Aktualności

Źrebaki – karmienie uzupełniające w sezonie pastwiskowym

29 czerwca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Sezon wyźre­bień przy­pa­da na pierw­szą poło­wę roku, choć szcze­gól­nie inten­syw­ny jest w okre­sie wio­sen­nym – od mar­ca do maja. Pierwsze tygo­dnia życia źre­biąt to mle­ko mat­ki, nauka koor­dy­na­cji rucho­wej, pierw­sze spa­ce­ry i pozna­wa­nie oto­cze­nia. Jak tyl­ko źre­bię­ta ukoń­czą pierw­szy mie­siąc życia, coraz wię­cej w nich siły, rado­ści życia i chę­ci na har­ce i zaba­wy z rówie­śni­ka­mi. Możemy wów­czas zacząć stop­nio­wo wydłu­żać im czas prze­by­wa­nia na pastwi­sku, aby w peł­ni mogły korzy­stać ze słoń­ca, świe­że­go powie­trza i mia­ły zapew­nio­ną odpo­wied­nią daw­kę ruchu.

Te kil­ka mie­się­cy życia źre­biąt przy mat­kach to bar­dzo szyb­kie tem­po ich wzro­stu i roz­wo­ju, dla­te­go tak istot­ne jest rów­nież zwró­ce­nie uwa­gi na ilość i jakość poży­wie­nia. Dokarmianie źre­ba­ków jest nie­zwy­kle waż­ne, gdyż pomi­mo, że naj­wyż­sza lak­ta­cja u kla­czy trwa pierw­sze trzy mie­sią­ce, to już w dru­gim – trze­cim mie­sią­cu życia źre­biąt mle­ko mat­ki prze­sta­je zaspa­ka­jać ich cał­ko­wi­te potrze­by pokar­mo­we. Produkcja mle­ka przez klacz może docho­dzić w szczy­cie lak­ta­cji nawet do oko­ło 20 litrów, lecz jego war­tość odżyw­cza jest z mie­sią­ca na mie­siąc niż­sza. Przede wszyst­kim spa­da w nim zawar­tość biał­ka, któ­re nale­ży uzu­peł­nić wpro­wa­dza­jąc do die­ty źre­biąt paszę uzu­peł­nia­ją­cą. Powinna być to pasza spe­cjal­nie dedy­ko­wa­na tej gru­pie wie­ko­wej i powin­na zawie­rać wyso­ko war­to­ścio­we pro­te­iny. Ich doda­tek w paszy tre­ści­wej jest dla źre­biąt prak­tycz­nie nie­zbęd­ny, gdyż w tym wie­ku inne źró­dła biał­ka – jak sia­no czy zie­lon­ka – takim źró­dłem nie są, cho­ciaż­by z uwa­gi na sto­sun­ko­wo jesz­cze nie­wiel­kie pobra­nie pasz obję­to­ścio­wych przez kil­ku­mie­sięcz­ne źre­bię­ta. Nie moż­na tyl­ko „prze­do­brzyć” i dopro­wa­dzić do jego nad­mier­nych ilo­ści w die­cie źre­biąt, gdyż dla inten­syw­niej­sze­go meta­bo­li­zmu bia­łek orga­nizm zuży­wa duże ilo­ści man­ga­nu, mie­dzi i molib­de­nu. A pier­wiast­ki te są waż­ne dla mło­de­go, rosną­ce­go orga­ni­zmu, gdyż odgry­wa­ją istot­ną rolę w budo­wie chrzą­stek oraz kości i ich poten­cjal­ny nie­do­bór może mieć nie­ko­rzyst­ny wpływ na pro­ce­sy zwią­za­ne z roz­wo­jem kość­ca – zagro­że­nie poja­wie­nia się oste­ochon­dro­zy czy­li zabu­rzeń roz­wo­ju chrząst­ki sta­wo­wej.

Prawidłowe daw­ki paszy tre­ści­wej dla źre­biąt, począw­szy od dru­gie­go mie­sią­ca życia, to ilość oko­ło 0,5 kg dzien­nie. Z każ­dym kolej­nym mie­sią­cem zwięk­sza­my tą daw­kę o oko­ło 0,5 kg, docho­dząc w szó­stym mie­sią­cu życia do ilo­ści paszy tre­ści­wej na pozio­mie oko­ło 2,5 – 3 kg. Pod poję­ciem pasza tre­ści­wa rozu­mie­my daw­kę zło­żo­ną z owsa i paszy uzu­peł­nia­ją­cej. Oprócz paszy tre­ści­wej musi­my pamię­tać rów­nież o zapew­nie­niu źre­bię­tom swo­bod­ne­go dostę­pu do paszy obję­to­ścio­wej – sia­na i świe­żej zie­lon­ki. Co praw­da, tak jak już to zosta­ło wspo­mnia­ne, w pierw­szych tygo­dniach i mie­sią­cach życia źre­bię nie pobie­rze ich w znacz­nej ilo­ści – sia­no jedy­nie pod­sku­bu­je, a pastwi­sko to raczej dla nie­go plac zabaw niż źró­dło poży­wie­nia. Lecz wraz z jego dora­sta­niem sytu­acja ta zmie­nia się i 5- czy 6‑miesięczne źre­bię jest w sta­nie pobrać już więk­szą ilość paszy obję­to­ścio­wej. Niemniej jed­nak cały czas nie są to ilo­ści na tyle duże, aby uzu­peł­nić w daw­ce pokar­mo­wej nie­do­bo­ry wita­min A,D,E i nie­któ­rych makro‑i mikro­ele­men­tów. Nawet jeże­li sto­so­wa­ne przez nas pasze natu­ral­ne są dobrej jako­ści, to zawar­tość w nich wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych ule­ga znacz­nym waha­niom i jest trud­na do pre­cy­zyj­ne­go okre­śle­nia (wpływ nawo­że­nia, warun­ki prze­cho­wy­wa­nia pasz itp.). Dlatego dobry suple­ment mineralno-witaminowy w die­cie źre­biąt jest pożą­da­ny, zwłasz­cza od 3 mie­sią­ca życia, kie­dy mine­ra­li­za­cja kości nie nadą­ża za ich wzro­stem, nie­rzad­ko dopro­wa­dza­jąc do nie­pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju. Podając pre­pa­rat mine­ral­ny zawie­ra­ją­cy odpo­wied­nią kon­cen­tra­cję wita­min oraz skład­ni­ków mine­ral­nych, w tym wap­nia, mie­dzi, man­ga­nu, sele­nu czy kobal­tu, zmniej­sza­my ryzy­ko wystą­pie­nia głów­nie pro­ble­mów mięśniowo-szkieletowych u źre­biąt, zwy­rod­nień czy sła­bej struk­tu­ry kości i chrzą­stek.

Oprócz wła­ści­we­go żywie­nia i dopa­so­wa­nia odpo­wied­nich dodat­ków paszo­wych dla źre­biąt powin­ni­śmy pamię­tać o opty­mal­nych warun­kach utrzy­ma­nia. Błędy obja­wia­ją­ce się zwłasz­cza nad­mier­ną kon­cen­tra­cją zwie­rząt w staj­ni czy zbyt małą ilo­ścią ruchu pro­wa­dzą do obni­że­nia ich odpor­no­ści, zwięk­sze­nia zapa­dal­no­ści na cho­ro­by oraz mogą wywo­łać stres. Zapewnienie źre­ba­ko­wi w tym okre­sie odpo­wied­niej ilo­ści ruchu jest dru­gim, obok wła­ści­we­go żywie­nia, naj­waż­niej­szym ele­men­tem decy­du­ją­cym o jego pra­wi­dło­wym roz­wo­ju.

Tekst: Anna Pięta

WSZYSTKIE PORADY ZNAJDZIESZ TU!

Equine NutriPlan

Hodowca i Jeździec