Aktualności

Kwalifikacje ogierów do księgi stadnej koni rasy arden polski

26 września 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów do księ­gi stad­nej koni rasy arden pol­ski odbę­dą się w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach:

  • Józefin 6.10.2016 r, godz. 11:00
  • Ketrzyn 7.10.2016 r., godz. 9:30

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do zapo­zna­nia się kata­lo­giem zgło­szo­nych koni.

imgp2742

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec