Aktualności

SKOKI – MPMK – transmisja on-line już od piątku

18 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Szanowni Państwo, z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że Polski Związek Hodowców Koni zde­cy­do­wał o sfi­nan­so­wa­niu trans­mi­sji on-line z jed­nej z naj­waż­niej­szych imprez hodowlano-sportowych, czy­li sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni, już od piąt­ku, a nie jak w latach poprzed­nich od nie­dzie­li. Transmisja zosta­nie przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z maga­zy­nem Świat Koni, a play­er będzie udo­stęp­nio­ny w niniej­szym wpi­sie.
Bądźcie z nami. :)

Hodowca i Jeździec