Aktualności

VII Galicyjskie Lato z Koniem – relacja filmowa

17 października 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, ·

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do obej­rze­niu fil­mu z impre­zy „VII Galicyjskie Lato z Koniem – Koń przy­cią­ga i inspi­ru­je”, któ­ra odby­ła się w dniach 12 – 13 sierp­nia br. w Kołaczycach. Realizacja fil­mu była jed­nym z zadań ope­ra­cji zre­ali­zo­wa­nej przez part­ne­rów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach KSOW na lata 2014 – 2020 i dwu­let­nie­go pla­nu ope­ra­cyj­ne­go na lata 2016 – 2017.

Organizatorami przed­się­wzię­cia byli:

  • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
  • Urząd Miasta i Gminy Kołaczyce
  • Podkarpackie Stowarzyszenie Rekreacji i Turystyki „Aktywni Razem”
  • Stajnia Galicja w Bieździedzy

Materiał jest do obej­rze­nia na stro­nie rzeszow.tvp.pl

Hodowca i Jeździec