Aktualności

Test końcowy ogierów w Zakładzie Treningowym w Bielicach

26 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Ostatni czas był bar­dzo uda­ny dla koni, któ­re wcze­śniej ukoń­czy­ły ZT w Bielicach:
Ogier COLINERO old. (Cola hol. – Elvita han. po Escudo I han., hod. Witolda Pietrzyka, wł. Dariusza Miśkiewicza) pod Tomaszem Miśkiewiczem zwy­cię­żył w Finale koni 4-letnich w VIII Sportowym Czempionacie Polski Młodych Koni w Olszy.
Ogier MARCEPAN m (AA) (Huzar m (AA) – Mocca m po Baryt m, hod. i wł. Aleksandra Łoja) zajął dru­gie miej­sce w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w WKKW w Strzegomiu w kate­go­rii koni 4-letnich (naj­lep­szy koń 4-letni z pasz­por­tem PZHK). W tych samych mistrzo­stwach, w kate­go­rii pię­cio­lat­ków zwy­cię­żył ogier APORT m (AC) (Frazes m – Awelana m po Arcus xx hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego). Obydwa konie dosia­da­ne były przez Pawła Warszawskiego, podob­nie jak klacz Garda sp (Vandamme KWPN – Gardenia „M” sp po So In Love KWPN hod. i wł. SK Dobrzyniewo), któ­ra zaję­ła 6 miej­sce w 5-latkach i rów­nież tre­no­wa­na była wcze­śniej w ZT Bielice. W tej kate­go­rii wie­ko­wej star­to­wa­ły jesz­cze dwa ogie­ry, któ­re ukoń­czy­ły zakład w Bielicach – SENTIDO m (AA) (Huzar m (AA) – Sorbona m po Emir m hod. i wł. Tomasza Nowaka) – 7. miej­sce i MEQINI sp (Quidam’s Hero old. – Modelka sp po Cavallo hol., hod. Artura Dąbrowskiego, wł. Stanisława Choińskiego) - 13. miej­sce.
Poza suk­ce­sa­mi spor­to­wy­mi war­to odno­to­wać spek­ta­ku­lar­ny suk­ces komer­cyj­ny ogie­ra Corragio old. (OS) (Conthargos old. (OS) – Conie KWPN po Tjungske KWPN wyho­do­wa­ne­go w Niemczech, wł. Felixa Kruppy) , któ­ry został sprze­da­ny na aukcji Dutch Horse Sport Sales za 295 tys. Euro do Turcji.
Podobnych suk­ce­sów życzy­my już dziś koniom koń­czą­cym kolej­ny tur­nus ZT w Bielicach, któ­re będzie moż­na oglą­dać pod­czas dwóch dni pró­by dziel­no­ści, w dniach 28-29.09.2016 r. (śro­da, czwar­tek). Jednocześnie pobyt w zakła­dzie tre­nin­go­wym będą koń­czy­ły ogie­ry z Polskiego Związku Hodowców Koni jak i Związku Trakeńskiego w Polsce (łącz­nie 22 konie). W śro­dę 28.09. zapra­sza­my na trans­mi­sję on-line z pierw­sze­go dnia pró­by dziel­no­ści na stro­nie www.pzhk.plwww.swiatkoni.pl.

Zapraszamy ser­decz­nie wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tym wyda­rze­niem. Hodowców pre­zen­to­wa­nych koni, oraz pozo­sta­łych zain­te­re­so­wa­nych dzia­łal­no­ścią Związku Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi zapra­sza­my rów­nież na krót­kie spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w śro­dę po zakoń­cze­niu pierw­sze­go dnia pró­by (ok. godz. 19.00 w hote­lu Heaven w Chabsku).
Poniżej pro­gram cza­so­wy testu koń­co­we­go ogie­rów:

 • 28.09 (śro­da)
  • sko­ki luzem
   • PZHK 9:00-10:30
   • prze­rwa
   • TRAK 11:00-11:45
 • 28.09 (śro­da)
  • zastę­py
   • PZHK (12 ogie­rów) 12:40-14:40
   • prze­rwa
   • PZHK (4 ogie­ry) 16:00-16:40
   • prze­rwa
   • TRAK 17:00-18:00
 • 29.09 (czwar­tek)
  • pró­ba tere­no­wa
   • PZHK 8:30-10:30
   • prze­rwa
   • TRAK 10:40-11:30
   • ogło­sze­nie wyni­ków 12:00
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec