Aktualności

Najlepszy koń polskiej hodowli drugi w Grand Prix w Poznaniu!

12 czerwca 2018 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Podczas zawo­dów CSI4* w Poznaniu, w kon­kur­sie Grand Prix, któ­ry zali­cza się do ran­kin­gu gru­py B i jest kwa­li­fi­ka­cją do Światowych Igrzysk Jeździeckich oraz mistrzostw Europy w 2019 roku, Mistrz Polski mło­dych jeźdź­ców, Andrzej Opłatek dosia­da­ją­cy konia El Camp sp (Campari M old. – Eleine sp / Elvis KWPN), hod. SK Prudnik, wła­sno­ści zawod­ni­ka zajął 2. miej­sce!

Parkur 160 cm bez­błęd­nie poko­na­ło 6 z 36 par. W dru­gim nawro­cie El Camp był jed­nym z 3 koni, któ­re ponow­nie poko­na­ły go bez­błęd­nie.

Najbardziej zale­ża­ło mi na płyn­nym prze­jeź­dzie i myślę, że dosyć mi się to uda­ło. Do ostat­niej prze­szko­dy mogłem tro­chę bar­dziej zary­zy­ko­wać, ale przy­trzy­ma­łem El Campa i zakoń­czy­łem dru­gim miej­scem. Parkur pod­sta­wo­wy był wyma­ga­ją­cy – mało miej­sca na oddech, nor­ma cza­su była dosyć wyma­ga­ją­ca, a prze­szko­dy wyso­kie, tak­że było co robić. El Camp mimo swo­je­go wie­ku jest w bar­dzo dobrej for­mie, chciał ska­kać i czu­łem, że wal­czy razem ze mną

powie­dział Andrzej Opłatek.

My wrę­czy­li­śmy Andrzejowi Opłatkowi nagro­dę dla zawod­ni­ka dosia­da­ją­ce­go naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li w CSI4*.

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mu z prze­jaz­du pary, któ­ra w Poznaniu dostar­czy­ła nam samych pozy­tyw­nych emo­cji!

Hodowca i Jeździec