Aktualności

Medalowy koń polskiej hodowli

26 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, · Rasa:

Podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu, któ­re roz­gry­wa­ne były w Mezohegyes na Węgrzech w dniach 6 – 10 wrze­śnia 2017, Weronika Kwiatek wraz z ogie­rem ślą­skim Eter (Basior śl. – Eurella śl. / Domingo xx) wywal­czy­ła tytuł II Vice Mistrza Świata w kate­go­rii koni sied­mio­let­nich.

Eter to ślą­ski ogier wyho­do­wa­ny przez Jana Wiszniowskiego, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest Bartosz Kowalski. Weronika Kwiatek zapre­zen­to­wa­ła publicz­no­ści i sędziom konia, mają­ce­go na swo­im kon­cie star­ty zarów­no w zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych, jak i w kra­ju. Podczas CAI3* w Kladrubach nad Labem Eter pod lej­cą Weroniki Kwiatek zna­lazł się na 3. miej­scu. Gratulujemy!

Od redak­cji: Panią Weronikę prze­pra­sza­my za to, że dopie­ro teraz publi­ku­je­my infor­ma­cję o jej suk­ce­sie. Brak infor­ma­cji nie wyni­kał ze złych inten­cji. Zawsze cie­szy­my się z suk­ce­sów koni pol­skiej hodow­li i z dumą publi­ku­je­my infor­ma­cje na ten temat.

Hodowca i Jeździec