Aktualności

Czempionat oraz pokazy konne Kętrzyn 2017

24 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

W minio­ny week­end w Stadzie Ogierów w Kętrzynie odbył się już po raz XVI Ogólnopolski Czempionat koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz IV spe­cja­li­stycz­na wysta­wa koni rasy arden pol­ski. Koni zgło­szo­nych było ponad 60 w kla­sach: rocz­ne kla­cze, rocz­ne ogie­ry, dwu­let­nie kla­cze i dwu­let­nie ogie­ry, tak więc cała sobo­ta od rana do wie­czo­ra poświę­co­na była na oce­nę. Drugiego dnia moż­na było oglą­dać prze­pięk­ne poka­zy kon­ne, m.in. kadryl sulek, kadryl w sio­dle, wyści­gi ogie­rów zim­no­krwi­stych, poka­zy zaprzę­gów, poręcz i inne. W tym roku dodat­ko­wo do Kętrzyna zje­cha­ła ze swo­imi koń­mi Grupa Pauliny Osowskiej pre­zen­tu­jąc pocz­tę węgier­ską, a tak­że jaz­dę na koniu bez ogło­wia i inne cie­ka­we ele­men­ty tre­su­ry.

Zapraszamy do obej­rze­nia dwóch krót­kich fil­mów z poka­zów oraz do odwie­dze­nia fb Stada Ogierów w Kętrzynie, gdzie zamiesz­czo­na jest gale­ria zdjęć z impre­zy. Zapraszamy rów­nież do obej­rze­nia foto gale­rii na stro­nie Świata Koni.

Hodowca i Jeździec