Aktualności

Test obcego jeźdźca dla ogierów - ZT Bielice

7 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Informujemy, że pierw­szy test obce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym Bielice odbę­dzie się 13 wrze­śnia 2016 r. (wto­rek). Rozpoczęcie testu pla­no­wa­ne jest na godzi­nę 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec