Aktualności

Aukcja koni wierzchowych na Cavaliadzie

11 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie, ·

Jeszcze cią­gle moż­na zgła­szać konie do aukcji koni wierz­cho­wych, któ­ra zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na pod­czas poznań­skiej Cavaliady w dniach 11 – 13 grud­nia 2015 roku.
Organizatorzy aukcji Teraz Polskie Konie – Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polturf Barbara Mazur – uprzej­mie infor­mu­ją, iż został prze­dłu­żo­ny ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń do 21 wrze­śnia br.

Warunkiem przy­ję­cia zgło­sze­nia jest pod­pi­sa­nie odpo­wied­nie­go for­mu­la­rza (do pobra­nia ze stro­ny www.terazpolskiekonie.pl – zakład­ka „Zgłoszenia”) i wysła­nie na adres:

POLTURF Barbara Mazur
al. Wyścigowa 4-B/84
02 – 681 Warszawa
biuro@polturf.pl, fax 22 857 – 76-47.

Więcej infor­ma­cji na www.terazpolskiekonie.pl oraz na stro­nie wyda­rze­nia w ser­wi­sie face­bo­ok.

Chcesz sprze­dać lub kupić pol­skie konie wierz­cho­we? Weź udział w aukcji Teraz Polskie Konie! Nie prze­gap szan­sy pro­mu­ją­cej pol­ski pro­dukt hodow­la­ny – zgłoś się do nas.

PZHK-800anrMTPpolturf-zielone


TPK


 

newsletter


 

RPK

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec