Aktualności

CSI4* Poznań 2017 - Najlepszy Koń Polskiej Hodowli

22 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI4* Poznań 2017 odby­wa­ją­ce się na Hipodromie Wola w dniach 15-18 czerw­ca były oka­zją do nagro­dze­nia kolej­ne­go konia pol­skiej hodow­li.

Dużą run­dę (czwar­tek) zali­cza­ną do świa­to­we­go ran­kin­gu, kwa­li­fi­ku­ją­cą do nie­dziel­ne­go Grand Prix wygra­ła para Kamil Grzelczyk i Wibaro. Uzyskali czas naj­lep­szy spo­śród 58 star­tu­ją­cych świa­to­wej sła­wy zawod­ni­ków. Podczas nie­dziel­nej rywa­li­za­cji na wyso­ko­ści 160 cm poje­cha­li bez­błęd­nie i osta­tecz­nie zaję­li 5. miej­sce. Wibaro został rów­nież po raz kolej­ny w tym sezo­nie nagro­dzo­ny tytu­łem Najlepszego Konia Polskiej Hodowli. 

fot. Beata Wieczorkiewicz

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec