Aktualności

Horses wanted!

11 października 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zgła­sza­nia koni na Aukcję Polskich Koni Sportowych „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 30 listo­pa­da – 2 grud­nia 2017 roku pod­czas zawo­dów Cavaliada w Poznaniu.

W tym roku na Aukcję przyj­mo­wa­ne będą konie w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych:

  • konie 3 i 4‑letnie szko­lo­ne w sko­kach luzem,
  • konie 4‑letnie i star­sze użyt­ko­wa­ne w sko­kach przez prze­szko­dy, ujeż­dże­niu lub WKKW.

Zgłoszenia koni moż­na doko­nać za pomo­cą for­mu­la­rza elek­tro­nicz­ne­go bez­po­śred­nio na stro­nie inter­ne­to­wej www.terazpolskiekonie.pl w zakład­ce „Zgłoszenie” do 16 paź­dzier­ni­ka 2017 roku.
Poza prze­ka­za­niem danych konia i wła­ści­cie­la, w for­mu­la­rzu nale­ży zazna­czyć miej­sce obo­wiąz­ko­wej kwa­li­fi­ka­cji, pod­czas któ­rej nagra­ne zosta­ną mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne (foto i video) oraz będzie moż­li­wość wyko­na­nia badań kli­nicz­nych, nie­zbęd­nych do udzia­łu w Aukcji.

Regulamin Aukcji dostęp­ny na stro­nie www.terazpolskiekonie.pl.
W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu: aukcja@pzhk.pl, tel.: 572 – 045-404, 505 – 832-560.

Hodowca i Jeździec