Aktualności

Skokowe MPMK 2016 coraz bliżej

5 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,,,

Skokowe Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2016 zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Jest to impre­za, któ­ra wciąż budzi zain­te­re­so­wa­nie i emo­cje. W tego­rocz­nych MPMK pula nagród wyno­si 100 tysię­cy (wli­cza­jąc nagro­dy w Grand Prix Ogierów – 21 450 zł). Jest to duża kwo­ta w porów­na­niu z wygra­ny­mi w kon­kur­sach dla mło­dych koni w euro­pej­skich kra­jach, bogat­szych niż Polska. Konie z pasz­por­ta­mi PZHK będą spe­cjal­nie trak­to­wa­ne. Trzy naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne otrzy­ma­ją pre­mię hodow­la­ną ufun­do­wa­ną przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Lubuski Związek Jeździecki.

Do tej pory w kwa­li­fi­ka­cjach dla wszyst­kich kate­go­rii wie­ko­wych w sko­ko­wych MPMK 2016 wzię­ło udział aż 348 koni, któ­re są wery­fi­ko­wa­ne przez PZHK pod wzglę­dem for­mal­nym. Poniżej przed­sta­wia­my tabe­lę nagród tego­rocz­nych sko­ko­wych MPMK 2016.

MPMK_2016_nagrody-page-001

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec