Aktualności

Paweł Spisak i Banderas – koniec zmagań w Rio

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

Po groź­nie wyglą­da­ją­cym wypad­ku na tra­sie cros­su swo­je zma­ga­nia pod­czas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro zakoń­czy­ła pol­ska para – Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko. Dużym suk­ce­sem było samo zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do IO, za co wszy­scy trzy­ma­li­śmy kciu­ki. Dziękujemy Pawłowi i Banderasowi za repre­zen­to­wa­nie nasze­go kra­ju w tak pre­sti­żo­wym wyda­rze­niu.

Życzymy wie­lu dal­szych suk­ce­sów!

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec