Aktualności

Niger oraz inne polskie na podium

6 lipca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,

Na zakoń­czo­nych kil­ka dni temu XIX Mistrzostwach Polski w powo­że­niu sin­gla­mi (D1) roz­gry­wa­nych w bogu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów po raz kolej­ny (11 raz w karie­rze!) zło­ty medal zgar­nął Bartłomiej Kwiatek. Zrobił to z pomo­cą 11-letniego (sym­bo­li­ka liczb się kła­nia) ogie­ra rasy ślą­skiej Nigera (Turkus śl. - Niwa śl./Alpinex xx), hod. i wł. SO Książ. Tym samym gnia­dy Niger był naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym koniem rodzi­mej hodow­li w prze­kro­ju całej impre­zy. Z tej oka­zji gra­tu­la­cje oraz nagro­dę spe­cjal­ną Polskiego Związku Hodowców Koni miał zaszczyt wrę­czać zwy­cięz­cy pre­zes OZHK Łódź pan Mirosław Sadowski.

Warto jesz­cze nad­mie­nić, iż pozo­sta­łe dwa miej­sca na podium rów­nież zosta­ły zdo­by­te dzię­ki koniom pol­skiej hodow­li, a mia­no­wi­cie srebr­ny medal wywal­czył Marcin Kilańczyk ze ślą­skim Prymusem (Tycjan śl. - Prymka śl./Ryko śl.), hod. Antoniego Zwierzańskiego, wł. zawod­ni­ka; tym­cza­sem brą­zo­wy medal tra­fił w ręce Katarzyny Kuryś ze szla­chet­nej pół­krwi Biraldo (Halogen m - Buchta sp/Caretino hes.), hod. Michała Sikory, wł. zawod­nicz­ki.

Trzymamy kciu­ki za dal­sze suk­ce­sy naszych mistrzow­skich koni!

fot. archi­wum OZHK Łódź

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec