Aktualności

Święto Konia Arabskiego i Pride of Poland 2016

27 czerwca 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

W malow­ni­czej sce­ne­rii, na tere­nie Stadniny w Janowie Podlaskim, już nie­ba­wem mieć będzie miej­sce nie­zwy­kle spek­ta­ku­lar­ne i jedy­ne w Europie wyda­rze­nie pre­zen­tu­ją­ce naj­wyż­szej kla­sy konie arab­skie pocho­dzą­ce ze zna­nych linii oraz rodów. Wszystko za spra­wą trwa­ją­ce­go aż pięć dni Święta Konia Arabskiego, któ­re odbę­dzie się w dniach 12 – 16 sierp­nia. 14 sierp­nia towa­rzy­szyć mu będzie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa aukcja Pride of Poland.

Organizatorem Święta Konia Arabskiego oraz aukcji Pride of Poland jest naj­star­sza w naszym kra­ju stad­ni­na pań­stwo­wa w Janowie Podlaskim. Przy wspar­ciu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich przy­go­to­wa­ne jest to nie­zwy­kle wido­wi­sko­we i budzą­ce wie­le pozy­tyw­nych emo­cji wyda­rze­nie. Sukces pię­cio­dnio­we­go świę­ta dedy­ko­wa­ne­go miło­śni­kom koni arab­skich zale­ży od szcze­gól­nej sta­ran­no­ści na eta­pie przy­go­to­wań. Staranność ta wyni­ka to nie tyl­ko z roz­ma­chu i boga­te­go pro­gra­mu wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych. Organizacja tak wiel­kiej impre­zy jest skom­pli­ko­wa­nym przed­się­wzię­ciem logi­stycz­nym. Dlatego każ­dy dzień har­mo­no­gra­mu prac jest pre­cy­zyj­nie zapla­no­wa­ny. Praca wyma­ga nie tyl­ko zaan­ga­żo­wa­nia, ale też wie­dzy, doświad­cze­nia i pro­fe­sjo­na­li­zmu.

Święto Konia Arabskiego oraz towa­rzy­szą­ca mu aukcja Pride of Poland to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie dla wszyst­kich, któ­rzy zawo­do­wo zwią­za­ni są z hodow­lą koni arab­skich. To rów­nież spo­tka­nie z naj­pięk­niej­szy­mi koń­mi tej rasy na świe­cie, któ­re pocho­dzą z trzech stad­nin pań­stwo­wych w Janowie Podlaskim, Michałowie oraz Białce, a tak­że ze stad­nin pry­wat­nych. Miejsca te sły­ną z tego, iż dba­ją o naj­cen­niej­szy mate­riał hodow­la­ny i zacho­wa­nie waż­nych linii oraz rodów. Co roku wyda­rze­nie odwie­dza­ją kup­cy z całe­go świa­ta, któ­rzy licy­tu­ją zawrot­ne sumy za naj­wspa­nial­sze oka­zy.

W poło­wie sierp­nia do Janowa przy­ja­dą wybit­ni znaw­cy koni arab­skich oraz wła­ści­cie­le naj­więk­szych świa­to­wych stad­nin, któ­rzy mogą być pew­ni, iż zapre­zen­to­wa­ne pod­czas aukcji Pride of Poland ogier i kla­cze będą zna­ko­mi­tą pro­po­zy­cją na wzbo­ga­ce­nie poten­cja­łu nawet naj­bar­dziej roz­wi­nię­tej hodow­li. Do naby­cia będą oka­zy o okre­ślo­nych wła­ści­wo­ściach, wie­ku i uro­dzie. W aukcji Pride of Poland weź­mie udział 30 koni, w Summer Sale 25. Wśród licy­to­wa­nych kla­czy znaj­dą się m.in. All Jezeera, mło­da klacz, przed któ­rą dopie­ro otwie­ra­ją się per­spek­ty­wy zna­czą­cych, świa­to­wych  suk­ce­sów. Sefora, czem­pion­ka Polski Klaczy Młodszych, Esparta, świe­ża wice­czem­pion­ka Klaczy Starszych. Bardzo dobrze zapo­wia­da się rów­nież bia­łec­ka Perforia. Grono wymie­nio­nych kla­czy wzbo­ga­ca jedy­ny w tym roku ogier – Alert. Ten koń posia­da w dorob­ku osią­gnię­cia poka­zo­we, spor­to­we, jest też war­to­ścio­wym repro­duk­to­rem. Pełna lista koni oraz ich szcze­gó­ło­wy opis dostęp­ne są na stro­nie www.prideofpoland.com.

Stadnina w Janowie Podlaskim fot. Ewa Imielska-Hebda

Stadnina w Janowie Podlaskim
fot. Ewa Imielska-Hebda

fot. Ewa Imielska-Hebda

fot. Marta Baranowska

fot. Sylwia Iłeda

Hodowca i Jeździec