Aktualności

Uwaga zmiana terminarza konkursów eliminacyjnych dla koni 4 letnich w II regionie

9 lipca 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Komisja Koordynacyjna przy­chy­li­ła się do proś­by o zmia­nę ter­mi­nów kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych w sko­kach przez prze­szko­dy dla koni 4 let­nich w regio­nie II, któ­re­go kalen­da­rzem kie­ru­je Krzysztof Tomaszewski. Poniżej przed­sta­wia­my aktu­al­ny kalen­darz eli­mi­na­cji w tym regio­nie:

  • ZR Mikołajewo, KJ Nad Wigrami – 6 – 7.06. (2 prze­jaz­dy)
  • ZR Gajewniki, KJ Agro Aves Gajewniki – 27 – 28.06. (2 prze­jaz­dy)
  • ZO Sowia Wola, KJ Bobrowy Staw – 10 – 11.07. (2 prze­jaz­dy)
  • ZR Warka, Stow. Equisport Warka – 8 – 9.08. (2 prze­jaz­dy)
Hodowca i Jeździec