­stwa oraz dzia­ła­nia, któ­re Komisja Sędziowska okre­śli mia­nem okru­cień­stwa, będą kara­ne dys­kwa­li­fi­ka­cją.

§ 4

 1. Przed zawo­da­mi odbę­dzie się odpra­wa tech­nicz­na i prze­gląd wete­ry­na­ryj­ny koni.
 2. Do prze­glą­du wete­ry­na­ryj­ne­go zgła­sza się zawod­nik i szef eki­py. Obowiązują nastę­pu­ją­ce zasa­dy:
  1. strój zawod­ni­ka musi być czy­sty i dobrze utrzy­ma­ny;
  2. zawod­nik zgła­sza konia do prze­glą­du poda­jąc: nazwi­sko zawod­ni­ka i klub oraz imię konia i jego wiek;
  3. koń musi być wyczysz­czo­ny i pre­zen­to­wa­ny w ogło­wiu wędzi­dło­wym (kan­tar jest nie­do­zwo­lo­ny);
  4. jaka­kol­wiek inna uprząż lub ekwi­pu­nek (der­ki, ban­da­że itp.) muszą być zdję­te bez wyjąt­ku;
  5. wszel­kie bole­sno­ści, ska­le­cze­nia i rany muszą być odno­to­wa­ne przez leka­rza wete­ry­na­rii w kar­cie wete­ry­na­ryj­nej.
 3. Na odpra­wie tech­nicz­nej gospo­darz toru poda­je dokład­ny dystans i oma­wia tra­sę, a tem­po i nor­mę cza­su na jej poko­na­nie usta­la Komisja Sędziowska. Tempo będzie uza­leż­nio­ne od stop­nia trud­no­ści tra­sy i warun­ków atmos­fe­rycz­nych (doty­czy ścież­ki hucul­skiej oraz pró­by kon­dy­cyj­nej).
 4. Komisja Sędziowska ma pra­wo zwięk­szyć, okre­ślo­ne Regulaminem prób dziel­no­ści, tem­po poko­ny­wa­nia tra­sy ścież­ki, jed­nak nie wię­cej niż do 300 m/min.

§ 5

 1. Komisja Sędziowska, rów­nież na wnio­sek Komisji Weterynaryjnej, ma pra­wo wyklu­czyć konia i zawod­ni­ka w każ­dej chwi­li trwa­nia zawo­dów, jeśli stwier­dzi dole­gli­wo­ści, któ­re mogą spo­wo­do­wać uszczer­bek na zdro­wiu konia lub zawod­ni­ka.
 2. Konie roz­po­czy­na­ją ścież­kę hucul­ską oraz pró­bę kon­dy­cyj­ną w kolej­no­ści oraz w odstę­pach okre­ślo­nych przez Komisję Sędziowską.
 3. Decyzje Komisji Sędziowskiej są nie­odwo­łal­ne i osta­tecz­ne.
 4. W cza­sie uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia mile widzia­ny jest galo­wy strój jeź­dziec­ki (frak, bia­łe bry­cze­sy, toczek, czar­ne buty).

Regulamin próby kondycyjnej

§ 1

 1. Próba kon­dy­cyj­na jest spraw­dzia­nem wytrzy­ma­ło­ści i przy­go­to­wa­nia konia.
 2. Próba kon­dy­cyj­na odby­wa się na dystan­sie 15 – 20 km na nor­mę cza­su z pręd­ko­ścią 8 – 10 km/h.
 3. Odbiór wyzna­czo­nej i nale­ży­cie ozna­ko­wa­nej tra­sy pró­by nastą­pi przez dele­ga­ta tech­nicz­ne­go lub komi­sję sędziow­ską w ter­mi­nie mini­mum 7 dni przed zawo­da­mi.

§ 2

 1. Między star­tem a metą zawod­ni­cy mogą jechać wierz­chem, pro­wa­dzić konia w ręku lub iść za nim, ale pod karą eli­mi­na­cji muszą go dosia­dać przy prze­kra­cza­niu linii star­tu i mety (łącz­nie z odcin­kiem kon­tro­lo­wa­nym).
 2. Pomoc z zewnątrz jest dozwo­lo­na:
  1. tyl­ko w polu ser­wi­so­wym przy bram­ce wet. moż­na pomóc zawod­ni­ko­wi przy poje­niu i myciu koni, popra­wie­niu wypo­sa­że­nia, poda­wa­niu napo­jów, przy jedze­niu i ponow­nym wsia­da­niu na konia;
  2. na tra­sie w razie upad­ku zawod­ni­ka dozwo­lo­na jest pomoc w zła­pa­niu konia i przy ponow­nym wsia­da­niu, popra­wia­niu wypo­sa­że­nia, gdy sie­dzi na koniu lub nie, a w przy­pad­ku zgu­bie­nia pod­ko­wy – w jej przy­bi­ciu.
 3. Zabronione jest towa­rzy­sze­nie zawod­ni­ko­wi z przo­du, z boku, z tyłu, pie­szo lub pojaz­dem przez oso­by nie star­tu­ją­ce w pró­bie kon­dy­cyj­nej.
 4. Zawodnikowi pod groź­bą eli­mi­na­cji nie wol­no skra­cać tra­sy. Na tra­sie pró­by kon­dy­cyj­nej znaj­du­ją się punk­ty kon­tro­l­ne, na któ­rych zawod­nik musi podać swój numer star­to­wy dyżu­ru­ją­cej tam oso­bie.
 5. Trasę pró­by kon­dy­cyj­nej zamy­ka kon­tro­lo­wa­ny odci­nek koń­czą­cy się na linii mety. Odcinek ten zawod­ni­cy muszą poko­nać wierz­chem, w stę­pie lub kłu­sie, w kie­run­ku do przo­du. W prze­ciw­nym wypad­ku otrzy­mu­ją 2 punk­ty kar­ne.
 6. Czas cał­ko­wi­ty prze­jaz­du jest zamy­ka­ny na linii mety.
 7. Wydłużenie lub skró­ce­nie obo­wią­zu­ją­ce­go tem­pa prze­jaz­du nie może prze­kro­czyć 2 km/h. Przejazd szyb­szy lub wol­niej­szy o wię­cej niż 2 km/h war­to­ści tem­pa wyzna­czo­ne­go przez Komisję Sędziowską powo­du­je eli­mi­na­cję zawod­ni­ka. Przekroczenie nor­my cza­su w górę lub w dół o mniej niż 2 km/h powo­du­je nało­że­nie na konia i zawod­ni­ka punk­tów kar­nych:
  • pręd­kość 6,00 – 7,99 km/h – 1 pkt. kar­ny
  • pręd­kość 10,01 – 12,00 km/h – 1 pkt. kar­ny

§ 3

 1. Po przy­by­ciu na metę koń będzie prze­cho­dził jed­no bada­nie wete­ry­na­ryj­ne. Od chwi­li prze­kro­cze­nia linii mety zawod­nik ma 20 minut, aby tęt­no konia spa­dło do 64 uderzeń/min. W cią­gu tego cza­su, w dowol­nym momen­cie, ale nie póź­niej niż w 20 minu­cie, zawod­nik może zgło­sić goto­wość konia do bada­nia wet. Jeżeli tęt­no w 20 minu­cie prze­kra­cza 64 uderzenia/min to nastę­pu­je eli­mi­na­cja.
 2. Badania wete­ry­na­ryj­ne usta­lo­no w inte­re­sie dobra konia, jego zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa.

§ 4

 1. W pró­bie kon­dy­cyj­nej para koń – zawod­nik może zgro­ma­dzić mak­sy­mal­nie 80 punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych.
 2. Oceny pró­by kon­dy­cyj­nej doko­nu­je się według nastę­pu­ją­cych zasad punk­ta­cji:
  1. bada­nie na mecie – do 20 minut od momen­tu przy­by­cia na linię mety. Z gru­py bada­nych para­me­trów punk­to­wa­ne będą:
   • czas wej­ścia na bram­kę wete­ry­na­ryj­ną:
    • do 5′00″ – 3 pkt.
    • 5′01″ – 10′00″ – 2 pkt.
    • 10′01″ – 15′00″ – 1 pkt.
   • ruch:
    • bez zastrze­żeń (oce­na A) – 3 pkt.
    • nie­re­gu­lar­ny (oce­na B). – 1 pkt.
    • kula­wy – eli­mi­na­cja
  2. pręd­ko­ści:
   • 8,00 – 8,99 km/h – 1 pkt.
   • 9,00 – 9,50 km/h – 2 pkt.
   • 9,51 – 10,00 km/h – 3 pkt.

  Zwycięża zawod­nik z naj­więk­szą licz­bą punk­tów. Maksymalnie zawod­nik może uzy­skać 9 punk­tów, co odpo­wia­da mak­sy­mal­nej moż­li­wej do uzy­ska­nia licz­bie 80 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych za pró­bę kon­dy­cyj­ną. W przy­pad­ku uzy­ska­nia rów­nej licz­by punk­tów przez dwóch lub wię­cej zawod­ni­ków, o zaję­tym miej­scu decy­du­je krót­szy czas wej­ścia na bram­kę wete­ry­na­ryj­ną.

Szczegółowy regulamin ścieżki huculskiej

Tekst dostęp­ny jest w Ogólnym Regulaminie Prób Dzielności (załącz­nik Programu Hodowli Koni Rasy Huculskiej). Poniżej wymie­nio­ne są dodat­ko­we warun­ki regu­la­mi­nu, mają­ce zasto­so­wa­nie w eli­mi­na­cjach oraz fina­le Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego:

 1. Ścieżka hucul­ska w wer­sji eli­mi­na­cyj­nej roz­gry­wa­na jest na dystan­sie od 2000 do 3000 m, pod­czas fina­łu Czempionatu może zostać wydłu­żo­na do mak­sy­mal­nie 5000 m.
 2. Na tra­sie ścież­ki hucul­skiej w kon­kur­sie eli­mi­na­cyj­nym znaj­du­je się 20 – 25 prze­szkód, w tym: 12 sztuk z listy prze­szkód obo­wiąz­ko­wych, mak­sy­mal­nie 8 prze­szkód zapro­po­no­wa­nych przez gospo­da­rza ścież­ki, a pozo­sta­łe z listy prze­szkód dodat­ko­wych. W kon­kur­sie fina­ło­wym licz­ba prze­szkód może być zwięk­szo­na mak­sy­mal­nie do 30 sztuk.
 3. Odbiór tra­sy ścież­ki fina­ło­wej przez dele­ga­ta tech­nicz­ne­go lub komi­sję sędziow­ską nastą­pi w ter­mi­nie 7 dni przed zawo­da­mi.
 4. Całą tra­sę ścież­ki nale­ży poko­nać jed­nym z 3 cho­dów pod­sta­wo­wych, zabra­nia się nie­uza­sad­nio­ne­go klu­cze­nia oraz posto­jów na tra­sie. Dystans pomię­dzy trze­ma ostat­ni­mi prze­szko­da­mi oraz metą nale­ży poko­nać kłu­sem po naj­krót­szej linii.
 5. Na tra­sie ścież­ki obo­wiąz­ko­we są: mini­mum 2 wyzna­czo­ne odcin­ki stę­pa o dłu­go­ści co naj­mniej 100 m każ­dy oraz co naj­mniej 1 wyzna­czo­ny odci­nek galo­pu o dłu­go­ści mini­mum 100 m. Przejście do inne­go cho­du, dłuż­sze niż 5 kroków/foule, na odcin­kach o wska­za­nym cho­dzie skut­ku­je przy­zna­niem 8 pkt kar­nych, poko­na­nie tych odcin­ków cho­dem innym niż wska­za­ny skut­ku­je dys­kwa­li­fi­ka­cją.
 6. W kon­kur­sach eli­mi­na­cyj­nych obo­wiąz­ko­we jest pod­ję­cie pró­by poko­na­nia wszyst­kich prze­szkód na tra­sie. Na każ­dej prze­szko­dzie dopusz­czal­ne są dwie odmo­wy ze stro­ny konia, trze­cia skut­ku­je eli­mi­na­cją pary z kon­kur­su. Ominięcie każ­dej z 3 dopusz­czal­nych prze­szkód skut­ku­je nali­cze­niem punk­tów kar­nych w licz­bie rów­nej war­to­ści punk­to­wej prze­szko­dy.
 7. Przeszkody drew­nia­ne (od wjaz­du do wyjazdu/zjazdu) nale­ży poko­ny­wać wyłącz­nie stę­pem.
 8. Wysokość prze­szkód sko­ko­wych mak­sy­mal­nie do 70 cm.
 9. Bramka powin­na posia­dać zamknię­cie (sko­bel, haczyk itp.). Aby prze­szko­da zosta­ła poko­na­na popraw­nie, zawod­nik musi zamknąć za sobą bram­kę na sko­bel.

Terminy i miejsca eliminacji:

23 – 24 maja Majówka w Regietowie MZHK Kraków
26 – 28 czerw­ca „Z hucu­łem na waka­cje” – Staszów OZHK Kielce
04 – 05 lip­ca Zajazd Huculski w Hawłowicach OZHK Rzeszów
18 – 19 lip­ca Ścieżka w doli­nie Narwi – Warszawa/Białołęka WZHK Warszawa
01 – 02 sierp­nia „Z hucu­łem do Krakowa” – Rzeszotary MZHK Kraków
15 sierp­nia Ścieżka w Kotlinie Kłodzkiej – Paszków OZHK Wrocław
22 sierp­nia Wielkopolski Czempionat – Boguszynek ZHKWlkp Poznań
28 – 30 sierp­nia „Pożegnanie waka­cji” – Rudawka Rymanowska OZHK Rzeszów

Zatwierdzono dnia 8 kwiet­nia 2015 r.
na posie­dze­niu Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej
w poro­zu­mie­niu
z Zarządem Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego.

Hodowca i Jeździec