Aktualności

Pompadour zdobyte!

15 września 2015 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,

Za nami kolej­na edy­cja Czempionatu Francji koni Angloarabskich, orga­ni­zo­wa­ne­go co roku pod­czas „Wielkiego Tygodnia Pompadour”. Konie mało­pol­skie speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do ksiąg anglo‐arabskich uczest­ni­czą w tym wyda­rze­niu już od trzech lat, za każ­dym razem wygry­wa­jąc lub zdo­by­wa­jąc naj­wyż­sze miej­sca w roz­gry­wa­nych kla­sach. Nie ina­czej było w tym roku – pol­skie konie zaję­ły czo­ło­we miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji koni dwu i trzy­let­nich.

Konie 3‐letnie

Pierwszego dnia czem­pio­na­tu oce­nia­ne były konie 3‐letnie, a wśród nich trzy pol­skie kla­cze. JODŁA (Juniperus – Jedlanka / Jun Bej) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego powtó­rzy­ła zeszło­rocz­ny suk­ces i wygra­ła kla­sę kla­czy anglo­arab­skich III dzia­łu (liczą­cą 5 koni). W gru­pie kla­czy dzia­łu I i II (10 koni) dru­gie miej­sce zdo­by­ła TINA TURNER (Sentender – Tatiana / Efekt) hod. i wł. Gustawa Leksy, a szó­ste ANABELL (Frazes – Armona / Decoration) hod. i wł. Katarzyny Podkańskiej‐Dziubińskiej. W pró­bie ruchu i sko­ków pod jeźdź­cem kla­cze świet­nie zapre­zen­to­wa­li Dariusz Sulowski (Anabell i Jodła) oraz Marian Kordel, co wie­lo­krot­nie chwa­li­li zarów­no sędzio­wie, jak i publicz­ność.
W kla­sie 3‐letnich ogie­rów Polska nie mia­ła swo­je­go repre­zen­tan­ta, ale nie zabra­kło w niej pol­skie­go akcen­tu. Polski Związek Hodowców Koni ufun­do­wał nagro­dę dla naj­lep­sze­go konia 3‐letniego, któ­rą otrzy­mał ogier Captain d’Ovalie (Tinka’s Boy – Peps d’Ovalie / Exocet de Ceran) wła­sno­ści pana Deniel Faille (FRA).

Konie 2‐letnie

Drugi dzień poświę­co­ny był koniom 2‐letnim oraz kla­czom ze źre­bię­ta­mi. Polscy hodow­cy zapre­zen­to­wa­li 3 kla­cze i 2 ogie­ry w kla­sach koni 2‐letnich dzia­łu I i II. Spośród ogie­rów naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ny został EGER (Top Gun – Elekcja / Puszczyk) hod. i wł. Marcina Pawia, zdo­by­wa­jąc dru­gie miej­sce na 11 koni oraz uzy­sku­jąc notę za sko­ki luzem wyż­szą od zwy­cię­scy. Czwarte miej­sce w tej samej kla­sie zajął LOTOS (Huzar – Lotta / Top Gun) hod. i wł. Michała i Iwony Wolskich, któ­ry za oce­nę pokro­ju otrzy­mał rów­nie wyso­ką oce­nę co zwy­cięz­ca kla­sy.
W gru­pie liczą­cej 7 kla­czy naj­wy­żej oce­nio­na zosta­ła MODENA (Szkrab – Mocca / Baryt) hod. i wł. Aleksandra Łoja, któ­ra zaję­ła 3 miej­sce, jed­nak oce­ną za pokrój poko­na­ła wszyst­kie rywal­ki, łącz­nie ze zwy­cięż­czy­nią. Piątą i szó­stą loka­tę zaję­ły kolej­no ARSZAFIRA MA‐WI‐AA (Saganek – Aragona / Szał) hod. i wł. Magdaleny Wiśniewskiej‐Martyniuk oraz ANTYLYA (Szkrab – Akustyka / Jung) hod. i wł. Aleksandra Łoja, rów­nież z wyso­ki­mi nota­mi za pokrój.

Polski Związek Hodowców Koni skła­da ser­decz­ne gra­tu­la­cje wszyst­kim hodow­com, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na tak wyma­ga­ją­cy wyjazd i nie bali się sta­nąć do rywa­li­za­cji na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Dziękujemy przed­sta­wi­cie­lom Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich za współ­or­ga­ni­za­cję wyjaz­du, szcze­gól­nie od stro­ny logi­stycz­nej oraz za zaopa­trze­nie całej eki­py w atrak­cyj­ne stro­je repre­zen­ta­cyj­ne.

Szczegółowe wyniki

Galeria zdjęć już nie­dłu­go!

fot. Mateusz Staszałek

fot. Mateusz Staszałek

Hodowca i Jeździec