Aktualności

Spacer z budowniczym – Marcinem Konarskim – po trasie konkursu CICO3* – Puchar Narodów

12 czerwca 2015 · Kategoria: WKKW, ·

Rok 2015 to rok wie­lu zmian na tra­sie cros­su. Po pierw­sze, mamy nowy kom­pleks wod­ny – Poda Lake. Po dru­gie, nasz głów­ny plac nie jest już tra­wia­sty tyl­ko z mie­szan­ki pia­sków odpor­nych na każ­dą pogo­dę i w koń­cu po trze­cie, wybu­do­wa­li­śmy w tym roku wie­le nowych prze­szkód.

Cross tra­dy­cyj­nie zaczy­na się kil­ko­ma sko­ka­mi mają­cy­mi na celu roz­grza­nie i przy­go­to­wa­nie konia i jeźdź­ca do posta­wio­nych przed nimi zadań. Są to kolej­no prze­szko­dy – STRZEGOM, VORNBROCK, HYRDA, Stragona. Następna jest kom­bi­na­cja 5AB – ROTANES – skła­da­ją­ca się z kom­bi­na­cji dwóch wąskich fron­tów na par­ku­rze. Przeszkody te przy­po­mi­na­ją swo­im wyglą­dem tra­dy­cyj­ne prze­szko­dy spo­ty­ka­ne na par­ku­rach, tym razem dosto­so­wa­ne do wyma­gań cros­su. Następnie 6AB to kla­sycz­na kom­bi­na­cja skła­da­ją­ca się z potęż­ne­go dom­ku i na czte­ry foule galo­pu w lewo po łuku rów­nie potęż­ne­go naroż­ni­ka. Po takim moc­nym otwar­ciu, czas na dłuż­szy odci­nek galo­pu i dwa duże sto­ły 7/8 – BM HORSE I GILLMET. Następnie potęż­ny rów – prze­szko­da 9, w tym roku spon­so­ro­wa­ny przez WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Po tym czas na kolej­ny test. Kombinacja 10ABC – DEVUCOUX COMPLEX – wyma­ga wiel­kiej pre­cy­zji w najeź­dzie oraz peł­ne­go sku­pie­nia pomię­dzy kolej­ny­mi ele­men­ta­mi prze­szko­dy.

Znowu jest gdzie odpo­cząć i nad­ro­bić wcze­śniej­sze zwol­nie­nia na dro­dze do kolej­nej prze­szko­dy – tra­dy­cyj­nej strze­gom­skiej kło­dy na rowie – nr 11 – DOLNET i mak­sy­mal­nych roz­mia­rów PAŚNIK – nr 12. Po tym wcho­dzi­my w naj­bar­dziej decy­du­ją­cą fazę cros­su. Jako pierw­sza kom­bi­na­cja ANR – 13ABC, skła­da­ją­ca się z potęż­ne­go oxe­ra i w pra­wo po łuku dwóch naroż­ni­ków. Tak usta­wio­ne, aby pro­wo­ko­wa­ły konie do wyła­ma­nia w lewo. Tuż przed pierw­szą prze­szko­dą wod­ną pary mają do poko­na­nia jesz­cze mak­sy­mal­nej wiel­ko­ści PAŁAC ANR – prze­szko­da 14 i już jeste­śmy tuż przed kom­bi­na­cją 15AB BETGRAN /GRANIMEX, skła­da­ją­cą się z dwóch wąskich fron­tów w odle­gło­ści na jed­ną foule, przy czym lądo­wa­nie po dru­gim to pra­wie dwu­me­tro­wy zeskok do wody. Pomiędzy dwo­ma kom­plek­sa­mi wod­ny­mi czas na tro­chę odde­chu i sto­ły: nr 16 – BOGLER i nr 17 – BORGA. Przeszkoda 18AB – TRACKTEC to kom­bi­na­cja wyma­ga­ją­ca olbrzy­miej pre­cy­zji w jeź­dzie oraz dosko­na­łej rów­no­wa­gi u jeźdź­ca. Nr 19 – Torpol, kło­da na gór­ce, to tyl­ko wstęp do potęż­nych hyrd usta­wio­nych pod uko­sem: 20A – JOHN DEERE i 20B – MANITOU. Przeszkoda 21 – SV Sportmarketing to kolej­ny potęż­ny rów na tra­sie cros­su. I czas na zupeł­nie nową kom­bi­na­cję na tra­sie strze­gom­skie­go cros­su: 22 i 23AB – PODA LAKE skła­da się z potęż­nej kło­dy z pra­wie dwu­me­tro­wym zesko­kiem oraz potęż­nej łodzi w wodzie. Przejazd koń­czy wąski front w odle­gło­ści 5 – 6 foule. Stąd już pra­wie pro­sta dro­ga do mety. Do zoba­cze­nia za rok!!!

DSC_0065

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec