Aktualności

Ardeński rekonesans w Szwecji

14 marca 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Grupa inspek­to­rów i hodow­ców w dniach 7 – 11 mar­ca poje­cha­ła do Szwecji celem omó­wie­nia warun­ków prze­pro­wa­dze­nia Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich. Strona szwedz­ka bar­dzo dobrze była przy­go­to­wa­na do spo­tka­nia i przed­sta­wi­ła szcze­gó­ły doty­czą­ce staj­ni dla koni, pla­cu, kry­tej hali do oce­ny, har­mo­no­gra­mu oraz kosz­tów.

Ogólny plan impre­zy wyglą­da nastę­pu­ją­co:

  • 2 sierp­nia po połu­dniu – kon­fe­ren­cja
  • 3 sierp­nia – wysta­wa kra­jo­wa arde­nów szwedz­kich
  • 4 sierp­nia – wysta­wa mię­dzy­na­ro­do­wa
  • 5 sierp­nia – nagra­dza­nie hodow­ców oraz poka­zy

Na czem­pio­nat do Szwecji poja­dą pol­skie arde­ny w ilo­ści ok. 10 – 12 sztuk. W maju KKS obej­rzy wszyst­kie zgło­szo­ne konie i wyty­pu­je naj­lep­sze.

W kolej­nych dniach w miej­sco­wo­ści Grevagarden odby­ło się uzna­wa­nie mło­dych ogie­rów. Ze zgło­szo­nych 16 licen­cję osta­tecz­nie otrzy­ma­ło 9. Przeprowadzono rów­nież prze­glą­dy ogie­rów star­szych oraz pró­by dziel­no­ści.

Zapraszamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć autor­stwa: Pernilla Hägg oraz Marzeny Woźbińskiej.

Hodowca i Jeździec