Aktualności

Wystawa koni Moteszyce

31 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy, · Rasa:

Wielki suk­ces pol­skiej hodow­li na mię­dzy­na­ro­do­wej wysta­wie koni Furioso w Moteszycach na Słowacji!

„Eta pol­ski dień w Moteszycach” - tymi sło­wa­mi sędzia węgier­ski Laszlo Bartok pod­su­mo­wał zdo­by­cie przez klacz Satyra m (Harun I furio­so - Sawanna m po Prześwit XIII-4 x) hod. Józefa Pekańca (Stadnina Koni Kalników) tytu­łu Czempionki Klaczy oraz naj­bar­dziej pre­sti­żo­we­go tytu­łu Czempiona Wystawy. Klacz Satyra wzbu­dzi­ła uzna­nie mię­dzy­na­ro­do­wej komi­sji w skła­dzie: Ing. Juraj Kowalczik, Ing. Peter Gorozdi, Ladislav Karasek, Laszlo Bartok, repre­zen­tu­ją­cych Słowację, Czechy i Węgry. Impreza zgro­ma­dzi­ła hodow­ców z kil­ku państw i była oka­zją do wymia­ny doświad­czeń oraz nawią­za­nia współ­pra­cy hodow­la­nej.

Wystawie towa­rzy­szy­ła impre­za spor­to­wa, prze­pro­wa­dzo­no Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego oraz zawo­dy w powo­że­niu.

Stadnina koni Kalników, hodow­la koni Furioso-Przedświt zosta­ła bar­dzo cie­pło przy­ję­ta przez gospo­da­rzy i wła­ści­cie­li SK Moteszyce - Dane PetranowąSlavomira Magala.

Cieszymy się, że pol­ska hodow­la koni Furioso, repre­zen­to­wa­na przez Stadninę Koni Kalników wzbu­dzi­ła tak duże uzna­nie wśród spe­cja­li­stów na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

Więcej zdjęć z wysta­wy na stro­nie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec